Gi?i Thi?u
S?n Ph?m Tài Chính

Nhi?u s?n ph?m ?a d?ng và linh ho?t phù h?p v?i t?t c? nhu c?u c?a khách hàng

S?n Ph?m Truy?n Th?ng

CH? ??NG NG?N SáCH

S?N PH?M
L?i su?t Th?i h?n vay v?n (tháng) T? l? vay/Giá tr? xe bao g?m ph? ki?n
T?I ?U 12 tháng 85%
36 tháng 85%
LINH HO?T 36 tháng 80%
84 tháng 80%
PH??NG TH?C THANH TOáN
Thanh toán n? g?c
và l?i hàng tháng/hàng quy *
* Thanh toán hàng quy ch? áp d?ng cho xe Hilux

?u ?i?m S?n Ph?m

Xổ số miền bắc thứ bảy S? ti?n tr? hàng tháng gi?m d?n

Có th? l? ch?n l?i su?t T?i ?u ho?c l?i su?t Linh ho?t


S?n Ph?m Balloon

Thanh Toán Linh Ho?t, ??i Xe D? Dàng

S?N PH?M
L?i su?t Th?i h?n vay v?n (tháng) T? l? vay/Giá tr? xe bao g?m ph? ki?n Balloon (T?i ?a)
T?I ?U 12 tháng 85% 30%
giá tr? xe bao g?m ph? ki?n
36 tháng 85%
LINH HO?T 36 tháng 80%
84 tháng 80%
PH??NG TH?C THANH TOáN
Thanh toán n? g?c và l?i hàng tháng
/hàng quy và Balloon cu?i kì
* Thanh toán hàng quy ch? áp d?ng cho xe Hilux

?u ?i?m S?n Ph?m

S? ti?n thanh toán hàng tháng phù h?p v?i ngan sách

Xổ số miền bắc thứ bảy D? dàng ??i xe m?i khi kho?n vay ?áo h?n v?i ch??ng trình khách hàng than thi?t c?a Tài Chính Toyota

Có th? l? ch?n l?i su?t T?i ?u ho?c l?i su?t Linh ho?t


S?n Ph?m 50/50

Xổ số miền bắc thứ bảyT?n D?ng V?n ??u T? Sinh L?i

S?N PH?M
L?i su?t Th?i h?n vay v?n (tháng) T? l? vay/Giá tr? xe bao g?m ph? ki?n
C? ??NH 12 tháng 50%
PH??NG TH?C THANH TOáN
Thanh toán n? g?c và l?i m?t l?n vào cu?i k?

?u ?i?m S?n Ph?m

Th? t?c ??n gi?n, xét duy?t nhanh chóng

Ch? ??ng ngu?n tài chính nhàn r?i ?? ??u t? sinh l?i

Kh?ng ch?u áp l?c thanh toán hàng tháng

Xổ số miền bắc thứ bảyL?i su?t ?u ??i và c? ??nh trong su?t th?i gian vay n?u thanh toán sau 6 tháng

?i?u Ki?n ??ng Kí

1. Liên h? v?i ??i ly ?y quy?n c?a Toyota trên toàn qu?c


TFSVN có m?t t?i t?t c? các ??i ly ?y quy?n c?a Toyota trên toàn qu?c.

Quy khách có th? ??n b?t k? ??i ly ?y quy?n c?a Toyota nào thu?n ti?n nh?t cho Quy khách. T?i ?ay, nhan viên ??i ly và TFSVN s? t? v?n tr?c ti?p v? xe Toyota c?ng nh? d?ch v? tài chính Toyota.

?ay là d?ch v? m?t ??u m?i (one-stop shop) mà ch? ???c cung c?p b?i TFSVN k?t h?p cùng các ??i ly ?y quy?n c?a Toyota.


2. Liên h? tr?c ti?p v?n phòng TFSVN


Quy khách vui lòng g?i ?i?n tho?i ho?c tr?c ti?p ??n v?n phòng TFSVN t?i TPHCM.

