Fortuner

M?nh m? ??y cu?n hút

1.026.000.000?
Giá ?? xu?t 1
8.7/6.2
Tiêu th? nhiên li?u 37

B?c - 1D6

Giá và màu có th? khác nhau t?ng phiên b?n

?i?m n?i b?t

Hi?n ??i và th? thao
V?i thi?t k? ngo?i th?t hoàn toàn m?i, Fortuner hoàn toàn m?i mang phong cách kh?e kho?n, th? thao và ??y cá tính c?a dòng xe th? thao ?a d?ng ?ích th?c.
Xem thêm
Sang tr?ng và tinh t?
Fortuner m?i n?i b?t v?i n?i th?t tinh t?, hi?n ??i b?i nh?ng chi ti?t ???c trau chu?t, t? m? t?o hình ?nh c?a chi?c xe SUV sang tr?ng.
Xem thêm
Sang tr?ng và tinh t?
M?nh m? và ?n ??nh
Fortuner hoàn toàn m?i ???c trang b? ??ng c?, h?p s?, h? th?ng treo và khung g?m c?i ti?n v??t tr?i, giúp xe v?n hành m?nh m? và ?n ??nh trên m?i ??a hình
Xem thêm
Chu?n m?c m?i v? an toàn
H? th?ng an toàn c?a Fortuner m?i ?? ???c nang c?p toàn di?n b?ng vi?c trang b? thêm r?t nhi?u các thi?t b? an toàn ch? ??ng và th? ??ng, giúp h?n ch? t?i ?a các tình hu?ng r?i ro
Xem thêm
Chu?n m?c m?i v? an toàn

?i?m n?i b?t