Alphard Luxury

??ng c?p th??ng gia Ti?n nghi h?ng nh?t

4.038.000.000?
Giá ?? xu?t 1
12.0/7.7
Tiêu th? nhiên li?u 37

?en - 202

Giá và màu có th? khác nhau t?ng phiên b?n

?i?m n?i b?t

D?u ?n th??ng l?u
D?u ?n th??ng l?u
T?o ?n t??ng m?nh m? ngay t? ánh nhìn ??u tiên, Alphard kh?ng ch? s? h?u dáng v? oai v?, l?ch l?m và sang tr?ng mà còn mang ??n tr?i nghi?m ti?n nghi t?t b?c.
Xem thêm
Phong thái th??ng l?u
N?i th?t b?c da cao c?p và ?p g? sang tr?ng ???c thi?t k? tinh t? v?i nh?ng ?i?m nh?n m?nh m? là các ???ng vi?n m? Crom sáng bóng n?i b?t
Xem thêm
Phong thái th??ng l?u
V?n hành v??t tr?i
V?n hành v??t tr?i
Toyota Alphard x? ly lái nh?y bén và v?n hành êm ái, t?o s? tho?i mái t?i ?u cho hành khách trên xe
Xem thêm
An toàn tuy?t ??i
Toyota Alphard ???c trang b? m?t s? c?ng ngh? an toàn và h? tr? lái nh?: 7 túi khí an toàn, camera lùi và c?m bi?n h? tr? ?? xe, phanh ABS, can b?ng ?i?n t?, h? th?ng c?nh báo ?i?m mù/c?nh báo ph??ng ti?n c?t ngang phía sau...
Xem thêm
An toàn tuy?t ??i

?i?m n?i b?t