L? H?I BáN HàNG: TH?I ?I?M VàNG MUA FORTUNER Và INNOVA

Ngày 16/10/2019

??Nh?m mang l?i nhi?u l?i ích h?n cho khách hàng nh?m h??ng t?i s? hài lòng cao nh?t, Toyota Hà ?ông ?ã dành t?ng Khách hàng m?t s? ki?n L? h?i bán hàng.

Th?i gian: T? 8h30' ngày 19/10/2019
??a ?i?m: Toyota Hà ?ông, 977 - 979 Quang Trung kéo dài, Hà ?ông, Hà N?i

??n d? và tham gia s? ki?n các khách hàng s? ???c:

?? Lái th? các m?u xe m?i nh?t Fortuner, Camry, Vios, Innova, Corolla Altis và Wigo và nh?n Quà t?ng khi lái th?
?? Ký h?p ??ng v?i m?c giá ?u ?ãi nh?t
?? Gi?m giá 25% d?ch v? làm ??p xe: ?ánh bóng và d?n n?i th?t
?? Gi?m giá 10% ph? ki?n cho t?t c? các dòng xe. ??c bi?t gi?m gi? 20% ph? ki?n v?i xe Fortuner.
??Xổ số miền bắc thứ bảy ???c tham gia b?c th?m trúng th??ng v?i nhi?u ph?n quà h?p d?n vào ngày 02/11/2019

Xổ số miền bắc thứ bảyBên c?nh ?ó, Toyota Hà ?ông t?ng b?ng chào ?ón tháng 10 v?i ch??ng trình khuy?n mãi h?p d?n, gi?m giá c?c s?c ??i v?i b? ?ôi FORTUNER và INNOVA.

? ??i v?i xe Fortuner:
- T?ng ngay 50% PHÍ TR??C B? và PHI?U D?U NHIÊN LI?U t??ng ???ng 64 TRI?U ??NG khi mua phiên b?n 2.4 máy d?u m?t c?u s? sàn (2.4 MT 4x2).
- T?ng ngay 50% PHÍ TR??C B? t??ng ???ng 60 TRI?U ??NG khi mua phiên b?n 2.4 máy d?u m?t c?u s? t? ??ng (2.4AT 4x2).
? ??i v?i xe Innova: T?ng ngay 50% PHÍ TR??C B? t??ng ???ng 40 TRI?U ??NG khi mua phiên b?n E 2.0 s? sàn (2.0 MT).

?? L?u ý: ch??ng trình dành cho khách hàng thanh toán ??y ?? khi mua xe Fortuner, Innova ??n h?t ngày 31/10/2019.
Hãy nhanh tay giành l?y ?u ?ãi L?N NH?T TRONG N?M khi mua xe Toyota trong tháng 10 này.
Xổ số miền bắc thứ bảyChi ti?t ?u ?ãi xem thêm t?i: 

Ch?a h?t, N?u b?n mu?n ??i xe c? l?y xe m?i:

??Mi?n phí ??nh giá xe
???u ?ãi vô cùng l?n khi ??i xe c? l?y xe m?i.
????ng ký tham d? b?ng cách click vào nút ??ng ký bên d??i
Xổ số miền bắc thứ bảy——————

TOYOTA HÀ ?ÔNG
??977 - 979 Quang Trung kéo dài, Hà ?ông, Hà N?i
??Hotline Kinh Doanh: 097 809 3366
??Hotline D?ch V?: 098 361 3579
??Website: http://www.esmccombs.com

       


Chia s? bài vi?t

Tin T?c Liên Quan

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 15/10/2020

CH??NG TRìNH S?A CH?A L?U ??NG & TR?I NGHI?M CáC DòNG XE TOYOTA T?I THàNH PH? HòA BìNH

Ch??ng trình s?a ch?a xe l?u ??ng các dòng xe Toyota. Quy khách s? ???c ki?m tra xe mi?n phí, có quà t?ng h?p d?n cho khách?hàng ??n làm D?ch V?, ??c

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 17/03/2020

CHúNG T?I H?NH PHúC KHI TH?Y B?N M?M C??I?

Toyota Hà ??ng kính chúc Quy khách hàng 1 ngày m?i lu?n r?ng r???v?i th?ng ?i?p v? H?nh phúc

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 15/10/2019

TOYOTA Hà ??NG PHáT ??NG CHI?N D?CH N?NG CH?T L??NG D?CH V?

Kh?ng ch? cung c?p s?n ph?m và d?ch v? t?t nh?t, Toyota Hà ??ng còn mu?n c?i thi?n ch?t l??ng trong c?ng vi?c c?a các phòng ban t?i ??i ly.