TOYOTA C?NG B? GIá BáN M?I CHO RUSH, GI?M 35 TRI?U ??NG

Ngày 19/09/2020

Xổ số miền bắc thứ bảyToyota Rush s? h?u v? ngoài c?ng cáp và cao ráo ?úng ch?t lai SUV. Toyota Rush có thông s? kích th??c chi?u Dài x R?ng x Cao l?n l??t là 4.435 x 1.695 x 1.705 (mm), chi?u dài tr? c? s? ??t 2.685 mm và kho?ng sáng g?m 220 mm. Xe có thông s? chi?u r?ng và tr?c c? s? t??ng ??i khiêm t?n nh?ng bù l?i Rush l?i có kho?ng sáng g?m ?n t??ng, ?úng ch?t lai SUV.

 
 
 

Xổ số miền bắc thứ bảyKhông gian bên trong Toyota Rush phù h?p v?i nhu c?u ?i l?i ?ông ng??i. Gh? ng?i b?c n?, ba hàng gh? ?? r?ng cho c? 7 ng??i l?n nh? tr?c c? s? dài 2.685 mm. Hàng gh? ??u thi?t k? ôm l?ng, t?a ??u và n?m êm dày d?n. Hàng gh? th? hai g?p 60:40, có thanh tr??t ?i?u ch?nh kho?ng ?? chân. Hàng gh? th? ba g?p 50:50, có th? g?p ph?ng ?? t?ng th? tích khoang hành lý t? 213 lít lên 514 lít. C? ch? g?p 1 ch?m giúp ng??i dùng ra vào d? dàng ? hai hàng gh? này.

? v? trí gh? lái, vô l?ng tích h?p các phím ch?c n?ng c?n thi?t nh? ?àm tho?i r?nh tay, ?i?u ch?nh âm l??ng. Phía tr??c là c?m màn hình hi?n th? thông s? rõ ràng, s?c nét. Các nút ch?c n?ng xung quanh nh? ch?nh ?i?u hòa, lên xu?ng kính hay kh?i ??ng start/stop ???c s?p x?p tr?c quan, ng??i lái d? làm quen và s? d?ng.

H? th?ng gi?i trí trên Toyota Rush g?m 1 ??u DVD 7-inch ?i?u ch?nh b?ng c?m ?ng, k?t n?i Bluetooth/HDMI/AUX. Dàn âm thanh 8 loa b? trí ? c?t A, 4 cánh c?a và hàng gh? th? ba t?o âm tr??ng r?ng. H??ng ??n ph?c v? gia ?ình ?ông ng??i, Toyota b? trí nhi?u h?c ?? ?? xung quanh xe. Ng??i dùng có th? b? ?i?n tho?i thông minh, túi xách hay v?t d?ng cá nhân ? b?t c? ?âu.

 

Xổ số miền bắc thứ bảyToyota Rush s? d?ng ?i?u hòa t? ??ng, 4 c?a gió ? táp-lô và thêm 1 dàn l?nh cho các hàng gh? sau. T?c ?? làm mát nhanh, ?? mát sâu phù h?p v?i khí h?u nóng ? Vi?t Nam.

D??i n?p ca-pô, xe Toyota Rush s? d?ng ??ng c? x?ng dung tích 1.5L, 4 xy lanh cho công su?t c?c ??i 102 mã l?c và mô men xo?n t?i ?a 134 Nm. C? máy trên truy?n s?c m?nh ??n bánh xe thông qua h?p s? t? ??ng 4 c?p và h? d?n ??ng c?u sau.

Trang b? an toàn là m?t ?i?m c?ng l?n trên Toyota Rush ??i v?i nhu c?u mua xe gia ?ình. Danh sách g?m 6 túi khí, ch?ng bó c? phanh ABS, cân b?ng ?i?n t? VSC, ki?m soát l?c kéo TCS, h? tr? kh?i hành ngang d?c HAC, camera lùi và 2 c?m bi?n phía sau. C?a t? ??ng khóa khi xe ??t t?c ?? 20km/h. Trong ?ánh giá an toàn c?a ASEAN NCAP, Toyota Rush ??t 5 sao tuy?t ??i.

Xổ số miền bắc thứ bảyToyota Rush ???c coi là quân bài chi?n l??c c?a th??ng hi?u Nh?t B?n ?? cùng Innova và Avanza th?ng tr? phân khúc xe ?a d?ng (MPV). M?u xe này không ch? là xe MPV thông th??ng mà ???c gi?i thi?u lai SUV và ?ây nh? m?t phiên b?n “ti?u Fortuner”.

Th?i gian ??u m? bán t?i th? tr??ng Vi?t Nam, Toyota Rush t?o ra “c?n s?t” nh? khi xe có ngu?n g?c là hàng nh?p kh?u nên s? l??ng v? n??c h?n ch?. Do ?ó, khách hàng mu?n s? h?u xe th?i ?i?m n?m 2018 ph?i ch? khá lâu, không nh?ng v?y còn ph?i mua kèm ph? ki?n m?i có xe m?c dù giá ?ã cao h?n m?t b?ng chung. Tuy nhiên, càng v? sau Toyota Rush l?i t? ra y?u th? khi b? b? l?i phía sau. Vi?c ?i?u chính giá bán theo chi?u h??ng gi?m t? 668 xu?ng cón 633 tri?u ??ng góp ph?n t?o nên hi v?ng c?i thi?n doanh s? c?a m?u xe này tr??c các ??i th? cùng phân khúc.


Chia s? bài vi?t

Tin T?c Liên Quan

Ngày 15/10/2020

TOYOTA INNOVA 2020 RA M?T, GIá CAO NH?T 997 TRI?U ??NG

Innova m?i nang c?p nh? phom dáng, b? sung camera lùi, màn hình c?m ?ng 7 inch trên b?n s? sàn 2.0E, t?ng 18 tri?u ? b?n cao nh?t 2.0V.

Ngày 15/10/2020

TOYOTA YARIS 2020 PHONG CáCH CAMRY GIá 668 TRI?U ??NG

Xổ số miền bắc thứ bảy Yaris hatchback b?n nang c?p ra m?t v?i ??ng c? 1,5 lít kh?ng ??i, thêm ti?n nghi và t?ng giá 18 tri?u ??ng.

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 19/09/2020

TOYOTA HILUX 2020: BùNG N? V?I LO?T C?NG NGH? HàNG ??U

Xổ số miền bắc thứ bảy V?i b? dày 50 n?m, Toyota Hilux ?ang d?n kh?ng ??nh v? th? c?a mình trong phan khúc bán t?i v? tính b?n b?, ?? tin c?y và kh? n?ng v?n hành. B??c sang