Tin T?c - S? Ki?n

C?p nh?t nh?ng tin t?c - s? ki?n m?i nh?t t? Toyota

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 15/10/2020

CH??NG TRìNH S?A CH?A L?U ??NG & TR?I NGHI?M CáC DòNG XE TOYOTA T?I THàNH PH? HòA BìNH

Ch??ng trình s?a ch?a xe l?u ??ng các dòng xe Toyota. Quy khách s? ???c ki?m tra xe mi?n phí, có quà t?ng h?p d?n cho khách?hàng ??n làm D?ch V?, ??c

Ngày 15/10/2020

TOYOTA INNOVA 2020 RA M?T, GIá CAO NH?T 997 TRI?U ??NG

Xổ số miền bắc thứ bảy Innova m?i nang c?p nh? phom dáng, b? sung camera lùi, màn hình c?m ?ng 7 inch trên b?n s? sàn 2.0E, t?ng 18 tri?u ? b?n cao nh?t 2.0V.

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 15/10/2020

TOYOTA YARIS 2020 PHONG CáCH CAMRY GIá 668 TRI?U ??NG

Yaris hatchback b?n nang c?p ra m?t v?i ??ng c? 1,5 lít kh?ng ??i, thêm ti?n nghi và t?ng giá 18 tri?u ??ng.

Ngày 19/09/2020

TOYOTA HILUX 2020: BùNG N? V?I LO?T C?NG NGH? HàNG ??U

V?i b? dày 50 n?m, Toyota Hilux ?ang d?n kh?ng ??nh v? th? c?a mình trong phan khúc bán t?i v? tính b?n b?, ?? tin c?y và kh? n?ng v?n hành. B??c sang

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 19/09/2020

TOYOTA C?NG B? GIá BáN M?I CHO RUSH, GI?M 35 TRI?U ??NG

Toyota v?a c?ng b? v? vi?c ?i?u ch?nh giá bán l? cho m?u Rush t?i Vi?t Nam. Theo ?ó, giá bán c?a Rush s? là 633 tri?u ??ng, gi?m 35 tri?u so v?i m?c g

Ngày 19/09/2020

THI?T K? SIêU NG?U, C?NG NGH? ??T PHá, HILUX ADVENTURE ‘??N TIM’ KHáCH HàNG

Xổ số miền bắc thứ bảy Ngoài nh?ng giá tr? c?t l?i, Hilux Adventure là chi?c xe bán t?i ??t ??n t?m cao m?i, x?ng ?áng có m?t trong top ??u phan khúc, nh? thi?t k? ??t phá v

Ngày 19/09/2020

COROLLA CROSS B?N TIêU CHU?N GIá 720 TRI?U Có Gì?

Xổ số miền bắc thứ bảy Ra m?t Corolla Cross, h?ng Nh?t ??nh v? ?ay là m?u xe tiên phong c?ng ngh?, tiêu bi?u là phiên b?n cao c?p nh?t 1.8 HV, s? d?ng ??ng c? hybrid. D??i p

Ngày 19/09/2020

CHI TI?T FORTUNER 2020 V?I 2 PHIêN B?N ??C BI?T LEGENDER 2.8L, 2.4L

Ngày 17/9, C?ng ty ? t? Toyota Vi?t Nam chính th?c gi?i thi?u Toyota Fortuner 2020, trong ?ó có b? sung thêm 2 phiên b?n ??c bi?t Fortuner Legender 2.

Ngày 8/09/2020

TOYOTA RUSH: CHO NG???I SA?NH CH?I

Xổ số miền bắc thứ bảy Kh?ng ha?o nhoa?ng bên ngoa?i, Toyota Rush chinh phu?c ng???i du?ng b??i nh??ng ?u viê?t cu?a m??t chiê?c SUV th??c thu? nên d???ng nh? ma?u xe na?y c