B?o Hành

?I?U KI?N B?O HàNH

Toyota ch? ??m b?o s?a ch?a, thay th? các ph? tùng c?a xe Toyota m?i b? h?ng hóc trong ?i?u ki?n:
- Xe ?ang ho?t ??ng bình th??ng
- Nguyên li?u ph? tùng kh?ng t?t
- L?i l?p ráp
- Tr? nh?ng ?i?u ki?n ghi trong m?c “Nh?ng Gì Kh?ng ???c B?o Hành”.
Chú y: B?o hành v?n áp d?ng khi xe ???c chuy?n nh??ng cho nh?ng ch? xe khác.

PH?M VI áP D?NG B?O HàNH

Vi?c b?o hành ch? áp d?ng trong ph?m vi Vi?t Nam.

TH?I H?N B?O HàNH

Ch? ?? b?o hành b?t ??u ???c tính ngay k? t? th?i ?i?m xe ???c giao cho ch? xe ??u tiên.
Trong vòng 36 tháng hay 100.000 km, tùy thu?c ?i?u ki?n nào ??n tr??c, Toyota ??m b?o s? s?a ch?a ho?c thay th? b?t k? ph? tùng nào c?a xe Toyota m?i b? h?ng hóc.
- B?o hành ?c quy: Th?i h?n b?o hành cho ?c quy là 12 tháng ho?c 20.000km tu? ?i?u ki?n nào t?i tr??c.
Xổ số miền bắc thứ bảy- B?o hành l?p: D??c b?o hành theo m?t ch? ?? riêng c?a nhà s?n xu?t l?p.

B?O HàNH MI?N PHí

Xổ số miền bắc thứ bảyM?i s?a ch?a thu?c ch? ?? b?o hành ( ph? tùng, c?ng lao ??ng) là mi?n phí.

NH?NG Y?U T? NGOàI KI?M SOáT C?A NHà S?N XU?T

– Nh?ng s?a ch?a hay ?i?u ch?nh do s? d?ng sai (?i quá nhanh, ch? quá n?ng), c?u th?, s?a, thay ??i, t? y tháo l?p các b? ph?n xe, s?a ch?a ?i?u ch?nh kh?ng ?úng k? thu?t, tai n?n, l?p thêm ph? tùng/ph? ki?n, kh?ng thu?c ch? ?? b?o hành.
– X??c s?n do ?á, ?n mòn do m? ph?m kh?ng ???c b?o hành.
– H? h?i hay b? ?n mòn do m?i tr??ng nh? m?a axit, hóa ch?t, nh?a cay, mu?i, hà, m?a b?o s?m ch?p, l? l?t và nh?ng tác ??ng t? nhiên khác kh?ng ???c b?o hành.

KH?NG B?O D??NG XE DùNG SAI NGUYêN LI?U, D?U B?I TR?N

S?a ch?a, ?i?u ch?nh do b?o d??ng xe kh?ng phù h?p, kh?ng b?o d??ng hay dùng nhiên li?u, d?u b?i tr?n khác v?i nh?ng lo?i ghi trong cu?n “H??ng d?n s? d?ng” kh?ng thu?c ch? ?? b?o hành.

CHI PHí PH?

Thi?t h?i ph? ho?c h?u qu? kèm theo nh? g?i ?i?n tho?i, m?t th?i gian, nh? vi?c hay thi?t h?i v? th??ng m?i kh?ng thu?c ch? ?? b?o hành.

CHI PHí B?O D??NG THU?C TRáCH NHI?M C?A CH? XE

Xổ số miền bắc thứ bảyCh? xe có trách nhi?m b?o d??ng xe nh? ki?m tra ho?t ??ng c?a máy, thay d?u b?i tr?n, r?a xe, ?ánh bóng, thay b?u l?c, n??c làm mát, buzi, c?u chì, thay ch?i g?t m?a, má phanh, ??a c?n ?? mòn. Dó là vi?c b?o d??ng th??ng xuyên cho m?i lo?i xe.

