TOYOTA HILUX 2020: BùNG N? V?I LO?T C?NG NGH? HàNG ??U

Ngày 19/09/2020

K? t? l?n ??u tiên ???c ra m?t t? n?m 1968, Toyota Hilux ?ã xây d?ng lên m?t giá tr? c?t lõi bao g?m tính b?n b?, ?? tin c?y. Chi?c Hilux ??i 1984 ?ã ??ng hành cùng Bob Bacon trong h?n 30 n?m qua và ??n nay, chi?c b?n t?i này v?n ch?a ch?u b? cu?c. Chi?c Hilux th? h? th? 4 này ?ã cùng ch? nhân chinh ph?c nhi?u hành trình khó kh?n nh? Anh – Ba Lan hay tham quan ng?n núi l?a ?ang phun trào… Toyota Hilux ?ã cùng Cristian Dimitrius – nhi?p ?nh gia, nhà sinh v?t h?c – chinh ph?c m?i vùng ??t hoang dã trên th? gi?i. Nh?ng hình ?nh, th??c phim v? hoang dã c?a Cristian ???c phát trên các kênh truy?n hình l?n nh?t th? gi?i nh? BBC, National Geographic, Discovery Channel…

Xổ số miền bắc thứ bảyTr?i qua l?ch s? h?n 50 n?m cùng g?n 20 tri?u chi?c ?ã ???c bán ra t?i h?n 180 qu?c gia và vùng lãnh th?, Hilux còn ??t ???c thành tích ?áng n? khi vô ??ch hàng lo?t gi?i ?ua kh?c nghi?t hàng ??u th? gi?i nh? Dakar Rally, Silk Way Rally n?m 2019.

Xổ số miền bắc thứ bảyCh?a d?ng ? ?ó, Hilux còn ch?ng minh s?c b?n c?a mình qua m?t cu?c th? nghi?m xe c?a Top Gear n?m 2010 v?i màn “tra t?n” cho lao c?u thang, ?âm vào g?c cây, ngâm d??i bi?n, th? chi?c xe khác lên nóc, ??t khoang lái, r?i t? không trung… Nh?ng ?ã “th?t b?i hoàn toàn”, b?i vì chi?c xe v?n ch?y ???c ch? sau vài thao tác ch?nh v?n ??n gi?n. T? ?ây, Hilux ???c xem là “chi?c xe không th? phá h?y”, “không th? gi?t” ?? ?? minh ch?ng cho s? v?ng chãi và kh? n?ng v?n hành b?n b?.

T?i Vi?t Nam, Hilux chính th?c ???c gi?i thi?u vào n?m 2009 và nhanh chóng ???c khách hàng ?ón nh?n. Chi?c xe ngay l?p t?c ?ã tr? thành s? l?a ch?n hàng ??u cho nh?ng ch? th?u xây d?ng, khai khoáng, m?, lâm nghi?p hay v?n t?i nh?. Hilux có m?t ? m?i mi?n quê n??c Vi?t, t? mi?n bi?n lên núi cao, t? nông thôn t?i thành th?, m?u bán t?i ???c xem là “vua” c?a các ??a hình khó.

V?i doanh s? c?ng d?n 7 tháng ??u n?m 2020 ??t 1.130 xe, ??ng th? 3 trong phân khúc xe bán t?i ?ã cho th?y s?c hút c?a m?u xe này t?i Vi?t Nam dù th? tr??ng ?ang g?p nhi?u khó kh?n t? d?ch b?nh l?n chính sách.

M?i ?ây, Toyota ?ã chính th?c gi?i thi?u phiên b?n 2020 cho Hilux t?i Vi?t Nam v?i nhi?u thay ??i v? ngo?i th?t và ??c bi?t là trang thi?t b?, công ngh? ?i kèm.

Phiên b?n Toyota Hilux 2020 m?i có di?n m?o trông h?m h? h?n dòng xe ti?n nhi?m và ?n t??ng, tinh t? h?n các ??i th? cùng phân khúc.

Xổ số miền bắc thứ bảy??c bi?t, so v?i các ??i th? cùng phân khúc thì Toyota Hilux ?ang chi?m l?nh ngôi v? ??u b?ng là chi?c xe bán t?i có g?m cao nh?t 310mm. V? kích th??c Hilux s? h?u dài x r?ng x cao l?n l??t là: 5330 x 1855 x 1815 mm tuy nh? h?n Ford Ranger nh?ng l?i tr?i h?n 50mm chi?u dài c?a Mitsubishi Triton. ??ng th?i, Toyota Hilux c?ng là m?t trong nh?ng m?u ??t kho?ng sáng g?m xe lên ??n 110mm.

Xổ số miền bắc thứ bảyN?i th?t c?a Toyota Hilux c?ng ???c nâng c?p v?i hàng lo?t ti?n nghi hi?n ??i h?n, màn hình gi?i trí 8 inch k?t n?i Apple Carplay/Android Auto v?i 9 loa JBL mang ??n không gian tr?i nghi?m cho ng??i dùng. H? th?ng ??nh v? Navigation h? tr? ng??i lái trên m?i hành trình giúp b?n có th? chinh ph?c nhi?u cung ???ng m?i l?.

Trong khi ?ó, trong m?t n? l?c c?nh tranh v?i các ??i th? ? phân khúc bán t?i m?t t?n, Toyota hé l? vi?c l?n ??u ?ng d?ng gói công ngh? h? tr? lái m?i nh?t mà hãng ?ang s? h?u mang tên Toyota Safety Sense. ?ây là là m?u xe th? 2 ch? sau Corolla Cross ???c trang b? gói công ngh? an toàn hi?n ??i nh?t c?a Toyota bao g?m t? h?p các h? th?ng nh?: c?nh báo ti?n va ch?m (PCS), c?nh báo l?ch làn ???ng (LDA), ?i?u khi?n hành trình ch? ??ng (DRCC). Không nh?ng v?y, Hilux còn s? h?u 6 c?m bi?n xung quanh (2 góc tr??c, 2 góc sau, 2 c?m bi?n sau) h? tr? vi?c ?? xe c?ng nh? di chuy?n trong không gian ch?t h?p. Hilux c?ng là m?t trong s? ít nh?ng m?u bán t?i ???c trang b? 7 túi khí cùng v?i ?ó là hàng lo?t các tính n?ng khác nh? phanh ABS, EBD, BA, h? tr? l?c kéo A-TRC, h? tr? kh?i hành ngang d?c (HAC), h? tr? ?? ?èo (DAC)… khi?n Hilux ??t tiêu chu?n an toàn 5 sao c?a Asean NCAP.

Xổ số miền bắc thứ bảyKhông ch? d?ng ? ?ó, Toyota c?ng ?ã t?ng kh? n?ng v?n hành c?a Hilux 2020 v?i công ngh? ?i?u khi?n turbo bi?n thiên (Variable Nozzle Turborcharger) c?i thi?n công su?t t?i ?a, khi?n chi?c xe m?nh m?, h?ng kh?i h?n.

Xổ số miền bắc thứ bảyH? th?ng t?ng áp bi?n thiên (Variable Nozzle Turbocharger, vi?t t?t là VNT) c?a Toyota ???c áp d?ng trên các dòng xe Fortuner và Hilux t? cu?i n?m 2012 t?i th? tr??ng Philippines. V? b?n ch?t và nguyên lý ho?t ??ng, h? th?ng t?ng áp VNT này c?ng t??ng t? nh? h? th?ng VGT (Variable Geometry Turbo) v?n ?ã ???c nhi?u hãng nh? Porsche, Ford, Honda, