Avanza

Mang yêu th??ng cho m?i hành trình

544.000.000?
Giá ?? xu?t 1
7.9/5.7
Tiêu th? nhiên li?u 37

B?c - 1D6

Giá và màu có th? khác nhau t?ng phiên b?n

?i?m n?i b?t

Di?n m?o tinh t? m?nh m?
Di?n m?o tinh t? m?nh m?
Toyota Avanza v?i thi?t k? hi?n ??i cùng các ???ng d?p n?i bên than xe mang l?i c?m giác v?ng ch?i và kh?e kho?n.
Xem thêm
N?i th?t r?ng r?i và ti?n nghi
Thi?t k? ??n gi?n, hi?n ??i, màu s?c thanh l?ch cùng nhi?u kh?ng gian ti?n ích. Avanza là ng??i b?n ??ng hành than thi?n cho m?i gia ?ình.
Xem thêm
N?i th?t r?ng r?i và ti?n nghi
V?n hành
V?n hành
Bán kính vòng quay t?i thi?u nh? - 4.7m cho phép xe chuy?n ??ng linh ho?t trên m?i cung ???ng.
Xem thêm
An toàn
Xe ???c trang b? các h? th?ng ??m b?o an toàn cho ng??i s? d?ng nh?: H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS, H? th?ng phan ph?i l?c phanh ?i?n t? EBD, ...
Xem thêm
An toàn

?i?m n?i b?t