C?ng ty TNHH M?t Thành Viên Tài chính Toyota Vi?t Nam

T?ng 12, Tòa nhà Saigon Centre Tòa 2, s? 67 ???ng Lê L?i, Ph??ng B?n Nghé, Qu?n 1, TP.HCM Tel: (84-28) 7309 0998

Fax: (84-28) 3911 0113

Trang Zalo "Tài Chính Toyota Vi?t Nam" (http://zalo.me/3767209184519268381)


3. ??i t??ng khách hàng

- C?ng dan Vi?t Nam, tu?i t? 18-65, có h? kh?u th??ng trú t?i Vi?t Nam, có ??y ?? n?ng l?c pháp lu?t và n?ng l?c hành vi dan s?.

- Các doanh nghi?p thành l?p theo lu?t doanh nghi?p Vi?t Nam


4. H? s? vay v?n?

- Cá nhan:?

+???ng ky vay mua xe Cá Nhan theo m?u c?a TFSVN.

+?Gi?y t? nhan than

+?Gi?y t? ch?ng minh n?ng l?c tài chính

+?Các gi?y t? khác theo yêu c?u c?a TFSVN

- Doanh nghi?p:

+???ng ky vay mua xe Doanh Nghi?p theo m?u c?a TFSVN.

+ H? s? pháp ly c?ng ty

+ Gi?y t? ch?ng minh n?ng l?c tài chính

+?Các gi?y t? khác theo yêu c?u c?a TFSVN

Gi?i thi?u

1. C?ng Ty Tài Chính Toyota Vi?t Nam (TFSVN)

C?ng Ty Tài Chính Toyota Vi?t Nam (TFSVN)TFSVN là c?ng ty tài chính 100% v?n n??c ngoài ???c ??u t? b?i T?p ?oàn Tài chính Toyota (TFC), và là thành viên c?a T?p ?oàn D?ch v? Tài Chính Toyota (TFSC).

M?c tiêu kinh doanh TFSVN h??ng t?i là cung c?p các s?n ph?m tài chính cho các Khách hàng mua xe Toyota và ??i ly ?y quy?n c?a Toyota. Chúng t?i là c?ng ty tài chính th? 33 trong s? 35 c?ng ty tài chính trên th? gi?i c?a TFSC.

Tên ??y ?? b?ng ti?ng Vi?t

C?ng ty TNHH M?t Thành Viên Tài Chính Toyota Vi?t Nam

Tên ??y ?? b?ng ti?ng Anh: Toyota Financial Services Vietnam Company Limited

Tên vi?t t?t: TFSVN


2. Liên h? tr?c ti?p v?n phòng TFSVN

C?ng ty TNHH M?t Thành Viên Tài chính Toyota Vi?t Nam

T?ng 12, Tòa nhà Saigon Centre Tòa 2, s? 67 ???ng Lê L?i, Ph??ng B?n Nghé, Qu?n 1, TP.HCM

Tel: (84-28) 7309 0998

Fax: (84-28) 3911 0113

Email: info@toyota.com.vn

Trang Zalo "Tài Chính Toyota Vi?t Nam" (http://zalo.me/3767209184519268381)

T?p ?oàn D?ch V? Tài Chính Toyota (TFSC)

TFSC, c?ng ty 100% v?n c?a C?ng ty ? t? Toyota Nh?t B?n (TMC), ho?t ??ng trong l?nh v?c cung c?p các d?ch v? và s?n ph?m tài chính cho khách hàng mua xe Toyota t?i Nh?t B?n và trên toàn th? gi?i.TFSC có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c cung c?p d?ch v? tài chính th?ng qua các c?ng ty con c?a mình. Hi?n nay, h? th?ng toàn c?u c?a TFSC bao ph? 35 l?nh th? và khu v?c (Vi?t Nam là n??c th? 33).

Tr? s? chính c?a TFSC

Nagoya Lucent Tower 15F

6-1, Ushijima-cho, Nishi-ku, Nagoya, 451-6015, Japan

Tel: (81)-52-217-2300

Fax: (81)-52-587-7931

Website: http://www.tfsc.jp


H??ng D?n Thanh Toán

Cau H?i Th??ng G?p