TI?NG ??NG BìNH TH??NG, XE RUNG, GI?M GIá TR? T? NHIêN

Ti?ng ??ng bình th??ng, xe rung, s? ?n mòn hay b? gi?m giá tr? t? nhiên nh? ng? màu, bi?n d?ng, t? v?t, kh?ng ???c b?o hành.

THAY ??I ??NG H? ?O

M?i h?ng hóc ??i v?i chi?c xe nào ?? b? thay ??i hay ?i?u ch?nh ??ng h? c?ng-t?-mét d?n ??n kh?ng xác ??nh ???c s? ?o chính xác ??u kh?ng ???c b?o hành.

LIêN H? V?I ??I LY/TR?M B?O HàNH TOYOTA Hà ??NG

?? nh?ng v?n ?? c?a xe ???c t? v?n b?o hành nhanh nh?t. Quy khách vui lòng liên h? Hotline: 098 361 3579 và trình bày ??y ?? v? tình tr?ng h?ng hóc c?a xe
Toyota Hà ??ng lu?n cam k?t s? th?c hi?n b?o hành t?t nh?t cho Quy khách và ch?u trách nhi?m trong vi?c cung c?p các d?ch v? và s?a ch?a b?n c?n.

LIêN H? V?I C?NG TY ? T? TOYOTA VI?T NAM (TMV)

Liên h? v?i phòng d?ch v? c?a TMV ???c ghi trên Phi?u ??ng ky b?o hành.

D?A XE ??N B?O HàNH

– Quy khách có trách nhi?m ??a xe c?a mình ?i ??n Toyota Hà ??ng ?? th?c hi?n vi?c b?o hành s?a ch?a.
– Quy khách có trách nhi?m b?o d??ng xe nh? ki?m tra ho?t ??ng c?a máy, thay d?u b?i tr?n, r?a xe, ?ánh bóng, thay b?u l?c, n??c làm mát, buzi, c?u chì, thay ch?i g?t m?a, má phanh, ??a c?n ?? mòn. Dó là vi?c b?o d??ng th??ng xuyên cho m?i lo?i xe.

GHI L?I NH?NG L?N B?O D??NG

Xổ số miền bắc thứ bảy– Quy khách có trách nhi?m ghi l?i t?t c? nh?ng l?n b?o d??ng xe. Di?u này c?n thi?t vì trong m?t s? tr??ng h?p nó ch?ng t? Quy khách ?? b?o d??ng xe theo nh? yêu c?u.

B?O D??NG XE

– Ch? xe có trách nhi?m s? d?ng xe, b?o d??ng xe m?t cách h?p ly và quan tam t?i xe theo ?úng nh?ng ch? d?n ghi trong cu?n “H??ng d?n s? d?ng”.
Xổ số miền bắc thứ bảy– N?u xe c?a Quy khách ???c s? d?ng trong ?i?u ki?n kh?c nghi?t, Quy khách càng ph?i chú y b?o d??ng xe nh? yêu c?u trong cu?n “H??ng d?n s? d?ng”.

B?o D??ng

?? giúp khách hàng d? dàng h?n trong vi?c th?c hi?n thao tác B?o d??ng ??nh k?, Toyota Hà ??ng khuy?n ngh? Quy khách hàng mang xe t?i ??i ly chúng t?i ?? th?c hi?n c?ng tác b?o d??ng sau m?i 5.000km xe ch?y ho?c 3 tháng tùy thu?c ?i?u ki?n nào ??n tr??c theo 04 c?p b?o d??ng t??ng ?ng sau ?ay:
L?CH B?O D??NG ??NH K?

Nh?m ??m b?o cho vi?c ho?t ??ng c?a xe ???c lau dài, xin Quy Khách chú y ??n vi?c b?o d??ng ??nh k?.
D??i ?ay là l?ch thay th?, b?o d??ng các chi ti?t c?n thi?t.

