Land Cruiser Prado

H?u du? x?ng t?m

2.340.000.000?
Giá ?? xu?t 1
14.1/9.6
Tiêu th? nhiên li?u 37

Tr?ng ng?c trai - 070

Giá và màu có th? khác nhau t?ng phiên b?n

?i?m n?i b?t

NGO?I TH?T
K? th?a dáng v? b? th?, to kh?e, v?ng ch?c c?a chi?c xe vi?t d? danh ti?ng toàn c?u; V?i tri?t ly thi?t k? "Hi?n ??i - Th?ng minh", Land Cruiser Prado tr? thành ni?m t? hào và góp ph?n nang cao v? th? c?a ch? s? h?u trên m?i ??a hình.
Xem thêm
N?I TH?T
Kh?ng gian r?ng r?i v?i n?i th?t cao c?p cùng các ti?n nghi hi?n ??i, k?t h?p c?ng ngh? tiên ti?n ?em ??n s? th? gi?n và tr?i nghi?m tuy?t v?i, t?n vinh phong cách c?a ch? s? h?u.
Xem thêm
N?I TH?T
V?N HàNH
Kh? n?ng v?n hành m?nh m? c?a nh?ng tính n?ng an toàn v??t tr?i c?a Land Cruiser Prado t? hào ??a b?n chinh ph?c nh?ng vùng ??t hi?m tr? nh?t
Xem thêm
AN TOàN
Land Cruiser Prado ???c trang b? ??y ?? các h? th?ng h? tr? an toàn nh? ABS EBD VSC TRC
Xem thêm
AN TOàN

?i?m n?i b?t