CH??NG TRìNH S?A CH?A L?U ??NG & TR?I NGHI?M CáC DòNG XE TOYOTA T?I THàNH PH? HòA BìNH

Ngày 15/10/2020 Xổ số miền bắc thứ bảy

 

?? Nh?m mang t?i cho quý khách hàng nh?ng tr?i nghi?m th?c t? c?ng nh? c?m nh?n các tính n?ng hi?n ??i trên các dòng s?n ph?m m?i c?ng nh? giúp Quý khách hàng ??n g?n h?n v?i chi?c xe m? ??c c?a mình. Toyota Hà ?ông hân h?nh gi?i thi?u ??n quý khách hàng ch??ng trình:

?? Ch??ng trình s?a ch?a xe l?u ??ng các dòng xe Toyota. Quý khách s? ???c ki?m tra xe mi?n phí, có quà t?ng h?p d?n cho khách hàng ??n làm D?ch V?, ??c bi?t ti?p nh?n s?a ch?a xe làm S?n Gò.

??Xổ số miền bắc thứ bảyLái th? các dòng xe Toyota: Hilux, Fortuner, Vios ??c bi?t là dòng xe Toyota Corolla Cross l?n ??u tiên xu?t hi?n t?i Vi?t Nam v?i công ngh? Hybrid.

??Th?i gian: T? 07h00 - 17h00 các ngày ngày 24&25/10/2020
?? ??a ?i?m: Km5, Qu?c l? 6, xóm Ng?c, xã Trung Minh, thành ph? Hòa Bình, t?nh Hòa Bình (??i di?n Cây x?ng Trung Minh)

?? Quý khách ??n tham d? ch??ng trình s? có c? h?i:
? Lái th? và c?m nh?n các dòng xe: Hilux, Fortuner, Vios.
? ???c T? v?n, gi?i thi?u các m?u xe, t? v?n, h? tr? k? thu?t và các v?n ?? v? xe.
? C? h?i kí k?t h?p ??ng mua xe v?i giá ?u ?ãi và quà t?ng ??c bi?t ngay t?i ch??ng trình. ??
?Th??ng th?c tách café th?m n?ng ??
? Quà t?ng ??c bi?t cho khách hàng tham gia làm d?ch v?.
? Ki?m tra xe mi?n phí.
? Gi?m giá ngay 15% chi phí thay d?u máy.
? Gi?m thêm 200.000 ? n?u mang theo t? r?i ???c ?ính kèm voucher d?ch v?.

Xổ số miền bắc thứ bảy——————

?? L?U Ý: Quý khách hàng khi ?i nh? mang theo gi?y phép lái xe ô tô còn h?n s? d?ng ?? tham gia lái th?
Xổ số miền bắc thứ bảy——————

TOYOTA HÀ ?ÔNG

??Km5, Qu?c l? 6, xóm Ng?c, xã Trung Minh, thành ph? Hòa Bình, t?nh Hòa Bình
??Hotline Kinh Doanh: 0868 29 3366
??Hotline D?ch V?: 098 361 3579
??Website: 
??Youtube: 

     


Chia s? bài vi?t

Tin T?c Liên Quan

Ngày 17/03/2020

CHúNG T?I H?NH PHúC KHI TH?Y B?N M?M C??I?

Xổ số miền bắc thứ bảy Toyota Hà ??ng kính chúc Quy khách hàng 1 ngày m?i lu?n r?ng r???v?i th?ng ?i?p v? H?nh phúc

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 16/10/2019

L? H?I BáN HàNG: TH?I ?I?M VàNG MUA FORTUNER Và INNOVA

Nh?m mang l?i nhi?u l?i ích h?n cho khách hàng nh?m h??ng t?i s? hài lòng cao nh?t, Toyota Hà ??ng ?? dành t?ng Khách hàng m?t s? ki?n L? h?i bán hàng

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 15/10/2019

TOYOTA Hà ??NG PHáT ??NG CHI?N D?CH N?NG CH?T L??NG D?CH V?

Kh?ng ch? cung c?p s?n ph?m và d?ch v? t?t nh?t, Toyota Hà ??ng còn mu?n c?i thi?n ch?t l??ng trong c?ng vi?c c?a các phòng ban t?i ??i ly.