??ng ky lái th? xe

??ng ky và tr?i nghi?m nh?ng m?u xe m?i nh?t c?a Toyota

1

Xổ số miền bắc thứ bảyCH?N D?CH V?

2

??T L?CH H?N

3

TH?NG TIN

4

HOàN T?T

Ch?n M?u Xe
Yaris
Toyota Wigo
Vios
Corolla Altis
Camry
Fortuner
Land Cruiser Prado
Land Cruiser
Alphard Luxury
Rush
Innova
Avanza
Hiace
Hilux
Corolla Cross
GRANVIA
??t L?ch H?n
XE ?? CH?N

CH?N NGàY
CH?N GI?
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Quy khách vui lòng ??t h?n tr??c 4 ti?ng ?? nhan viên có th? ti?p ?ón chu ?áo nh?t.
Th?ng Tin Khách Hàng

H? tên (*)

S? ?i?n tho?i (*)

Nh?p email

Quy khách vui lòng ?i?n ??y ?? các th?ng tin có d?u (*)

XE ?? CH?N

Yaris

Hoàn T?t
XE ?? CH?N

Yaris

C?m ?n quy khách ?? ??ng ky lái th?!

Chúng t?i xin xác nh?n th?ng tin ??ng ky c?a Quy khách nh? sau:

Th?ng tin khách hàng

Tên khách hàng:

S? ?i?n tho?i:

Email:

Th?ng tin d?ch v?

M?u xe: Yaris,Vios

Th?i gian: 27/11/2020 lúc 8 gi?

??i ly: Toyota Hà ??ng

Ghi chú:

Nhan viên t? v?n bán hàng s? liên h? v?i Quy khách ?? xác nh?n l?ch h?n trong th?i gian s?m nh?t!
Xổ số miền bắc thứ bảy Xin c?m ?n Quy khách ?? tin t??ng và s? d?ng d?ch v? c?a chúng t?i.