Chính Sách B?o M?t Th?ng Tin Cá Nhan

1. T?NG QUAN V? CHíNH SáCH B?O M?T TH?NG TIN
1.1 C?ng ty TNHH TOYOTA Hà ??NG(“THD”) hi?u r? t?m quan tr?ng và t?n tr?ng quy?n b?o m?t th?ng tin cá nhan (“Th?ng tin”) c?a ng??i truy c?p website và s? d?ng d?ch v? c?a THD (ng??i truy c?p website và/ho?c mua s?n ph?m, s? d?ng d?ch v? c?a THD sau ?ay g?i chung là “Khách hàng”); website, s?n ph?m và d?ch v? sau ?ay g?i chung là “D?ch v?”), b?ng thi?n chí c?a mình – THD v?i Chính sách b?o m?t Th?ng tin này (“Chính sách”) s? cung c?p n?i dung t?ng quan nh?m minh b?ch hóa m?c ?ích thu th?p th?ng tin; ph?m vi và ph??ng th?c thu th?p th?ng tin; ph?m vi s? s?ng, ??i t??ng ti?p c?n, th?i gian l?u tr? th?ng tin; các liên k?t và s?n ph?m c?a bên th? ba trên website; cam k?t b?o m?t th?ng tin; quy?n l?i và trách nhi?m c?a Khách hàng; th?ng tin và ph??ng th?c liên h? ???c nêu t?i Chính sách này.
1.2 Chính sách này áp d?ng ??i v?i t?ng th? D?ch v? c?a THD, nh?ng tùy t?ng th?i ?i?m, ??i v?i t?ng D?ch v? ho?c t?ng ph?n D?ch v? c? th?, tùy thu?c ??c thù và yêu c?u c?n thi?t c?a D?ch v? ?ó THD có th? b? sung/?i?u ch?nh các n?i dung liên quan ??n Chính sách này ?? áp d?ng riêng cho nh?ng ph?n D?ch v? c? th? ?ó.
1.3 Chính sách này ???c áp d?ng khi Khách hàng truy c?p website, s? d?ng D?ch v? trên website c?a THD, và b?t k? th?i ?i?m nào Khách hàng truy c?p, s? d?ng D?ch v? trên website do THD cung c?p, t?c là Khách hàng ??ng y và ch?u s? ràng bu?c v?i các ?i?u kho?n mà THD quy ??nh trong Chính sách này (bao g?m c? các ph?n b? sung, s?a ??i tùy t?ng th?i ?i?m).
1.4 Tùy tình hình, nhu c?u b?o m?t th?c t?, THD có th? ?i?u ch?nh Chính sách này mà kh?ng c?n th?ng báo hay ???c s? ??ng y c?a Khách hàng. Khi c?p nh?t n?i dung chính sách này, THD s? ch?nh s?a l?i th?i gian “C?p nh?t l?n cu?i” ? ph?n cu?i c?a Chính sách này, vì v?y tr??c khi truy c?p, s? d?ng D?ch v? c?a THD Khách hàng nên th??ng xuyên ki?m tra l?i Th?ng tin Chính sách ?? có các b?n c?p nh?t m?i nh?t.
2.M?C ?íCH THU TH?P TH?NG TIN
THD thu th?p Th?ng tin c?a Khách hàng ch? y?u ph?c v? cho m?c ?ích h? tr?, duy trì m?i liên h? v?i Khách hàng nh?:
2.1 Duy trì liên l?c v?i Khách hàng, gi?i ?áp các th?c m?c c?a Khách hàng liên quan ??n D?ch v? c?a THD;
2.2 Nang cao ch?t l??ng D?ch v? c?a THD và/ho?c các D?ch v? c?a các C?ng ty liên k?t c?a THD (“??n v? tr?c thu?c”).
2.3 Thi?t l?p các ch??ng trình h? tr? khách hàng than thi?t ho?c các ch??ng trình xúc ti?n th??ng m?i khác;
2.4 X? ly các v?n ?? liên quan ??n vi?c s? d?ng D?ch v? c?a Khách hàng ho?c giao d?ch gi?a THD và Khách hàng;
2.5 G?i th? ng?, ??n ??t hàng, th? c?m ?n;
2.6 Th?ng báo ??n Khách hàng các Th?ng tin khuy?n m?i, qu?ng cáo ho?c cho các m?c ?ích ti?p th? tr?c ti?p, xúc ti?n th??ng m?i khác khi có s? ??ng y tr??c c?a Khách hàng.
2.7 Th?ng báo v? các th?ng tin tuy?n d?ng c?a THD n?u Khách hàng ??ng kí nh?n email th?ng báo.
2.8 ?ánh giá và phan tích th? tr??ng, khách hàng, D?ch v? c?a THD
2.9 H? tr? khi Khách hàng mua xe và/ho?c s? d?ng D?ch v? c?a THD.
2.10 THD thu th?p Th?ng tin ?? ph?c v? cho các m?c ?ích ki?m soát, nang cao ch?t l??ng D?ch v? nh?:
a) Ki?m soát ng??i truy c?p, s? d?ng D?ch v? c?a THD;
b) Phan tích và t?i ?u hóa các D?ch v? c?a THD;
2.11 Các n?i dung khác mà THD ???c phép s? d?ng Th?ng tin kh?ng trái v?i quy ??nh c?a pháp lu?t.
3.PH?M VI THU TH?P TH?NG TIN
3.1 Th?ng tin c?a Khách hàng mà THD s? thu th?p bao g?m:
a) H? tên;
b) S? ?i?n tho?i;
c) Email;
d) ??a ch? th??ng trú;
3.2 Cho t?ng D?ch v?, m?c ?ích thu th?p c? th? khác, tùy t?ng th?i ?i?m THD có th? yêu c?u Khách hàng cung c?p thêm m?t s? Th?ng tin nh?m ??m b?o vi?c s? d?ng D?ch v? c?a chính Khách hàng ho?c ??m b?o s? liên h?, giao d?ch gi?a THD và Khách hàng ???c th?ng su?t, thu?n ti?n ví d? nh?: lo?i xe Khách hàng s? h?u, yêu thích; bi?n s? xe; s? km ?? ?i) và/ho?c các Th?ng tin c?n thi?t khác.
3.3 ??i v?i ph?m vi thu th?p Th?ng tin ?? c?p t?i Chính sách này, THD s? lu?n t?o ?i?u ki?n b?ng cách thi?t l?p nh?ng tính n?ng trên giao di?n Website ?? Khách hàng tùy ch?n ?? quy?t ??nh vi?c cung c?p ho?c t? ch?i cung c?p Th?ng tin cho THD.
4. PH??NG TH?C THU TH?P TH?NG TIN
Nh?m ??m b?o Th?ng tin ???c thu th?p là ??y ??, chính xác, tùy tr??ng h?p THD có th? l?a ch?n s? d?ng ??n l? ho?c t?ng h?p các ph??ng th?c thu th?p Th?ng tin c?a Khách hàng nh? sau:
4.1 ?? ngh? Khách hàng cung c?p Th?ng tin
THD có th? ?? ngh? Khách hàng cung c?p Th?ng tin trong các tr??ng h?p sau:
a) M?t s? D?ch v? c?a THD cho phép/?? ngh? Khách hàng t?o tài kho?n ho?c h? s? cá nhan và ?? s? d?ng m?t cách t?t nh?t các D?ch v? này, THD có th? yêu c?u Khách hàng cung c?p các Th?ng tin ?? c?p t?i M?c 3 nêu trên ?? ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng D?ch v? c?a Khách hàng.
b) Tr??ng h?p Khách hàng yêu c?u THD gi?i ?áp các th?c m?c liên quan ??n D?ch v? c?a THD ho?c Khách hàng yêu c?u THD cung c?p D?ch v? ví d?: yêu c?u h? tr? b?o trì xe ? t? thì THD có th? yêu c?u Khách hàng cung c?p Th?ng tin ?? x? ly các yêu c?u c?a Khách hàng m?t cách nhanh chóng, chính xác;
c) Các tr??ng h?p yêu c?u thu th?p Th?ng tin khác tùy theo nhu c?u thu th?p c?a THD.
d) THD s? lu?n ??a ra tùy ch?n v? vi?c quy?t ??nh cung c?p hay kh?ng cung c?p Th?ng tin ??i v?i Khách hàng. Tr??ng h?p Khách hàng l?a ch?n kh?ng cung c?p Th?ng tin có th? s? có m?t s? D?ch v?, giao d?ch kh?ng th? th?c hi?n ???c ho?c m?t s? giao d?ch Khách hàng s? ???c truy c?p, th?c hi?n d??i ch? ?? ?n danh (Guest).
4.2 THD t? thu th?p Th?ng tin
a) Thu th?p Th?ng tin t? các ngu?n c?a bên th? ba
THD có th? nh?n Th?ng tin v? Khách hàng ?? c?ng b? c?ng khai trên các website th??ng m?i ?i?n t? c?a b?t k? bên th? ba nào ho?c nh?n Th?ng tin c?a Khách hàng t? bên th? ba khi THD tham gia vào các giao d?ch có s? chuy?n giao Th?ng tin ?ó.
b) Thu th?p trong quá trình th?c hi?n D?ch v?
Trong quá trình th?c hi?n D?ch v?, THD c?ng có th? thu th?p các Th?ng tin c?a Khách hàng b?ng các cách th?c phù h?p khác v?i s? ??ng y c?a Khách hàng v?i cách th?c thu th?p ?ó.
c) Thu th?p trong quá trình Khách hàng s? d?ng D?ch v?
4.3 H?p nh?t Th?ng tin
THD có th? h?p nh?t Th?ng tin Khách hàng mà THD có ???c t? vi?c thu th?p b?ng nhi?u ph??ng th?c khác nhau ?? c?p t?i M?c này nh? m?t thao tác hoàn thi?n Th?ng tin ?? ph?c v? cho các m?c ?ích ???c ?? c?p t?i Chính sách này mà kh?ng c?n s? ??ng y tr??c c?a Khách hàng. Tuy nhiên Khách hàng lu?n có quy?n l?a ch?n ?i?u ch?nh Th?ng tin c?a mình theo quy ??nh t?i M?c 10.1 Chính sách này.
5. PH?M VI S? D?NG TH?NG TIN
Các th?ng tin c?a Khách hàng thu th?p ???c ?? s? d?ng cho m?c ?ích ???c nêu t?i m?c 2 c?a Chính sách này. Bên c?nh ?ó, các th?ng tin ???c s? d?ng trong ph?m vi THD và/ho?c ??i tác c?a THD (các ??i ly).
6. ??I T??NG TI?P C?N TH?NG TIN
6.1 ?? th?c hi?n m?c ?ích thu th?p Th?ng tin ?? c?p t?i Chính sách này THD có th? c?n s? h? tr? t? bên th? ba ?? phan tích d? li?u, ti?p th? và h? tr? d?ch v? khách hàng và/ho?c cung c?p D?ch v? t?t h?n cho Khách hàng. Trong quá trình h? tr?, Th?ng tin c?a Khách hàng có th? ???c THD ti?t l? cho các ??i t??ng ???c ?? c?p d??i ?ay:
a) ??n v? tr?c thu?c c?a THD khi s? tham gia c?a ??n v? tr?c thu?c là c?n thi?t ?? th?c hi?n/hoàn thi?n giao d?ch ?? thi?t l?p gi?a THD v?i Khách hàng.
b) ??i tác kinh doanh mà THD tin t??ng, vi?c ti?t l? và trách nhi?m b?o m?t Th?ng tin c?a Khách hàng s? ???c th?c hi?n theo th?a thu?n gi?a THD và ??i tác kinh doanh c?a THD.
6.2 ?? phát tri?n ho?t ??ng kinh doanh ho?c trong tr??ng h?p b?t kh? kháng THD có th? ph?i th?c hi?n t? ch?c l?i, chuy?n nh??ng, gi?i th? ho?c phá s?n c?ng ty, tr??ng h?p này các ??n v? k? th?a, nh?n chuy?n nh??ng c?a THD có th? s? ti?p nh?n Th?ng tin c?a Khách hàng ?? thay th? THD ti?p t?c cung c?p, th?c hi?n D?ch v? v?i Khách hàng.
6.3 THD s? ph?i ti?t l? Th?ng tin c?a Khách hàng cho Bên th? ba ho?c cho c? quan có th?m quy?n khi ???c c? quan có th?m quy?n yêu c?u ho?c các tr??ng h?p khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t ho?c THD có c? s? ?? tin r?ng vi?c ti?t l? Th?ng tin có th? b?o v? quy?n, tài s?n ho?c an toàn c?a chính Khách hàng ho?c c?a THD/??n v? tr?c thu?c c?a THD.
6.4 Các bên khác khi có s? ??ng y ho?c theo h??ng d?n c?a Khách hàng.
7. TH?I GIAN L?U TR? TH?NG TIN
THD ch? l?u gi? Th?ng tin v? Khách hàng trong th?i gian c?n thi?t cho m?c ?ích mà Th?ng tin ???c thu th?p.
8. CáC LIêN K?T Và S?N PH?M C?A BêN TH? BA TRêN WEBSITE
8.1 M?t s? n?i dung, qu?ng cáo và tính n?ng trên trang web c?a THD có th? ???c cung c?p b?i các bên th? ba có ho?c kh?ng liên k?t v?i THD. Các bên th? ba này có th? thu th?p ho?c nh?n Th?ng tin nh?t ??nh v? vi?c Khách hàng s? d?ng D?ch v?, k? c? th?ng qua vi?c s? d?ng Cookie, Beacon và các c?ng ngh? t??ng t? và Th?ng tin này có th? ???c thu th?p theo th?i gian, ??ng th?i ???c k?t h?p v?i Th?ng tin ???c thu th?p trên các Website và d?ch v? tr?c tuy?n khác nhau.
8.2 N?u Khách hàng k?t n?i v?i d?ch v? m?ng x? h?i, THD có th? nh?n và l?u tr? Th?ng tin xác th?c t? d?ch v? ?ó ?? cho phép Khách hàng ??ng nh?p, c?ng nh? Th?ng tin khác mà Khách hàng cho phép THD nh?n khi Khách hàng k?t n?i v?i các d?ch v? ?ó.
8.3 B?ng cách truy c?p và/ho?c s? d?ng D?ch v? c?a THD, Khách hàng ??ng y l?u tr? Cookie, Beacon, các c?ng ngh? l?u tr? c?c b? khác. Khách hàng c?ng ??ng y quy?n truy c?p Cookie, Beacon, c?ng ngh? l?u tr? c?c b? c?a THD và các bên th? ba ???c ?? c?p ? trên.
8.4 Nh? ?? nêu trên, D?ch v? c?a THD có th? có các liên k?t ??n các website c?a Bên th? ba khác kh?ng thu?c quy?n ki?m soát c?a THD, do ?ó THD s? kh?ng ch?u trách nhi?m v? s? an toàn ho?c b?o m?t c?a b?t k? Th?ng tin nào ???c thu th?p b?i các Bên th? ba ?ó, kh?ng ???c th?c hi?n trên giao di?n website ho?c THD có quy?n qu?n ly và/ho?c ki?m soát. THD khuyên Khách hàng nên th?n tr?ng và xem xét các quy?t ??nh v? b?o m?t Th?ng tin áp d?ng cho các Website và d?ch v? c?a Bên th? ba mà Khách hàng s? d?ng.
9. CAM K?T B?O M?T TH?NG TIN
9.1 THD cam k?t b?o m?t Th?ng tin c?a Khách hàng theo ?úng các n?i dung ???c quy ??nh t?i Chính sách này và quy ??nh c?a pháp lu?t.
9.2 THD s? áp d?ng ph??ng án và gi?i pháp thích h?p v? k? thu?t và an ninh ?? b?o v? hi?u qu? nh?t Th?ng tin c?a Khách hàng. Tuy nhiên, l?u y r?ng m?c dù THD th?c hi?n các ph??ng th?c h?p ly ?? b?o v? Th?ng tin c?a Khách hàng, nh?ng kh?ng có trang web, ???ng truy?n Internet, h? th?ng máy vi tính hay k?t n?i kh?ng day nào là an toàn tuy?t ??i. Do v?y, THD kh?ng th? ??a ra m?t cam k?t ch?c ch?n r?ng th?ng tin Khách hàng cung c?p cho THD s? ???c b?o m?t m?t cách tuy?t ??i an toàn, và THD kh?ng th? ch?u trách nhi?m trong tr??ng h?p có s? truy c?p trái phép, rò r? Th?ng tin c?a Khách hàng mà kh?ng do l?i c?a THD. N?u Khách hàng kh?ng ??ng y v?i các ?i?u kho?n nh? ?? m? t? ? trên, THD khuy?n ngh? Khách hàng kh?ng nên g?i Th?ng tin ??n cho THD.
10. QUY?N L?I Và TRáCH NHI?M C?A KHáCH HàNG
10.1 Quy?n l?i
a) Khách hàng ???c b?o ??m các quy?n l?i và b?o m?t v? Th?ng tin mà THD ?? cam k?t theo Chính sách này;
b) Khách hàng có quy?n truy c?p vào d? li?u Th?ng tin c?a mình và có quy?n t? ?i?u ch?nh l?i nh?ng sai sót trong d? li?u cá nhan c?a mình ho?c c?p nh?t, b? sung ?? hoàn thi?n Th?ng tin ???c l?u tr? trên website. Khách hàng c?ng có quy?n t? xóa d? li?u cá nhan trên website ho?c yêu c?u THD ng?ng s? d?ng d? li?u cá nhan cho m?c ?ích ti?p th? b?ng cách g?i yêu c?u ng?ng các ho?t ??ng nh?n th?ng báo, th?ng tin t? website.
c) N?u Khách hàng kh?ng mu?n nh?n b?t c? th?ng tin qu?ng cáo, ch??ng trình khuy?n m?i c?a THD thì có quy?n t? ch?i b?t c? lúc nào b?ng cách g?i yêu c?u ng?ng nh?n th?ng tin ??n website c?a THD theo các tính n?ng ?? ???c h??ng d?n ? cu?i trang.
10.2 Trách nhi?m c?a Khách hàng
a) Tìm hi?u k? Chính sách này tr??c khi s? d?ng, truy c?p D?ch v? c?a THD., Vi?c Khách hàng s? d?ng, truy c?p D?ch v? c?a THD c?ng chính là s? xác nh?n vi?c ?? tìm hi?u k? và ??ng y v?i toàn b? n?i dung Chính sách này.
b) Cung c?p Th?ng tin chính xác, h?p pháp cho THD khi ???c ?? ngh? và ??ng y cung c?p. Khách hàng s? hoàn toàn ch?u trách nhi?m (trong m?i tr??ng h?p, kh?ng có s? liên ??i nào ??n THD dù cho m?t ph?n hay toàn b?) n?u Th?ng tin Khách hàng cung c?p cho THD là kh?ng chính xác, kh?ng h?p pháp và/ho?c vi?c th?c hi?n D?ch v? c?a Khách hàng b? gián ?o?n, kh?ng th? th?c hi?n; ho?c giao d?ch gi?a THD và Khách hàng, gi?a THD và Bên th? ba, gi?a Khách hàng và Bên th? ba b? gián ?o?n ho?c kh?ng th? th?c hi?n ???c vì y?u t? k? thu?t, ???ng truy?n, l?i h? th?ng, v.v. ho?c phát sinh b?t k? thi?t h?i v?t ch?t, phi v?t ch?t nào t? vi?c s? d?ng nh?ng Th?ng tin kh?ng chính xác/vi ph?m pháp lu?t này.
c) Kh?ng s? d?ng b?t k? ch??ng trình, c?ng c? hay hình th?c nào khác ?? can thi?p vào h? th?ng hay làm thay ??i c?u trúc d? li?u c?a D?ch v?, giao di?n c?a website, các tính n?ng hi?n h?u c?a website THD.
d) Kh?ng phát tán, truy?n bá hay c? v? cho b?t k? ho?t ??ng nào nh?m can thi?p, phá ho?i hay xam nh?p vào d? li?u c?a h? th?ng website thu?c quy?n qu?n ly c?a THD.
e) Kh?ng truy?n bá, phát tán n?i dung vi ph?m pháp lu?t và/ho?c trái ??o ??c x? h?i t?i website c?a THD.
f) M?i vi ph?m s? b? x? ly theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
TH?NG TIN, PH??NG TH?C LIêN H?
THD tran tr?ng m?i y ki?n ?óng góp, liên h? và ph?n h?i th?ng tin t? Khách hàng v? D?ch v? c?a THD c?ng nh? chính sách này. M?i th?c m?c liên quan, Khách hàng vui lòng liên h? theo th?ng tin d??i ?ay:
C?ng ty TNHH TOYOTA Hà ??NG- Tr? s? chính
977-979 ???ng Quang Trung kéo dài – Ph??ng Yên Ngh?a – Qu?n Hà ??ng – TP HN
Tel: (024)33535858
Fax : (024)33535859