THI?T K? SIêU NG?U, C?NG NGH? ??T PHá, HILUX ADVENTURE ‘??N TIM’ KHáCH HàNG

Ngày 19/09/2020

Ngoài nh?ng giá tr? c?t lõi, Hilux Adventure là chi?c xe bán t?i ??t ??n t?m cao m?i, x?ng ?áng có m?t trong top ??u phân khúc, nh? thi?t k? ??t phá và công ngh? an toàn c?a Toyota toàn c?u.

 

Xổ số miền bắc thứ bảyToyota Hilux Adventure 2.8L 4x4 AT là phiên b?n m?i nh?t c?a Toyota, ra m?t vào n?m 2020. V?i nhi?u nâng c?p v? ngo?i hình và công ngh?, Hilux Adventure ???c k? v?ng s? gia t?ng s?c ép lên Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT và Mitsubishi Triton Premium 2.4L 4x4 AT.

N?u ? th? tr??ng Vi?t Nam, xe Toyota v?n có ti?ng là b?n b?, xe ch?y ???ng tr??ng, ít h?ng v?t; thì v?i m?u xe Hilux m?i, ngo?i th?t l?t xác, t?ng s?c m?nh v?n hành, ng?p tràn công ngh? an toàn và ti?n nghi h? tr? ng??i lái; h?a h?n tr? thành chi?c bán t?i thách th?c toàn phân khúc, không ng?i ??i th? nào.

Xổ số miền bắc thứ bảyCó th? nh?n th?y ngo?i hình c?a Toyota Hilux 2020 ?ã “l?t xác” hoàn toàn, v?i ph?n ??u xe s? h?u l??i t?n nhi?t hình thang, m? ra m?t khoang m?i l?c l?ng l?n. Chi?c xe trông khá gi?ng v?i nh?ng m?u bán t?i t?i th? tr??ng B?c M? nh? Tundra, Tacoma… t?o ?n t??ng m?nh m? và ??y h?m h?. Thi?t k? m?i th? hi?n rõ “ch?t ng?u” ??y nam tính. So v?i Ranger Wildtrak và Mitsubishi Triton Premium có ph?n c? b?p và góc c?nh h?n, nh?ng ?i?u mà m?t chi?c bán t?i th?c th? luôn h??ng ??n.

Ngo?i th?t h?m h?, m?nh m? c?a Hilux phiên b?n 2020 

Không nh?ng th? Toyota Hilux Adventure còn có nh?ng trang b? ngang ng?a, so v?i Ford Ranger Wildtrak và Mitsubishi Triton Premium. Toyota Hilux Adventure s? d?ng ??ng c? diesel, dung tích 2.8L, công su?t 201 mã l?c; trong khi Ford Ranger Wildtrak s? h?u ??ng c? Turbo diesel 2.0L, s?n sinh công su?t 210 mã l?c; còn Mitsubishi Triton Premium s? d?ng ??ng c? diesel 2.4L MIVEC, công su?t 181 mã l?c.

Xổ số miền bắc thứ bảyHilux Adventure ???c trang b? h? th?ng an toàn Toyota Safety Sense (TSS), không h? thua kém h? th?ng an toàn trên hai m?u xe ??i th? c?a Ford và Mitsubishi. H? th?ng an toàn TSS trang b? trên Hilux có các tính n?ng nh?: c?nh báo ti?n va ch?m (PCS); c?nh báo ch?ch làn ???ng (LDA); ?i?u khi?n hành trình ch? ??ng (DRCC). 

Hilux “vua ???ng tr??ng” ra m?t phiên b?n m?i 

Ngoài ra, Hilux Adventure c?ng ???c trang b? h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh (ABS), h? tr? l?c phanh kh?n c?p (BA), phân ph?i l?c phanh ?i?n t? (EBD), tr? l?c kéo (TRC), kh?i hành ngang d?c (HAC) và h? tr? ?? ?èo (DAC). Cùng v?i ?ó là 6 c?m bi?n xung quanh xe g?m 2 góc tr??c, 2 góc sau và 2 c?m bi?n sau, h? tr? vi?c ?? xe và di chuy?n trong không gian nh? h?p. Hilux Adventure trang b? 7 túi khí, t??ng t? nh? Mitsubishi Triton Premium và Ford Ranger Wildtrak.

V? ti?n nghi, Hilux Adventure ???c trang b? màn hình 8 inch, t??ng ???ng v?i Ford Ranger Wildtrak, trong khi Mitsubishi Triton Primeum ch? ???c trang b? màn hình 6,75 inch. Hilux Adventure có h? th?ng âm thanh 9 loa JBL tiêu chu?n, trong khi Ford Ranger Wildtrak và Mitsubishi Triton Primeum ???c trang b? 6 loa.

H? th?ng ?i?u hòa trên Hilux Adventure là t? ??ng ??c l?p 2 vùng, có c?a gió cho hàng gh? sau, trong khi trên Ford Ranger Wildtrak không có c?a gió hàng gh? sau, còn Mitsubishi Triton Premium có c?a gió trên tr?n cho hàng gh? sau.

