Innova

Sang tr?ng v?ng ch?i

771.000.000?
Giá ?? xu?t 1
11.0/22.0
Tiêu th? nhiên li?u 37

B?c - 1D6

Giá và màu có th? khác nhau t?ng phiên b?n

?i?m n?i b?t

Sang tr?ng - V?ng ch?i
Sang tr?ng - V?ng ch?i
S? h?u v? ngoài sang tr?ng cùng khung g?m v?ng ch?c, Innova Th? h? ??t phá ?áp ?ng m?i nhu c?u cho cu?c s?ng hi?n ??i, x?ng ?áng là ng??i ??ng hành ly t??ng cùng gia ?ình b?n trên m?i hành trình.
Xem thêm
Chinh ph?c m?i con ???ng
B?n e ng?i nh?ng chuy?n ?i xa hay hành trình trên ???ng kh?ng b?ng ph?ng ??y m?t m?i? Innova th? h? ??t phá v?i thi?t k? khung g?m v?ng ch?c và h? th?ng treo tay ?òn kép, mang l?i kh? n?ng v?n hành êm ái giúp gia ?ình b?n tho?i mái tuy?t ??i trên m?i ??a hình.
Xem thêm
An toàn trên t?ng chuy?n ?i
An toàn trên t?ng chuy?n ?i
Toyota Innova 2018 s? h?u m?t lo?t trang b? an toàn m?i. Ngoài túi khí ??i phía tr??c ? các b?n tiêu chu?n thì các b?n cao c?p c?a Innova 2018 s? có túi khí rèm, túi khí c?nh bên, can b?ng ?i?n t?, c?nh báo va ch?m...
Xem thêm
Sang tr?ng - ??ng c?p
N?i th?t sang tr?ng v?i t?ng màu nau ch? ??o, ??c bi?t n?i b?t v?i nh?ng chi tiêt ?p g? tinh t? t?o kh?ng gian ??ng c?p cho ch? s? h?u.
Xem thêm

?i?m n?i b?t