STT K? b?o d??ng
(*1000)
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
1 D?u máy
2 L?c d?u máy
3 L?c nhiên li?u
4 L?c gió
5 D?u h?p s?
6 D?u phanh
7 D?u tr? l?c
8 D?u c?u
9 N??c làm mát *
10 Bugi **
??ng c?
1 Thay th? ?ai cam ***
2 Ki?m tra các ?ai d?n ??ng
3 Thay d?u máy
4 Thay l?c d?u máy
5 Ki?m tra các ???ng ?ng và ??u n?i h? th?ng ?i?u hòa kh?ng khí
6 Ki?m tra và b? sung n??c làm mát
7 Thay th? n??c làm mát 80.000 km
8 Ki?m tra ?ng x? và các giá ??
9 ?i?u ch?nh t?c ?? kh?ng t?i, kh?ng t?i nhanh, h?n h?p kh?ng t?i (n?u có)
H? th?ng ?ánh l?a
1 Thay Bugi (Bugi th??ng)
2 Ki?m tra m?c n??c ?c quy, ?? ch?t các ?i?n c?c
H? th?ng nhiên li?u và ki?m soát khí x?
1 V? sinh l?c gió
2 Thay th? l?c nhiên li?u
3 Thay th? l?c gió
4 Ki?m tra n?p bình x?ng, các ???ng ?ng, van ?i?u khi?n h?i x?ng và các ??u n?i
5 Ki?m tra van th?ng gió, h?p các te, các ???ng ?ng và ??u n?i
6 B? l?c than ho?t tính
H? th?ng ?i?u hòa
1 V? sinh l?c gió
G?m và than xe
1 Ki?m tra bàn ??p phanh, c?n và phanh tay
2 Tháo, làm v? sinh, ki?m tra gu?c và tr?ng phanh tr??c/ sau
3 Tháo, làm v? sinh, ki?m tra má và ??a phanh tr??c/ sau
4 Tháo, làm v? sinh, ki?m tra má và ??a phanh phanh tay
5 Ki?m tra m?c d?u c?n/ phanh
6 Thay th? d?u phanh, c?n
7 Ki?m tra các ?ng d?u phanh
8 Ki?m tra b? sung d?u tr? l?c lái (n?u có)
9 Thay d?u tr? l?c lái (n?u có)
10 Ki?m tra ?? d? v? l?ng, các thanh liên k?t và th??c lái
11 Ki?m tra cao su che b?i bán tr?c (n?u có)
12 Ki?m tra các r?-tuyn và v? che b?i
13 Ki?m tra d?u h?p s? th??ng/ t? ??ng
14 Thay th? d?u h?p s? th??ng
15 Ki?m tra gi?m xóc tr??c/ sau
16 Ki?m tra l?p và áp su?t l?p
H? th?ng ?i?n than xe
1 Ki?m tra t?t c? các ?èn chi?u sáng/ g??ng
2 Ki?m tra ho?t ??ng c?a còi
3 Ki?m tra c? c?u g?t m?a
4 Phun n??c r?a kính
5 Ki?m tra cao su g?t m?a
6 Ki?m tra m?c n??c r?a kính
7 Ki?m tra g?t ?i?u hòa
(*): N??c làm mát lo?i siêu b?n S-LLC thay th? t?i m?i 80.000 km
(**): V?i các xe s? d?ng bugi b?ch kim (Camry MCV30, ACV30) bugi kh?ng c?n tháo ki?m tra ?i?u ch?nh mà ch? c?n thay th? m?i 100.000 km
(***): ??i v?i các ?ai cam, ???c thay th? theo m?i 120.000 km

S?a ch?a


S?a ch?a chung
Có nh?ng tr?c tr?c di?n ra quá b?t ng? và nhanh ??n m?c ng??i ?i?u khi?n h?u nh? kh?ng th? y th?c ???c t?i sao chi?c xe mình l?i nh? v?y, nguyên nhan là do ?au. ??ng lo l?ng, Quy Khách hàng h?y mang chi?c xe c?a mình ??n Toyota Hà ??ng, d?ch v? S?a ch?a chung c?a C?ng ty chúng t?i s? gi?i ?áp th?c m?c và kh?c m?c t?ng chi ti?t nh? cho chi?c xe c?a b?n.

