KHUY?N M?I C?C L?N CHO TOYOTA FORTUNER

Ngày 2/07/2020

?? [ TIN HOT ] - KHUY?N MÃI C?C L?N CHO TOYOTA FORTUNER

?? Áp d?ng cho: Fortuner 4x2AT Diesel (FKC) và Fortuner 4x2MT Diesel (FGC)
??Th?i gian áp d?ng: T? ngày 03/07/2020 ??n h?t ngày 31/08/2020
??T?ng 01 n?m B?o hi?m Toyota
?? T?ng 03 n?m b?o d??ng mi?n phí (ho?c 100.000km tùy ?i?u ki?n nào ??n tr??c) t?i h? th?ng ??i lý c?a Toyota trên toàn qu?c
????i t??ng khách hàng: T?t c? các khách hàng hoàn t?t th? t?c thanh toán 100% giá tr? xe, ??i lý xu?t hóa ??n GTGT trong th?i gian di?n ra ch??ng trình và có d? li?u bán hàng nh?p h?p l? trên h? th?ng qu?n lý bán hàng (TMSS) c?a TMV
?? Còn ch? gì mà không ??n Toyota Hà ?ông ?? l?a ch?n cho mình “x? c?ng” phù h?p nh?t nào!

Poster.jpg

——————

TOYOTA HÀ ?ÔNG
??977 - 979 Quang Trung kéo dài, Hà ?ông, Hà N?i
??Hotline Kinh Doanh: 097 809 3366
??Hotline D?ch V?: 098 361 3579
??Website: http://www.esmccombs.com
??Youtube: 

Xổ số miền bắc thứ bảy    


Chia s? bài vi?t

Tin T?c Liên Quan

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 1/09/2020

??N TOYOTA - RING QUà V? NHà

Xổ số miền bắc thứ bảy Khách hàng s?a ch?a, b?o d??ng t?i Toyota Hà ??ng t? ngày 03/09 ??n 31/10/2020 ???c h??ng các ?u ??i ??c

Ngày 31/05/2020

KHUY?N M?I D?CH V? CHàO Hè 2020

V?i m?c ?ích duy trì và nang cao h?n n?a s? tin yêu và hài lòng c?a Quy khách hàng c?ng nh? mang l?i thu?n ti?n và chuyên nghi?p nh?t v? nhu c?u b?o d

Ngày 5/05/2020

CùNG CHUNG S?C - CùNG S? CHIA

Th?u hi?u n?i lo tài chính c?a khách hàng và ??c m? s? h?u chi?c xe ? t? cho c? gia ?ình di chuy?n an toàn sau ??t cách ly d?ch b?nh Covid 19