??t H?n D?ch V?

Xổ số miền bắc thứ bảy??t h?n d?ch v? v?i Toyota Hà ??ng ?? ???c ?u tiên và có nh?ng tr?i nghi?m hoàn h?o nh?t

??t L?ch H?n

1

CH?N D?CH V?

2

Xổ số miền bắc thứ bảy??T L?CH H?N

3

TH?NG TIN

4

HOàN T?T

CH?N D?CH V?

Quy khách vui lòng ??t h?n tr??c 2 ti?ng làm vi?c ?? ???c ph?c v? t?t h?n.
Trong tr??ng h?p c?n ??t h?n g?p, vui lòng g?i ??n 098 361 3579 ?? ???c t? v?n và h? tr?.

??T L?CH H?N
CH?N NGàY
CH?N GI?
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Quy khách vui lòng ??t h?n tr??c 4 ti?ng ?? nhan viên có th? ti?p ?ón chu ?áo nh?t.
TH?NG TIN KHáCH HàNG

Danh x?ng

TH?NG TIN XE
HOàN T?T

Xin c?m ?n Quy khách ?? tin t??ng và s? d?ng d?ch v? c?a chúng t?i
Nhan viên t? v?n d?ch v? s? liên h? v?i Quy khách ?? xác nh?n l?ch h?n

Th?ng tin khách hàng

Tên khách hàng:

S? ?i?n tho?i:

Email:

Th?ng tin xe

D?ch v?: B?o hành

Bi?n s? xe:

Th?i gian: 27/11/2020 lúc 8 gi?

Ghi chú:

Gi?i thi?u

“Vay t? Toyota mua xe Toyota” là m?t D?ch v? Tài chính c?a C?ng Ty TNHH M?t Thành Viên Tài Chính Toyota Vi?t Nam – Toyota Financial Service Vi?t Nam (TFSVN).
TFSVN là c?ng ty tài chính 100% v?n n??c ngoài ???c ??u t? b?i T?p ?oàn Tài Chính Toyota Nh?t B?n. TFSVN là c?ng ty tài chính c?a nhà s?n xu?t xe h?i duy nh?t t?i Vi?t Nam hi?n nay. Chúng t?i ho?t ??ng h??ng t?i m?c tiêu cung c?p d?ch v? tài chính cho Khách hàng mua xe Toyota và các ??i ly ?y quy?n c?a Toyota v?i các s?n ph?m tài chính ?a d?ng và h?p d?n.
S?n ph?m tài chính c?nh tranh:
L?i su?t c?nh tranh, th?i gian vay v?n linh ho?t t? 1 ??n 5 n?m, th? t?c ??n gi?n, xét duy?t tín d?ng nhanh chóng. Khách hàng kh?ng ph?i ch? lau ?? có th? có ???c kho?n tín d?ng c?n thi?t cho vi?c mua xe. V?i th?i h?n vay v?n linh ho?t t? 1 ??n 5 n?m, khách hàng có th? l?a ch?n s?n ph?m tài chính thích h?p nh?t v?i ?i?u ki?n tài chính c?a mình.
S?n ph?m tài chính ?a d?ng:
Các s?n ph?m và d?ch v? ?a d?ng c?a TFS lu?n thích h?p cho m?i nhu c?u và ngan sách c?a t?ng Khách hàng, giúp Khách hàng có thêm c? h?i s? h?u xe Toyota.
Thu?n ti?n:
M? hình m?t ??u m?i “one-stop shop” thu?n ti?n cho Khách hàng mua xe Toyota. Ch? c?n t?i b?t k? ??i ly ?y quy?n c?a Toyota trên toàn qu?c, Khách hàng có th? l?a ch?n cho mình chi?c xe Toyota yêu thích, cùng s? h? tr? tài chính t? TFSVN c?ng nh? B?o hi?m cho chi?c xe c?a mình.
Ch?t l??ng Toyota:
TFSVN cam k?t cung c?p s?n ph?m và d?ch v? tài chính tiêu chu?n ch?t l??ng toàn c?u c?a Toyota, v?i ph??ng cham ho?t ??ng "Khách hàng là trên h?t”

Quy Trình Mua Xe

G?I ??T H?N

G?i ?i?n ??n s? 098 361 3579 ít nh?t 2 gi? tr??c khi ??n

XáC NH?N TH?I GIAN

Xổ số miền bắc thứ bảyTrong vòng 30 phút, CVDV s? g?i ?i?n ?? xác nh?n th?i gian và c?ng vi?c s?a ch?a

XáC NH?N KHáCH HàNG

Xổ số miền bắc thứ bảy15 phút tr??c gi? h?n, nhan viên TCTC g?i ?i?n xác nh?n l?ch h?n v?i khách hàng

TR?I NGHI?M D?CH V?

??n ?úng gi? và ???c ?u tiên s?a ch?a. Tr? 15 phút cu?c h?n s? b? hu?

L?i ích Khi ??t H?n