Khoang n?i th?t trên Hilux m?i 
 

Xổ số miền bắc thứ bảyTrên vô l?ng c?a Toyota Hilux Adventure ???c tích h?p các nút b?m ch?c n?ng ?i?u khi?n âm thanh, ?i?u khi?n hành trình hay ?àm tho?i r?nh tay gi?ng nh? các ??i th? c?nh tranh... Tuy nhiên, ?i?m khác bi?t là có thêm các ch?c n?ng ?i?u khi?n màn hình hi?n th? ?a thông tin.

Xổ số miền bắc thứ bảyGh? lái trên c? 3 m?u xe bán t?i ??u có th? ch?nh ?i?n 8 h??ng, t?a tay cho hàng gh? sau. Song Toyota Hilux Adventure ghi ?i?m v?i khách hàng h?n khi gh? hành khách có th? ch?nh tay 4 h??ng. Ngoài ra là chìa khóa thông minh và kh?i ??ng b?ng nút b?m, ch?c n?ng khóa c?a t? xa.

Xổ số miền bắc thứ bảyHilux Adventure có giá 913 tri?u ??ng, Ford Ranger Wildtrak 918 tri?u ??ng còn Mitsubishi Triton Premium 865 tri?u ??ng.

Xổ số miền bắc thứ bảy?ánh giá v? m?u xe v?a ra m?t, anh Nguy?n Tr??ng Túc, ngõ 175 Nguy?n Khang, C?u Gi?y, Hà N?i cho bi?t, Toyota ?ã có nh?ng thay ??i m?nh m? trong thi?t k? l?n trang b? trên Hilux Adventure. ?ây là xu h??ng mà ng??i tiêu dùng ?a chu?ng. Ch?ng h?n nh? ?i?u hoà t? ??ng 2 vùng, v?i c?a gió cho gh? sau, gh? lái ch?nh ?i?n 8 h??ng, ?àm tho?i r?nh tay… Còn v?i gói công ngh? an toàn TSS, có các tính n?ng nh? c?nh báo va ch?m s?m, c?nh báo ch?ch làn, gi? làn ???ng… ??u là nh?ng công ngh? hi?n ??i, mang l?i s? thông minh cho chi?c xe và s? th?a mãn cho khách hàng.

Ngo?i th?t Hilux phiên b?n 2020 

Là m?u xe bán t?i, có l?ch s? lâu ??i nh?t c?a Toyota, ra m?t t? n?m 1968, tr?i qua h?n 50 n?m phát tri?n, Hilux ?ã ghi ?i?m trên toàn c?u v? m?t s?n ph?m b?n b?, m?nh m?, thách th?c m?i ??a hình, cùng c?m giác lái ??y ph?n khích.

T?i Vi?t Nam, hàng ngàn chi?c xe Hilux ?ã nh?n ???c s? tin t??ng c?a khách hàng t? n?m 2009 ??n nay, b?i nh?ng giá tr? c?t lõi nh?: tính b?n b?, ch?t l??ng và ti?t ki?m nhiên li?u, ít h?ng v?t, d? dàng thay th? ph? tùng v?i giá ph?i ch?ng.

V?i Hilux Adventure, ngoài giá tr? c?t lõi k? trên, chi?c xe ?ã th?c s? v??n lên t?m cao m?i, x?ng ?áng góp m?t trong top ??u phân khúc bán t?i, nh? thi?t k? ??t phá và công ngh? an toàn c?a Toyota toàn c?u. Mang l?i s? ti?n nghi, ?? tin c?y, cùng c?m giác lái ph?n khích, tr? thành ni?m t? hào cho ng??i ch? s? h?u.

Thông tin chi ti?t v? s?n ph?m ??c gi? xem thêm: http://hilux.toyota.com.vn/


Chia s? bài vi?t

Tin T?c Liên Quan

Ngày 15/10/2020

TOYOTA INNOVA 2020 RA M?T, GIá CAO NH?T 997 TRI?U ??NG

Innova m?i nang c?p nh? phom dáng, b? sung camera lùi, màn hình c?m ?ng 7 inch trên b?n s? sàn 2.0E, t?ng 18 tri?u ? b?n cao nh?t 2.0V.

Ngày 15/10/2020

TOYOTA YARIS 2020 PHONG CáCH CAMRY GIá 668 TRI?U ??NG

Yaris hatchback b?n nang c?p ra m?t v?i ??ng c? 1,5 lít kh?ng ??i, thêm ti?n nghi và t?ng giá 18 tri?u ??ng.

Ngày 19/09/2020

TOYOTA HILUX 2020: BùNG N? V?I LO?T C?NG NGH? HàNG ??U

V?i b? dày 50 n?m, Toyota Hilux ?ang d?n kh?ng ??nh v? th? c?a mình trong phan khúc bán t?i v? tính b?n b?, ?? tin c?y và kh? n?ng v?n hành. B??c sang