GRANVIA

Di chuy?n kh?ng gi?i h?n

3.072.000.000?
Giá ?? xu?t 1
10.0/8.0
Tiêu th? nhiên li?u 37

Giá và màu có th? khác nhau t?ng phiên b?n

GRANVIA Models (0)

Chi ti?t +

?i?m n?i b?t

<% formData.highlights && formData.highlights.forEach(function(highlight, index) { var isVideo = highlight.media.split('.').pop().toLowerCase() == 'mp4'; if (index % 2 == 0) { %>
<% if (isVideo) { %> <% } else { %> <%= highlight.title %> <% } %>
<%= highlight.title %>
<%= highlight.description %>
Xem thêm
<% } else { %>
<%= highlight.title %>
<%= highlight.description %>
Xem thêm
<% if (isVideo) { %> <% } else { %> <%= highlight.title %> <% } %>
<% } }) %>

?i?m n?i b?t