T?ng quan v? c?ng ty

Than g?i Quy khách hàng,


Th? tr??ng ? t? Vi?t Nam ?ang ??i m?t v?i nhi?u khó khan và thách th?c, song v?i nh?ng n? l?c kh?ng ng?ng, Toyota Hà ??ng ti?p t?c v??t qua khó kh?n và duy trì v? trí d?n ??u th? tr??ng. ?? ??t ???c thành t?u này là nh? vào s? tin yêu và ?ng h? c?a khách hàng trong su?t th?i gian qua. Toyota Hà ??ng bày t? lòng bi?t ?n chan thành t?i Quy khách hàng!

??i v?i Toyota Hà ??ng, n? c??i hài lòng c?a Quy khách hàng lu?n là m?c tiêu mà chúng t?i h??ng t?i. Chính vì v?y, Toyota Hà ??ng ?? và ?ang n? l?c nh?m ??a ch?t l??ng lên t?m cao m?i, trong ?ó ngu?n nhan l?c ?óng vai trò quy?t ??nh và là n?n t?ng quan tr?ng trong quá trình c?i thi?n ch?t l??ng. ?ó chính là ly do chúng t?i kh?ng ng?ng nang cao ch?t l??ng ngu?n nhan l?c th?ng qua các ho?t ??ng ?ào t?o n?i b?, c?i thi?n k? n?ng, tay ngh? cho nhan viên, phát huy tinh th?n hi?u khách b?ng c? t?m lòng (omotenashi), ??y m?nh các y t??ng c?i ti?n (Kaizen),…, nh? v?y, ch?t l??ng c?ng vi?c c?a m?i thành viên c?ng ???c c?i thi?n.


Kh?ng ch? chuy?n mình ?? b?t phá, Toyota Hà ??ng c?ng chuy?n ??ng tiên phong, góp ph?n nang cao ch?t l??ng cu?c s?ng cho ng??i dan Vi?t, vì m?t x? h?i phát tri?n b?n v?ng v?i ?i?u ki?n s?ng t?t ??p h?n. Do v?y, bên c?nh ho?t ??ng kinh doanh, Toyota Hà ??ng ?? và ?ang kh?ng ng?ng th?c hi?n hàng lo?t ho?t ??ng ?óng góp cho x? h?i trong các l?nh v?c an toàn giao th?ng, giáo d?c - Phát tri?n ngu?n nhan l?c, B?o v? m?i tr??ng và V?n hóa x? h?i.


Chúng t?i hi v?ng s? ti?p t?c nh?n ???c s? tin t??ng và h?ap tác c?a Quy v?, ?ó là ??ng l?c to l?n giúp chúng t?i ??ng hành cùng s? phát tri?n c?a ??t n??c.


Tran tr?ng c?m ?n và kính chúc Quy khách hàng nhi?u s?c kh?e, thành c?ng!

T?ng quan v? c?ng ty

T?M NHìN

TR? THàNH ??I LY ???C YêU THíCH NH?T

S? M?NH

Xổ số miền bắc thứ bảyMang l?i giá tr? cho khách hàng b?ng s? khác bi?t, h??ng t?i d?ch v? hoàn h?o và s? hài lòng c?a nhan viên.

GIá TR? C?T L?I

Khát khao làm hài lòng khách hàng D?ch v? ch?t l??ng Trung th?c T?n tr?ng và tin t??ng Khác bi?t

D?ch v? kinh doanh


BáN HàNG
Bán hàng chuyên nghi?p

TOYOTA Hà ??ng t? hào s? h?u:?
- X??ng d?ch v? ??u tiên c?a Toyota khu v?c mi?n B?c ???c trang b? máy ki?m tra góc ??t bánh xe Hunter c?a M?.?
- X??ng d?ch v? Toyota ??u tiên trên toàn qu?c ???c trang b? máy láng ??a phanh t?i xe MDX c?a ??c (?? chính xác cao và rút ng?n th?i gian).

BáN HàNG BáN HàNG

B?O HàNH
B?o hành, b?o d??ng,s?a ch?a và cung c?p ph? tùng chính h?ng

TOYOTA Hà ??ng t? hào s? h?u: - X??ng d?ch v? ??u tiên c?a Toyota khu v?c mi?n B?c ???c trang b? máy ki?m tra góc ??t bánh xe Hunter c?a M?. - X??ng d?ch v? Toyota ??u tiên trên toàn qu?c ???c trang b? máy láng ??a phanh t?i xe MDX c?a ??c (?? chính xác cao và rút ng?n th?i gian).

B?O HàNH B?O HàNH

CH?M SóC KHáCH HàNG
Ch?m sóc khách hàng và marketing

Xổ số miền bắc thứ bảy??n v?i Toyota Hà ??ng, Quy khách kh?ng ch? hài lòng v? ch?t l??ng mà còn nh?n ???c s? ch?m sóc ??c bi?t t? phòng Quan h? khách hàng và Marketing. T?i ?ay, m?i th?ng tin v? chi?c xe c?a Quy khách ???c l?u gi? m?t cách khoa h?c và b?o m?t tuy?t ??i.

CH?M SóC KHáCH HàNG CH?M SóC KHáCH HàNG

B?O HI?M
H? tr? b?o hi?m và các giá tr? gia t?ng

Xổ số miền bắc thứ bảy?? giúp Quy khách hàng l?a ch?n nhà cung c?p d?ch v? b?o hi?m chuyên nghi?p nh?t, Toyota Hà ??ng ?? tham kh?o hàng tr?m c?ng ty b?o hi?m trong n??c qu?c t? v?i nh?ng ?u th? canh tranh mang l?i l?i ích to l?n cho khách hàng.

B?O HI?M B?O HI?M

HàNH CHíNH NH?N S?
Phát tri?n ngu?n nhan l?c và ISO b?o v? m?i tr??ng

Xổ số miền bắc thứ bảyNh?n th?c ???c “Con ng??i chính là y?u t?t quy?t ??nh thành c?ng c?a Doanh nghi?p”, C?ng ty Toyota Hà ??ng lu?n coi vi?c ?ào t?o và phát tri?n ngu?n nhan l?c là m?t trong nh?ng chi?n l??c phát tri?n quan tr?ng.

HàNH CHíNH NH?N S? HàNH CHíNH NH?N S?

Thành t?u ho?t ??ng

Ban l?nh ??o c?ng ty

?NG - ?INH QUANG TU?N
?NG - ?INH QUANG TU?N
Ch? T?ch H?QT
Bà - NG? TUY?T NG?N
Bà - NG? TUY?T NG?N
Phó Ch? T?ch H?QT
?NG - TR?N ??C V?
?NG - TR?N ??C V?
T?ng Giám ??c ?i?u Hành
Bà - Lê TH? áNH TUY?T
Bà - Lê TH? áNH TUY?T
Phó T?ng Giám ??c
?NG - PH?M DUY TU?N
?NG - PH?M DUY TU?N
Giám ??c D?ch v?
Bà - Tr??ng Thúy Qu?nh
Bà - Tr??ng Thúy Qu?nh
Service MKT & Toyota Sure

Hình ?nh

Y ki?n khách hàng