S?a ch?a n?ng

Ly do Quy khách hàng nên ch?n Toyota Hà ??ng làm n?i s?a ch?a n?ng cho chi?c xe c?a mình?

– Quy khách có th? hoàn toàn yên tam khi mang xe vào Toyota Hà ??ng, chúng t?i cam k?t s? s?a ch?a xe c?a Quy khách tr? nên nguyên v?n, có th? ??t t?i 100 % v? ??p ban ??u.

Xổ số miền bắc thứ bảy – Chúng t?i có th? kh?ng ??nh cam k?t ?ó, b?i chúng t?i có m?t ??i ng? K? thu?t viên Gò, Hàn, S?n nhanh nh?n, nhi?t tình, tam huy?t cùng v?i ?ó là nh?ng trang thi?t b? hi?n ??i, tiên ti?n nh?t. H?n th? n?a, Toyota Hà ??ng cam k?t s? s?a ch?a, thay th? ph? tùng, linh ki?n xe Quy khách b?ng hàng Chính h?ng Toyota.


S?a ch?a nhanh

L?i ích mang ??n cho Khách hàng:

– B?ng vi?c thi?t l?p khoang s?a ch?a riêng bi?t, áp d?ng các d?ng c?, thi?t b? chuyên dùng và t?o ra lu?ng c?ng vi?c 1 cách liên t?c ?? lo?i b? ???c vi?c di chuy?n kh?ng c?n thi?t c?a k? thu?t viên, và th?i gian d?ng gi?a các c?ng ?o?n s?a ch?a trong khi v?n ??m b?o t?i ?a hoá n?ng su?t s?a ch?a xe cho khách hàng.

Xổ số miền bắc thứ bảy – Ch?t l??ng s?a ch?a ???c duy trì ? m?c ?? cao nh?t

– Ti?t ki?m chi phí: chi phí di chuy?n, ch? ??i.

– Ti?t ki?m ???c th?i gian (Th?i gian ch? ??i và l?u xe trong x??ng)

– T?ng hi?u qu? s?a ch?a.

Ph? Tùng

B?ng Khen Và Ch?ng Ch? Do Toyota Trao T?ng

Hình ?nh

??t L?ch H?n

1

CH?N D?CH V?

2

??T L?CH H?N

3

TH?NG TIN

4

HOàN T?T

CH?N D?CH V?

Quy khách vui lòng ??t h?n tr??c 2 ti?ng làm vi?c ?? ???c ph?c v? t?t h?n.
Trong tr??ng h?p c?n ??t h?n g?p, vui lòng g?i ??n 098 361 3579 ?? ???c t? v?n và h? tr?.

??T L?CH H?N
CH?N NGàY
CH?N GI?
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Quy khách vui lòng ??t h?n tr??c 4 ti?ng ?? nhan viên có th? ti?p ?ón chu ?áo nh?t.
TH?NG TIN KHáCH HàNG

Danh x?ng

TH?NG TIN XE
HOàN T?T

Xin c?m ?n Quy khách ?? tin t??ng và s? d?ng d?ch v? c?a chúng t?i
Xổ số miền bắc thứ bảy Nhan viên t? v?n d?ch v? s? liên h? v?i Quy khách ?? xác nh?n l?ch h?n

Th?ng tin khách hàng

Tên khách hàng:

S? ?i?n tho?i:

Email:

Th?ng tin xe

D?ch v?: B?o hành

Bi?n s? xe:

Th?i gian: 28/11/2020 lúc 8 gi?

Ghi chú: