Corolla Cross

D?n ??u xu th?

720.000.000?
Giá ?? xu?t 1
4.0/4.0
Tiêu th? nhiên li?u 37

Xám - 1K3

Giá và màu có th? khác nhau t?ng phiên b?n

?i?m n?i b?t

SUV ?? th? th?c th?
SUV ?? th? th?c th?
Corolla CROSS s? h?u hình ?nh m?nh m? c?a chi?c SUV ?? th? th?c th? v?i ngo?i th?t phong cách, th? thao, linh ho?t cùng kh? n?ng v?n hành h?ng kh?i hàng ??u theo ??nh h??ng thi?t k? toàn c?u m?i TNGA danh ti?ng
Xem thêm
C?ng ngh? Hybrid
C?ng ngh? Hybrid t? s?c ?i?n than thi?n v?i m?i tr??ng, phù h?p c? s? h? t?ng c?a Vi?t Nam
Xem thêm
C?ng ngh? Hybrid
H? th?ng an toàn Toyota Safety Sense (TSS)
H? th?ng an toàn Toyota Safety Sense (TSS)
H? th?ng an toàn Toyota Safety Sense hàng ??u th? gi?i, mang l?i s? t? tin và an tam trên m?i chuy?n ?i.
Xem thêm
??nh h??ng thi?t k? toàn c?u m?i (TNGA)
Corolla CROSS hoàn toàn m?i – D?n ??u xu th?” ???c trang b? ??y ?? c?ng ngh?, tính n?ng tiên ti?n v??t trên s? mong ??i c?a khách hàng và mang l?i phong cách s?ng ??ng c?p cùng s? tho?i mái t?i ?a trên m?i hành trình theo ?u?i y ngh?a c?a cu?c s?ng. ?i?u ?ó c?ng th? hi?n t?m nhìn c?a Toyota lu?n tiên phong trong vi?c t?o ra “nh?ng chi?c xe t?t h?n bao gi? h?t” ?? mang t?i ni?m h?nh phúc và s? an toàn cho khách hàng, m? ra m?t k? nguyên c?ng ngh? m?i cho th? h? s?n ph?m c?a Toyota.
Xem thêm
??nh h??ng thi?t k? toàn c?u m?i (TNGA)

?i?m n?i b?t