COROLLA CROSS B?N TIêU CHU?N GIá 720 TRI?U Có Gì?

Ngày 19/09/2020

Xổ số miền bắc thứ bảyRa m?t Corolla Cross, hãng Nh?t ??nh v? ?ây là m?u xe tiên phong công ngh?, tiêu bi?u là phiên b?n cao c?p nh?t 1.8 HV, s? d?ng ??ng c? hybrid. D??i phiên b?n này là hai m?u xe s? d?ng ??ng c? x?ng truy?n th?ng, ?ích ng?m là nh?ng khách hàng trung thành v?i th??ng hi?u, ?a nh?ng giá tr? c?t lõi c?a Toyota.

Xổ số miền bắc thứ bảy??i di?n hãng cho bi?t, k?t thúc tháng 8, Toyota Vi?t Nam có g?n 2.000 ??n ??t hàng Corolla Cross, 217 xe ?ã ??n tay khách Vi?t. B?i ngu?n cung ch?a d?i dào, m?t s? khách hàng ph?i ch? ??n quý I/2021 m?i ???c nh?n xe.

? các hãng xe, b?n tiêu chu?n th??ng là phiên b?n b? c?t gi?m m?nh các trang thi?t b? và tính n?ng, nh?m m?c ?ích giá bán r? nh?t ?? ti?p c?n khách hàng. Toyota không ph?i ngo?i l?, nh?ng hãng Nh?t t? ra hào phóng h?n v?i phiên b?n th?p c?p c?a Corolla Cross, m?u CUV hoàn toàn m?i v?a trình làng t?i Vi?t Nam.

Corolla Cross 1.8G có giá bán 720 tri?u ??ng, r? h?n b?n 1.8V và 1.8HV l?n l??t 100 tri?u ??ng và 190 tri?u ??ng. ? phân khúc mà Corolla Cross góp m?t, ?ây là con s? chênh l?ch ?áng cân nh?c v?i ng??i dùng.

? phiên b?n 1.8G, ngo?i th?t không khác bi?t nhi?u so v?i hai phiên b?n còn l?i. Xe trang b? ?èn chi?u sáng lo?i Halogen Projector có tính n?ng t?t m? t? ??ng, ?i kèm ?èn ??nh v? ban ngày.

?èn s??ng mù, ?èn h?u, ?èn phanh trên cao s? d?ng công ngh? LED. G??ng chi?u h?u bên ngoài ch?nh và g?p ?i?n t? ??ng, tích h?p ?èn báo r?. G??ng chi?u h?u bên trong có ch?c n?ng t? ??ng ch?ng chói. ?ây là nh?ng tính n?ng t??ng t? b?n 1.8V và 1.8HV.

Phiên b?n 1.8G không có ch?c n?ng t? ??ng c?p m?t g??ng khi lùi. G?t m?a d?ng ch?nh tay ?a t?c ??. Xe s? d?ng b? vành kích th??c 17 inch, nh? h?n lo?i 18 inch trên hai b?n còn l?i.

Xổ số miền bắc thứ bảyN?i th?t Corolla Cross 1.8G trang b? gh? b?c da. Gh? lái ch?nh ?i?n 8 h??ng, hàng gh? sau có th? tùy bi?n nh?m t?ng không gian ch?a ??. B?ng ??ng h? trung tâm ng??i lái tích h?p màn hình TFT 4,2 inch, hi?n th? ?a thông tin nh? phiên b?n cao c?p. Ngoài ra, phiên b?n này có kh?i ??ng b?ng nút b?m, chìa khóa thông minh. tính n?ng ki?m soát hành trình ch? ??ng Cruise Control, t?t c? c?a kính m?t ch?m lên xu?ng...

Xổ số miền bắc thứ bảyXe có màn hình gi?i trí c?m ?ng kích th??c 7 inch, nh? h?n lo?i 9 inch trên b?n 1.8V và 1.8HV. H? gi?i trí c?a c? ba phiên b?n ??u h? tr? k?t n?i Apple CarPlay và Android Auto, dàn âm thanh 6 loa. Các k?t n?i ngo?i vi khác g?m Wifi, USB, Bluetooth, ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói, ?àm tho?i r?nh tay.... ?i?u hòa trên b?n 1.8G là lo?i t? ??ng m?t vùng, hàng gh? th? hai tích h?p c?a gió riêng. Xe không có trang b? c?a s? tr?i.

