?i?u Kho?n Chính Sách

1.Thu th?p th?ng tin cá nhan:

– Các th?ng tin thu th?p th?ng qua website esmccombs.com s? giúp chúng t?i:
? H? tr? khách hàng khi mua s?n ph?m.
? Gi?i ?áp th?c m?c khách hàng.
? Cung c?p cho b?n th?ng tin m?i nh?t trên Website c?a chúng t?i.
? Xem xét và nang c?p n?i dung và giao di?n c?a Website.
? Th?c hi?n các ho?t ??ng qu?ng bá liên quan ??n các s?n ph?m và d?ch v? c?a Toyota Hà ??ng.
– ?? truy c?p và s? d?ng m?t s? d?ch v? t?i www.esmccombs.com, quy khách có th? s? ???c yêu c?u ??ng ky v?i chúng t?i th?ng tin cá nhan (Email, H? tên, S? ?T liên l?c…). M?i th?ng tin khai báo ph?i ??m b?o tính chính xác và h?p pháp. www.esmccombs.com kh?ng ch?u m?i trách nhi?m liên quan ??n pháp lu?t c?a th?ng tin khai báo.
– Chúng t?i c?ng có th? thu th?p th?ng tin v? s? l?n vi?ng th?m, bao g?m s? trang quy khách xem, s? links (liên k?t) b?n click và nh?ng th?ng tin khác liên quan ??n vi?c k?t n?i ??n www.esmccombs.com. Chúng t?i c?ng thu th?p các th?ng tin mà trình duy?t Web (Browser) quy khách s? d?ng m?i khi truy c?p vào website www.esmccombs.com, bao g?m: ??a ch? IP, lo?i Browser, ng?n ng? s? d?ng, th?i gian và nh?ng ??a ch? mà Browser truy xu?t ??n.

