CHI TI?T FORTUNER 2020 V?I 2 PHIêN B?N ??C BI?T LEGENDER 2.8L, 2.4L

Ngày 19/09/2020 Xổ số miền bắc thứ bảy

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 17/9, Công ty Ô tô Toyota Vi?t Nam chính th?c gi?i thi?u Toyota Fortuner 2020, trong ?ó có b? sung thêm 2 phiên b?n ??c bi?t Fortuner Legender 2.8L 4x4, Fortuner Legender 2.4L 4x2, nâng t?ng s? phiên b?n ?ang có m?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam lên con s? 7.

Xổ số miền bắc thứ bảyCùng v?i Corolla Cross hoàn toàn m?i v?a ra m?t th? tr??ng Vi?t Nam ngày 05/08 v?a qua, Toyota Vi?t Nam ?ã mang ??n danh m?c s?n ph?m SUV hoàn thi?n, ?áp ?ng l?a ch?n ?a d?ng cho khách hàng t? m?u SUV 7 ch? nh? g?n cho gia ?ình tr?. Rush, ??n dòng SUV ?ô th? tiên phong tràn ng?p công ngh? - Corolla Cross và m?u SUV 7 ch? h?ng trung th? hi?n ??ng c?p cho ch? nhân.

M?u xe Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

M?u xe Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Toyota Vi?t Nam ?ã ???c b? sung thêm 2 phiên b?n ??c bi?t Fortuner Legender 2.8L 4x4, Fortuner Legender 2.4L 4x2, nâng t?ng s? phiên b?n ?ang có m?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam lên con s? 7.

Xổ số miền bắc thứ bảyPhiên b?n cao c?p Legender v?i thi?t k? c?c k? tinh t? và th?i th??ng nh?ng không kém ph?n nam tính, kh? n?ng v?n hành m?nh m? ?n t??ng và công ngh? an toàn toàn c?u Toyota safety sense, ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng ?a d?ng t? trong công vi?c cho t?i các ho?t ??ng di chuy?n c?a c? gia ?ình.

Phiên b?n Legender 2.4L ???c ?ánh giá là l?a ch?n t?i ?u dành cho khách hàng cá nhân ?a thích phong cách l?ch lãm, th?i th??ng v?i m?c chi phí phù h?p ngân sách.

M?u xe Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Xổ số miền bắc thứ bảyM?u xe Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Fortuner Legender 2.8L 4x4

Xổ số miền bắc thứ bảyFortuner Legender m?i s? h?u ngo?i hình th?i th??ng, l?ch lãm nh?ng không kém ph?n n?ng ??ng, th? thao.

V? ngoài c?a Fortuner ???c tái thi?t k? mang ??n c?m giác l?ch lãm, sang tr?ng v?i các ???ng nét s?c s?o, l??i t?n nhi?t ???c chia thành 2 t?ng riêng bi?t. ?èn ban ngày LED ki?u dáng m?i, ?èn xi-nhan LED tu?n t?, ?èn s??ng mù LED và c?m ?èn h?u LED m?i.

Xổ số miền bắc thứ bảyC?n sau thi?t k? m?i v?i ???ng nét góc c?nh góp ph?n t?o nên v? ngoài m?nh m? c?a m?t m?u SUV n?ng ??ng.

Mâm xe h?p kim 18-inch th? thao. Kho?ng sáng g?m xe l?n ??t 279mm thu?n l?i cho vi?c di chuy?n trên nh?ng cung ???ng khó kh?n.

N?i th?t c?a xe Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

N?i th?t c?a xe Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

 

H? tr? ng??i lái t?i ?a khi di chuy?n trên nh?ng ??a hình khó kh?n

Xổ số miền bắc thứ bảyFortuner phiên b?n m?i trang b? ??ng c? 2.8L v?i công su?t t?i ?a ??t 201Hp (t?ng 27 Hp so v?i th? h? tr??c) t?i 3400 vòng/phút và mô men xo?n t?i ?a ??t 500Nm (t?ng 50Nm so v?i th? h? tr??c) t?i 1600 vòng/phút giúp t?ng t?c m?nh m?, nhanh chóng h?n và nâng cao kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u.

Xổ số miền bắc thứ bảyTr? l?c lái th?y l?c bi?n thiên theo t?c ?? (VFC) c?ng ???c trang b? trên t?t c? phiên b?n giúp khách hàng lái xe nh? nhàng h?n ? t?c ?? th?p và ?n ??nh h?n ? t?c ?? cao.

Xổ số miền bắc thứ bảy??i v?i khách hàng ?a thích tr?i nghi?m hay ?i off-road, Fortuner có kh? n?ng ch?u l?c v?n xo?n l?n và ch?u t?i cao cùng v?i kh? n?ng v??t ??a hình v??t tr?i khi s? d?ng k?t c?u thân xe r?i - body on frame cùng h? d?n ??ng c?u sau và ??ng c? m?nh m?. Bên c?nh ?ó, v? trí bánh xe ???c hi?n th? trên màn hình MID, camera 360 và c?m bi?n ???c l?p xung quanh xe, h? tr? ng??i lái t?i ?a khi di chuy?n trên nh?ng ??a hình khó kh?n.

H? th?ng an toàn hàng ??u th? gi?i

Sau Corolla Cross và Hilux, Fortuner là m?u xe ti?p theo ???c trang b? H? th?ng an toàn toàn c?u Toyota Safety Sense. Toyota luôn chú tr?ng ??m b?o an toàn toàn di?n và tiên phong trong vi?c t?o ra “nh?ng chi?c xe t?t h?n bao gi? h?t” ?? mang t?i ni?m h?nh phúc và s? an toàn cho khách hàng.

H? th?ng an toàn TSS ???c trang b? trên Fortuner bao g?m các tính n?ng nh? C?nh báo ti?n va ch?m (PCS); C?nh báo ch?ch làn ???ng (LDA), ?i?u khi?n hành trình ch? ??ng (DRCC) ?em l?i s? an toàn và h? tr? ng??i lái t?i ?a.

??ng th?i, Fortuner c?ng tích h?p nhi?u tính n?ng an toàn b? ??ng và ch? ??ng khác nh? H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh (ABS), H? th?ng h? tr? l?c phanh kh?n c?p (BA), H? th?ng phân ph?i l?c phanh ?i?n t? (EBD), H? th?ng ki?m soát l?c kéo (TRC), H? tr? kh?i hành ngang d?c (HAC) và H? th?ng h? tr? ?? ?èo (DAC), 7 túi khí, c?m bi?n h? tr? ?? xe… M?u xe ?ã ??t tiêu chu?n an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

N?i th?t c?a xe Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Xổ số miền bắc thứ bảyN?i th?t c?a xe Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Ti?n nghi m?i n?i b?t

Xổ số miền bắc thứ bảyFortuner phiên b?n m?i s? h?u hàng lo?t các trang b? ti?n nghi n?i b?t nh? màn hình gi?i trí 8 inch k?t n?i Apple Carplay và Android Auto, ch? ?? ?àm tho?i r?nh tay, h? th?ng ??nh v? Navigation, h? th?ng 11 loa JBL hàng ??u phân khúc, m? c?p r?nh tay, h?c ?? ?? và c?ng USB ti?n d?ng cho m?i v? trí ng?i.

Không gian n?i th?t r?ng rãi, sang tr?ng v?i thi?t k? hai tông màu ??i l?p, b?c da cùng trang trí m? satin. C?m ??ng h? trung tâm s?c nét, mang l?i không gian sang tr?ng, tinh t?.

Xổ số miền bắc thứ bảy?i?u hòa t? ??ng hai dàn l?nh v?i c?a gió cho m?i hàng gh?, gh? lái và gh? hành khách ch?nh ?i?n 8 h??ng, hàng gh? sau g?p ch? v?i 1 ch?m.

Toyota Fortuner phiên b?n m?i s? chính th?c có m?t t?i h? th?ng ?ai lý Toyota trên toàn qu?c t? ngày 17/09/2020. (Các phiên b?n Fortuner Legender s? có m?t vào ??u tháng 10).

Giá tham kh?o

gia-ban-fortuner

M?t s? hình ?nh c?a Toyota Fortuner 2020

Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Xổ số miền bắc thứ bảyToyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Xổ số miền bắc thứ bảyToyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Xổ số miền bắc thứ bảyToyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Xổ số miền bắc thứ bảyToyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

Toyota Fortuner 2020. ?nh: Toyota Vi?t Nam

 

Chia s? bài vi?t

Tin T?c Liên Quan

Ngày 15/10/2020

TOYOTA INNOVA 2020 RA M?T, GIá CAO NH?T 997 TRI?U ??NG

Xổ số miền bắc thứ bảy Innova m?i nang c?p nh? phom dáng, b? sung camera lùi, màn hình c?m ?ng 7 inch trên b?n s? sàn 2.0E, t?ng 18 tri?u ? b?n cao nh?t 2.0V.

Ngày 15/10/2020

TOYOTA YARIS 2020 PHONG CáCH CAMRY GIá 668 TRI?U ??NG

Yaris hatchback b?n nang c?p ra m?t v?i ??ng c? 1,5 lít kh?ng ??i, thêm ti?n nghi và t?ng giá 18 tri?u ??ng.

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 19/09/2020

TOYOTA HILUX 2020: BùNG N? V?I LO?T C?NG NGH? HàNG ??U

Xổ số miền bắc thứ bảy V?i b? dày 50 n?m, Toyota Hilux ?ang d?n kh?ng ??nh v? th? c?a mình trong phan khúc bán t?i v? tính b?n b?, ?? tin c?y và kh? n?ng v?n hành. B??c sang