C? ba b?n ??u trang b? ??ng c? 1.8 v?i b?n xi-lanh th?ng hàng (I4), d?n ??ng c?u tr??c cho ra công su?t 138 mã l?c và mô-men xo?n 172 Nm. B?n 1.8HV k?t h?p máy x?ng 1.8 công su?t 97 mã l?c, mô-men xo?n 142 Nm và môt? ?i?n t?o ra 71 mã l?c, 163 Nm. H?p s? t? ??ng vô c?p trên c? ba b?n.

B?n 1.8G trang b? h? th?ng an toàn tiêu chu?n nh?: 7 túi khí, ch?ng bó c?ng phanh ABS, phân ph?i l?c phanh ?i?n t? EBD, h? tr? l?c phanh kh?n c?p BA, cân b?ng ?i?n t? VSC, ki?m soát l?c kéo TRC, kh?i hành ngang d?c HAC, c?m bi?n áp su?t l?p TPWS, camera lùi, c?m bi?n h? tr? ?? xe.

Hai b?n cao c?p h?n ???c trang b? thêm gói Toyota Safety Sense c?nh báo ti?n va ch?m, c?nh báo ph??ng ti?n c?t ngang phía sau, c?nh báo ?i?m mù, c?nh báo l?ch làn ???ng, h? tr? gi? làn, ?i?u khi?n hành trình và ?i?u ch?nh ?èn pha t? ??ng. ?ây c?ng là l?n ??u Toyota trang b? nhi?u tính n?ng an toàn trên m?t m?u xe ph? thông t?i Vi?t Nam.

Ngoài ra, c? ba phiên b?n Corolla Cross t?i Vi?t Nam ??u s? d?ng n?n t?ng toàn c?u m?i TNGA c?a Toyota. N?n t?ng này t?ng ???c trang b? trên Camry, ra m?t n?m 2019 v?i hàng lo?t c?i ti?n ? h? khung g?m, h? th?p mui xe, h? tr?ng tâm ?? c?i thi?n và nâng cao hi?u su?t v?n hành. Toyota k? v?ng v?i công ngh? này, các m?u xe th? h? m?i s? có s? ?n ??nh cao h?n, ??m b?o ?? linh ho?t và mang t?i c?m giác lái h?ng kh?i.

M?c giá c?a các phiên b?n Corolla Cross s? n?i ti?p kho?ng tr?ng gi?a crossover c? B và C trên th? tr??ng. ? phân khúc B, Hyundai Kona hay Kia Seltos giá bán 750 tri?u ??ng và 719 tri?u ??ng. ? phân khúc C, có Hyundai Tucson giá t? 799 tri?u ??ng, phiên b?n th?p c?p c?a CX-5 hay CR-V c?ng trong ng??ng 900 tri?u ??n d??i 1 t? ??ng.

Xổ số miền bắc thứ bảyNh?ng v?i Corolla Cross 1.8G giá 720 tri?u ??ng hay 1.8V giá 820 tri?u ??ng, ?ây là kho?ng giá mà ch?a nhi?u ??i th? g?m cao ??nh v?, h?a h?n s? tr? thành con bài chi?n l??c m?i c?a Toyota t?i Vi?t Nam.

Thông tin chi ti?t v? s?n ph?m 


Chia s? bài vi?t

Tin T?c Liên Quan

Ngày 15/10/2020

TOYOTA INNOVA 2020 RA M?T, GIá CAO NH?T 997 TRI?U ??NG

Xổ số miền bắc thứ bảy Innova m?i nang c?p nh? phom dáng, b? sung camera lùi, màn hình c?m ?ng 7 inch trên b?n s? sàn 2.0E, t?ng 18 tri?u ? b?n cao nh?t 2.0V.

Ngày 15/10/2020

TOYOTA YARIS 2020 PHONG CáCH CAMRY GIá 668 TRI?U ??NG

Yaris hatchback b?n nang c?p ra m?t v?i ??ng c? 1,5 lít kh?ng ??i, thêm ti?n nghi và t?ng giá 18 tri?u ??ng.

Ngày 19/09/2020

TOYOTA HILUX 2020: BùNG N? V?I LO?T C?NG NGH? HàNG ??U

V?i b? dày 50 n?m, Toyota Hilux ?ang d?n kh?ng ??nh v? th? c?a mình trong phan khúc bán t?i v? tính b?n b?, ?? tin c?y và kh? n?ng v?n hành. B??c sang