2. S? d?ng th?ng tin cá nhan:
– www.esmccombs.com thu th?p và s? d?ng th?ng tin cá nhan quy khách v?i m?c ?ích phù h?p và hoàn toàn tuan th? n?i dung c?a “Chính sách b?o m?t” này.
– Khi c?n thi?t, chúng t?i có th? s? d?ng nh?ng th?ng tin này ?? liên h? tr?c ti?p v?i b?n d??i các hình th?c nh?: g?i th? ng?, ??n ??t hàng, th? c?m ?n, th?ng tin v? k? thu?t và b?o m?t, quy khách có th? nh?n ???c th? ??nh k? cung c?p th?ng tin s?n ph?m, d?ch v? m?i, th?ng tin v? các s? ki?n s?p t?i ho?c th?ng tin tuy?n d?ng n?u quy khách ??ng kí nh?n email th?ng báo.
3. Chia s? th?ng tin cá nhan:
– Ngo?i tr? các tr??ng h?p v? S? d?ng th?ng tin cá nhan nh? ?? nêu trong chính sách này, chúng t?i cam k?t s? kh?ng ti?t l? th?ng tin cá nhan b?n ra ngoài. – Trong m?t s? tr??ng h?p, chúng t?i có th? thuê m?t ??n v? ??c l?p ?? ti?n hành các d? án nghiên c?u th? tr??ng và khi ?ó th?ng tin c?a b?n s? ???c cung c?p cho ??n v? này ?? ti?n hành d? án. Bên th? ba này s? b? ràng bu?c b?i m?t th?a thu?n v? b?o m?t mà theo ?ó h? ch? ???c phép s? d?ng nh?ng th?ng tin ???c cung c?p cho m?c ?ích hoàn thành d? án. – Chúng t?i có th? ti?t l? ho?c cung c?p th?ng tin cá nhan c?a b?n trong các tr??ng h?p th?t s? c?n thi?t nh? sau: (a) khi có yêu c?u c?a các c? quan pháp lu?t; (b) trong tr??ng h?p mà chúng t?i tin r?ng ?i?u ?ó s? giúp chúng t?i b?o v? quy?n l?i chính ?áng c?a mình tr??c pháp lu?t; (c) tình hu?ng kh?n c?p và c?n thi?t ?? b?o v? quy?n an toàn cá nhan c?a các thành viên www.esmccombs.com khác.
4. Truy xu?t th?ng tin cá nhan:
– B?t c? th?i ?i?m nào quy khách c?ng có th? truy c?p và ch?nh s?a nh?ng th?ng tin cá nhan c?a mình theo các liên k?t (website’s links) thích h?p mà chúng t?i cung c?p.
5. B?o m?t th?ng tin cá nhan:
– Khi b?n g?i th?ng tin cá nhan c?a b?n cho chúng t?i, b?n ?? ??ng y v?i các ?i?u kho?n mà chúng t?i ?? nêu ? trên, www.esmccombs.com cam k?t b?o m?t th?ng tin cá nhan c?a quy khách b?ng m?i cách th?c có th?. Chúng t?i s? s? d?ng nhi?u c?ng ngh? b?o m?t th?ng tin khác nhau nh?: chu?n qu?c t? PCI, SSL,… nh?m b?o v? th?ng tin này kh?ng b? truy l?c, s? d?ng ho?c ti?t l? ngoài y mu?n.
– Tuy nhiên do h?n ch? v? m?t k? thu?t, kh?ng m?t d? li?u nào có th? ???c truy?n trên ???ng truy?n internet mà có th? ???c b?o m?t 100%. Do v?y, chúng t?i kh?ng th? ??a ra m?t cam k?t ch?c ch?n r?ng th?ng tin quy khách cung c?p cho chúng t?i s? ???c b?o m?t m?t cách tuy?t ??i an toàn, và chúng t?i kh?ng th? ch?u trách nhi?m trong tr??ng h?p có s? truy c?p trái phép th?ng tin cá nhan c?a quy khách nh? các tr??ng h?p quy khách t? y chia s? th?ng tin v?i ng??i khác…. N?u quy khách kh?ng ??ng y v?i các ?i?u kho?n nh? ?? m? t? ? trên, Chúng t?i khuyên quy khách kh?ng nên g?i th?ng tin ??n cho chúng t?i.
– Vì v?y, www.esmccombs.com c?ng khuy?n cáo quy khách nên b?o m?t các th?ng tin liên quan ??n m?t kh?u truy xu?t c?a quy khách và kh?ng nên chia s? v?i b?t k? ng??i nào khác.
– N?u s? d?ng máy tính chung nhi?u ng??i, quy khách nên ??ng xu?t, ho?c thoát h?t t?t c? c?a s? Website ?ang m?.
6. S? d?ng “Cookie”
– www.esmccombs.com dùng “Cookie” ?? giúp cá nhan hóa và nang cao t?i ?a hi?u qu? s? d?ng th?i gian tr?c tuy?n c?a quy khách.
– M?t cookie là m?t file v?n b?n ???c ??t trên ??a c?ng c?a b?n b?i m?t máy ch? c?a trang web. Cookie kh?ng ???c dùng ?? ch?y ch??ng trình hay ??a virus vào máy tính c?a quy khách. Cookie ???c ch? ??nh vào máy tính c?a quy khách và ch? có th? ???c ??c b?i m?t máy ch? trang web trên mi?n ???c ??a ra cookie cho quy khách.
– M?t trong nh?ng m?c ?ích c?a Cookie là cung c?p nh?ng ti?n ích ?? ti?t ki?m th?i gian c?a quy khách khi truy c?p t?i website www.esmccombs.com ho?c vi?ng th?m website www.esmccombs.com l?n n?a mà kh?ng c?n ??ng ky l?i th?ng tin s?n có.
– Quy khách có th? ch?p nh?n ho?c t? ch?i dùng cookie. H?u h?t nh?ng Browser t? ??ng ch?p nh?n cookie, nh?ng quy khách có th? thay ??i nh?ng cài ??t ?? t? ch?i t?t c? nh?ng cookie n?u quy khách thích. Tuy nhiên, n?u quy khách ch?n t? ch?i cookie, ?i?u ?ó có th? gay c?n tr? và ?nh h??ng kh?ng t?t ??n m?t s? d?ch v? và tính n?ng ph? thu?c vào cookie t?i website www.esmccombs.com
7. Quy ??nh v? “Spam”:
– www.esmccombs.com dùng “Cookie” ?? giúp cá nhan hóa và nang cao t?i ?a hi?u qu? s? d?ng th?i gian tr?c tuy?n c?a quy khách.
– www.esmccombs.com th?c s? quan ng?i ??n v?n n?n Spam (th? rác), các Email gi? m?o danh tín chúng t?i g?i ?i. Do ?ó, www.esmccombs.com kh?ng ??nh ch? g?i Email ??n quy khách khi và ch? khi quy khách có ??ng ky ho?c s? d?ng d?ch v? t? h? th?ng c?a chúng t?i.
– www.esmccombs.com cam k?t kh?ng bán, thuê l?i ho?c cho thuê email c?a quy khách t? bên th? ba. N?u quy khách v? tình nh?n ???c Email kh?ng theo yêu c?u t? h? th?ng chúng t?i do m?t nguyên nhan ngoài y mu?n, xin vui lòng nh?n vào link t? ch?i nh?n Email này kèm theo, ho?c th?ng báo tr?c ti?p ??n ban qu?n tr? Website.
8. Thay ??i v? chính sách:
– Chúng t?i hoàn toàn có th? thay ??i n?i dung trong trang này mà kh?ng c?n ph?i th?ng báo tr??c, ?? phù h?p v?i các nhu c?u c?a www.esmccombs.com c?ng nh? nhu c?u và s? ph?n h?i t? khách hàng n?u có. Khi c?p nh?t n?i dung chính sách này, chúng t?i s? ch?nh s?a l?i th?i gian “C?p nh?t l?n cu?i” bên d??i.
– N?i dung “Chính sách b?o m?t” này ch? áp d?ng t?i www.esmccombs.com, kh?ng bao g?m ho?c liên quan ??n các bên th? ba ??t qu?ng cáo hay có links t?i www.esmccombs.com. Chúng t?i khuy?n khích b?n ??c k? chính sách An toàn và B?o m?t c?a các trang web c?a bên th? ba tr??c khi cung c?p th?ng tin cá nhan cho các trang web ?ó. Chúng t?i kh?ng ch?u trách nhi?m d??i b?t k? hình th?c nào v? n?i dung và tính pháp ly c?a trang web thu?c bên th? ba.
– Vì v?y, b?n ?? ??ng y r?ng, khi b?n s? d?ng website c?a chúng t?i sau khi ch?nh s?a ngh?a là b?n ?? th?a nh?n, ??ng y tuan th? c?ng nh? tin t??ng vào s? ch?nh s?a này. Do ?ó, chúng t?i ?? ngh? b?n nên xem tr??c n?i dung trang này tr??c khi truy c?p các n?i dung khác trên website c?ng nh? b?n nên ??c và t ham kh?o k? n?i dung “Chính sách b?o m?t” c?a t?ng website mà b?n ?ang truy c?p.
Th?ng tin liên h?:
– Chúng t?i lu?n hoan nghênh các y ki?n ?óng góp, liên h? và ph?n h?i th?ng tin t? b?n v? “Chính sách b?o m?t” này. N?u b?n có nh?ng th?c m?c liên quan xin vui lòng liên h? theo ??a ch? Email: hotro@esmccombs.com
C?ng ty TNHH Toyota Hà ??ng
Website: www.esmccombs.com