Hilux

Uy th? t?o b?n l?nh

622.000.000?
Giá ?? xu?t 1
8.0/8.0
Tiêu th? nhiên li?u 37

B?c - 1D6

Giá và màu có th? khác nhau t?ng phiên b?n

?i?m n?i b?t

M?NH M? Và Cá TíNH
???ng d?p n?i và b? m?t l??n sóng ? h?ng xe ???c ti?p n?i ? ph?n ?u?i xe, t?o nên t?ng th? can ??i, hài hòa và li?n m?ch cho c? chi?c xe. Ch? nhan s? c?m th?y hài lòng và t? hào khi s? h?u m?t chi?c xe bán t?i có ki?u dáng v? cùng m?nh m? và cá tính.
Xem thêm
T? TIN ?óN TH? THáCH
Kh?ng ch? v?n hành m?nh m? ?n ??nh, Hilux còn ti?t ki?m nhiên li?u t?i ?u, mang l?i c?m giác lái t? tin trên m?i cung ???ng ??y ?? thách th?c.
Xem thêm
T? TIN ?óN TH? THáCH
TR?I NGHI?M TI?N NGHI
HILUX s? h?u kh?ng gian r?ng r?i v?i thi?t k? kh?e kh?n và sang tr?ng, tích h?p nhi?u ti?n nghi cao c?p, t?o s? tho?i mái t?i ?u cho m?i hành khách trên m?i cung ???ng tr?i nghi?m.
Xem thêm
AN T?M V?N HàNH
Hilux ???c trang b? nh?ng tính n?ng an toàn toàn di?n và v??t tr?i, an tam v??t qua nh?ng ?i?u ki?n ??a hình và tình hu?ng ph?c t?p.
Xem thêm
AN T?M V?N HàNH

?i?m n?i b?t