Vì Sao Nên Mua B?o Hi?m

???NG D?Y NóNG

Xổ số miền bắc thứ bảy???ng day nóng h? tr? k?p th?i nh?ng tình hu?ng kh?n c?p khi x?y ra tai n?n b?t k? ngày hay ?êm. H??ng d?n khách hàng x? ly tình hu?ng t?i hi?n tr??ng khi x?y ra s? c?. Bên c?nh vi?c ghi nh?n và theo d?i quy trình b?i th??ng, ???ng day nóng có th? gi?i ?áp m?i th?c m?c c?a khách hàng t? s?n ph?m, d?ch v? ??n các th? t?c b?i th??ng.

S?A CH?A T?I GARAGE CHíNH H?NG

Xổ số miền bắc thứ bảyV?i vi?c s?a ch?a t?i ??i ly chính h?ng, Khách hàng hoàn toàn yên tam v? ch?t l??ng s?a ch?a c?ng nh? ph? tùng thay th?. H?n th? n?a, C?ng ty b?o hi?m s? thanh toán tr?c ti?p cho các ??i ly, vì v?y Khách hàng kh?ng ph?i thanh toán ti?n m?t khi s?a ch?a t?i các ??i ly này.

C?U H? MI?N PHí

N?u xe b? s? c? ? m?t n?i xa x?i vào ?êm t?i thì chi phí c?u h? giao th?ng qu? là kh?ng h? nh?. Vì v?y, d?ch v? c?u h? giao th?ng mi?n phí trên toàn qu?c c?ng là s? ?u tiên l?a ch?n cho các ch? xe.

S?A CH?A Và THAY TH? PH? TùNG

??i v?i nh?ng dòng xe sang tr?ng ??t ti?n, vi?c s?a ch?a và thay th? ph? tùng kh?ng tính kh?u hao là m?t d?ch v? ?u vi?t ?? ??m b?o chi?c xe v?n gi? nguyên giá tr? sau khi s?a ch?a.

B?O HI?M THU? KíCH

Xổ số miền bắc thứ bảyTh?y kích (ng?p n??c) lu?n là n?i ám ?nh c?a các ch? xe khi l?u th?ng vào mùa m?a, gay ra nh?ng h? h?ng ??ng c? l?n và chi phí s?a ch?a r?t cao. B?o hi?m ?? có tùy ch?n thêm cho Khách hàng khi xe b? h? h?ng do ng?p n??c v?i bao hi?m th?y kích, chính vì th? b?n hoàn toàn yên tam cho chi?c xe c?a mình.

B?O HI?M M?T C?P B? PH?N

Xổ số miền bắc thứ bảyTình tr?ng m?t c?p b? ph?n xe ?t? x?y ra th??ng xuyên, nh?t là nh?ng ph? ki?n quy hi?m, ??t ti?n, gay t?n th?t c?ng nh? b?t ti?n l?n cho ch? xe. Khi tham gia b?o hi?m, khách hàng ???c an tam h?n vì có s? chia s? r?i ro t? các C?ng ty b?o hi?m.

Các lo?i b?o hi?m

B?O HI?M TRáCH NHI?M D?N S? B?T BU?C

V?i b?o hi?m này, Khách hàng kh?ng ph?i b?i th??ng do vi?c s? d?ng xe c? gi?i gay ra t?i n?n t?n th?t ??n bên th? 3. B?o hi?m có trách nhi?m thanh toán m?c thi?t h?i này.

B?O HI?M V?T CH?T XE

Xổ số miền bắc thứ bảy??i v?i B?o hi?m này, Quy khách s? ???c b?i th??ng 100% chi phí khi xe x?y ra t? nh?ng va qu?t, l?t n?,…, ??n các tai n?n b?t ng? ngoài s? ki?m soát c?a ch? xe.

B?O HI?M TRáCH NHI?M D?N S? T? NGUY?N

??i v?i lo?i hình b?o hi?m này khi x?y ra s? c? tai n?n, ngoài vi?c C?ng ty b?o hi?m b?i th??ng TNDS cho bên th? 3 nh? trên thì phí b?o hi?m t? nguy?n s? còn ???c b?o hi?m cho bên th? 2 (là ng??i tham gia b?o hi?m).

B?O HI?M TAI N?N NG??I NG?I TRêN XE

?ay là hình th?c b?o hi?m s? ch?u trách nhi?m thi?t h?i v? than th? ??i v?i lái xe và nh?ng ng??i ng?i trên xe, n?u nh?ng ng??i này b? tai n?n khi ?ang ? trên xe, lên xu?ng xe trong quá trình xe ?ang tham gia giao th?ng.

Cau H?i Th??ng G?p