??N TOYOTA - RING QUà V? NHà

Ngày 1/09/2020

 

Xổ số miền bắc thứ bảyKhách hàng s?a ch?a, b?o d??ng t?i Toyota Hà ?ông t? ngày 03/09 ??n 31/10/2020 ???c h??ng các ?u ?ãi ??c bi?t:

- Ki?m tra xe mi?n phí
- ??ng giá 69,000 ??ng/lít d?u ??ng c? Toyota
- T?ng phi?u Esteem cho Khách hàng thay l?p Bridgestone:
?? Khách hàng thay 1 l?p ≥ 17 inches s? ???c t?ng 1 phi?u Esteem 100,000 ??ng.
?? Khách hàng thay 2 l?p ≤ 16 inches s? ???c t?ng 1 phi?u Esteem 100,000 ??ng.
(s? l??ng phi?u Esteem có h?n).

- B?c th?m trúng th??ng: Khách hàng mang xe Toyota vào ??i lý s?a ch?a, b?o d??ng, k? c? ??ng s?n ( ngo?i tr? Công ty B?o hi?m) trong th?i gian chi?n d?ch v?i chi phí d?ch v? phát sinh/l?n t? 500,000 ??ng (bao g?m VAT) s? ???c b?c th?m trúng th??ng v?i các gi?i th??ng h?p d?n:

? Vòng 1: Ngay khi thanh toán m?i ngày t? 03/09 ??n 31/10/2020 s? ???c b?c th?m trúng th??ng m?t trong các ph?n quà:
?? Coupon d?ch v? tr? giá 500.000 ??ng cho l?n làm d?ch v? k? ti?p
?? Gói kh? mùi mi?n phí
?? Chai n??c r?a kính
?? Móc khóa Toyota

? Vòng 2: Khi k?t thúc ch??ng trình

?? Gi?i ??c bi?t: Wigo 4AT màu tr?ng W09.
?? Gi?i nh?t: Iphone 11 Promax 256Gb, xanh lá.
?? Gi?i nhì: ??ng h? Apple S5 LTE 44mm, vi?n kim lo?i, dây cao su, màu ?en.
??Xổ số miền bắc thứ bảy Gi?i ba: Airpod Pro.

Xổ số miền bắc thứ bảyTh?i gian áp d?ng: t? ngày 03/09/2020 ??n h?t ngày 31/10/2020.

Liên h? ??t h?n: ??Hotline D?ch V?: 098 361 3579

THD.jpg

----------

TOYOTA HÀ ?ÔNG
??977 - 979 Quang Trung kéo dài, Hà ?ông, Hà N?i
??Hotline Kinh Doanh: 097 809 3366
??Hotline D?ch V?: 098 361 3579
??Website: http://www.esmccombs.com
??Youtube: 

    


Chia s? bài vi?t

Tin T?c Liên Quan

Ngày 2/07/2020

KHUY?N M?I C?C L?N CHO TOYOTA FORTUNER

Xổ số miền bắc thứ bảy ?áp d?ng cho: Fortuner 4x2AT Diesel (FKC) và Fortuner 4x2MT Diesel (FGC) Th?i gian áp d?ng: T? ngày 03/07/2020 ??n h?t ngày 31/08/2020

Ngày 31/05/2020

KHUY?N M?I D?CH V? CHàO Hè 2020

V?i m?c ?ích duy trì và nang cao h?n n?a s? tin yêu và hài lòng c?a Quy khách hàng c?ng nh? mang l?i thu?n ti?n và chuyên nghi?p nh?t v? nhu c?u b?o d

Ngày 5/05/2020

CùNG CHUNG S?C - CùNG S? CHIA

Th?u hi?u n?i lo tài chính c?a khách hàng và ??c m? s? h?u chi?c xe ? t? cho c? gia ?ình di chuy?n an toàn sau ??t cách ly d?ch b?nh Covid 19