TOYOTA COROLLA CROSS – QU?N BàI CHI?N L??C ?? TOYOTA VI?T NAM DUY TRì V? TRí D?N ??U

Ngày 5/08/2020 Xổ số miền bắc thứ bảy

Toyota Corolla Cross ???c phân ph?i t?i Vi?t Nam v?i 3 phiên b?n g?m 1.8 G, 1.8 V và 1.8 HV. Trong ?ó b?n G và V s? d?ng ??ng c? ??t trong, còn phiên b?n HV s? d?ng ??ng c? hybrid.

Phiên b?n 1.8 G th?p nh?t s? d?ng ?èn chi?u sáng halogen, l??i t?n nhi?t s?n ?en, bánh mâm 17”, s?n b?c, không có thanh giá nóc và ?èn s??ng mù tr??c.

Xổ số miền bắc thứ bảyCòn phiên b?n 1.8 V và 1.8 HV ???c trang b? ?èn pha Bi-LED, thanh giá nóc, l??i t?n nhi?t s?n kim lo?i, ?èn s??ng mù LED và bánh mâm 18” 2 tông màu.

C? 3 phiên b?n ??u ???c trang b? h? th?ng treo tr??c d?ng McPherson và treo sau là thanh d?m xo?n. T?t c? các bánh xe ??u ???c tranh b? phanh ??a.

Xổ số miền bắc thứ bảyV? ki?u dáng bên ngoài có th? th?y Toyota Corolla Cross có s? hài hoà và tinh t?. Theo cá nhân mình thì ?ây là m?t trong nh?ng m?u xe ??p nh?t c?a Toyota trong vài n?m tr? l?i ?ây. Nhìn ngo?i th?t c?a Toyota Corolla Cross có c?m xúc và có s? hài lòng, nó c?ng khác bi?t nhi?u so v?i nh?ng dòng xe Toyota khác.

Ch?c ch?n v?i ngo?i hình này thì Toyota Corolla Cross s? chinh ph?c ???c nhi?u khách hàng h?n, ??c bi?t là nh?ng ng??i tr? tu?i vì th? h? mong mu?n ? xe Toyota chính là s? tr? trung, hi?n ??i, bên c?nh s? tin c?y v? th??ng hi?u.

Corolla Cross v?n là m?t chi?c SUV cho ?ô th?, chính vì v?y dáng v? hi?n ??i và tr? trung s? giúp nó d? dàng thuy?t ph?c khách hàng h?n.

Xổ số miền bắc thứ bảyV? n?i th?t, s? hi?n ??i v?n hi?n di?n xuyên su?t bên trong khoang lái, ngay c? khi so v?i các ??i th? trong phân khúc. Phiên b?n 1.8 V và 1.8 HV ???c trang b? màn hình trung tâm kích th??c 9”, còn b?n G có màn hình 7”. T?t c? ??u h? tr? k?t n?i Apple CarPlay và Android Auto.

Xổ số miền bắc thứ bảyNh?ng ti?n nghi hi?n ??i còn có nút b?m kh?i ??ng, 4 c?a kính ?i?u khi?n m?t ch?m, ?i?u hoà t? ??ng 2 vùng trên b?n V và HV, c?a gió sau và c?a s? tr?i có trên b?n 1.8 HV.

V? ??ng c?, Toyota Corolla Cross phiên b?n 1.8 HV ???c trang b? ??ng c? hybrid lai x?ng ?i?n, cho t?ng công su?t 170 mã l?c và mô-men xo?n c?c ??i 305 Nm, ?i cùng h?p s? t? ??ng e-CVT.

Xổ số miền bắc thứ bảyPhiên b?n 1.8 G và 1.8 V s? d?ng ??ng c? 1.8L hút khí t? nhiên, công su?t 140 mã l?c và mô-men xo?n c?c ??i 175 Nm, h?p s? t? ??ng CVT.

Xổ số miền bắc thứ bảy?áng chú ý, phiên b?n Corolla Cross 1.8 V và 1.8 HV ???c trang b? gói an toàn Toyota Safety Sense v?i nhi?u tính n?ng an toàn cao c?p nh? c?nh báo va ch?m, c?nh báo làn ???ng, h? tr? gi? làn, ?èn pha t? ??ng, h? th?ng Ki?m soát hành trình thích ?ng. Hai phiên b?n cao còn có c?m bi?n va ch?m tr??c/sau và h? th?ng camera 360 ??.

Xổ số miền bắc thứ bảyToyota Corolla Cross có 7 tu? ch?n màu s?n g?m xanh n??c bi?n, xanh xám, ??, nâu, ?en, b?c và tr?ng. ??t hàng ngay t? bây gi? và s? nh?n xe vào cu?i tháng 8, ??u tháng 9.


Chia s? bài vi?t

Tin T?c Liên Quan

Ngày 15/10/2020

TOYOTA INNOVA 2020 RA M?T, GIá CAO NH?T 997 TRI?U ??NG

Innova m?i nang c?p nh? phom dáng, b? sung camera lùi, màn hình c?m ?ng 7 inch trên b?n s? sàn 2.0E, t?ng 18 tri?u ? b?n cao nh?t 2.0V.

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 15/10/2020

TOYOTA YARIS 2020 PHONG CáCH CAMRY GIá 668 TRI?U ??NG

Yaris hatchback b?n nang c?p ra m?t v?i ??ng c? 1,5 lít kh?ng ??i, thêm ti?n nghi và t?ng giá 18 tri?u ??ng.

Ngày 19/09/2020

TOYOTA HILUX 2020: BùNG N? V?I LO?T C?NG NGH? HàNG ??U

V?i b? dày 50 n?m, Toyota Hilux ?ang d?n kh?ng ??nh v? th? c?a mình trong phan khúc bán t?i v? tính b?n b?, ?? tin c?y và kh? n?ng v?n hành. B??c sang