Land Cruiser

Th?ng l?nh m?i ??a hình

4.030.000.000?
Giá ?? xu?t 1
8.0/8.0
Tiêu th? nhiên li?u 37

Xanh - 8P8

Giá và màu có th? khác nhau t?ng phiên b?n

?i?m n?i b?t

??NG C?P V??T T?M
Kh?e kho?n và n?ng ??ng, m?nh m? và cá tính song v?n toát lên phong thái sang tr?ng ??c tr?ng, t?t c? nh?ng ?u ?i?m ?y t?o nên s?c hút cho Land Cruiser, giúp m?u xe danh ti?ng này ti?p t?c kh?ng ??nh v? th? d?n ??u và là ngu?n c?m h?ng v? t?n cho nh?ng ng??i yêu xe ??a hình ??ng c?p.
Xem thêm
SANG TR?NG TI?N NGHI
N?i th?t cao c?p, sang tr?ng k?t h?p hoàn h?o v?i các tính n?ng tiên ti?n v??t b?c, Land Cruiser phiên b?n m?i mang ??n cho ch? s? h?u nh?ng tr?i nghi?m ??nh cao cùng v?i ni?m t? hào kh?ng gi?i h?n.
Xem thêm
SANG TR?NG TI?N NGHI
UY L?C M?NH M?
???c trang b? s?c m?nh ??ng c? ?u vi?t, kh? n?ng v?n hành m?nh m?. Landcruiser s?n sàng bi?n m?i khát khao chinh ph?c nh?ng ??a hình hi?m tr? nh?t thành hi?n th?c, cho m?i hành trình là m?t tr?i nghi?m ly thú khó quên.
Xem thêm
AN TOàN T?I ?A
N?i b?t bên c?nh các ?u ?i?m v? thi?t k? và kh? n?ng v?n hành là tính n?ng an toàn c?a Land Cruiser. Y?u t? an toàn ???c chú tr?ng v?i các c?ng ngh? tiên ti?n hàng ??u, ??m b?o an toàn t?i ?a cho nh?ng ng??i ng?i trên xe trong m?i tình hu?ng
Xem thêm
AN TOàN T?I ?A

?i?m n?i b?t

jk

jkj

ykhk

khkh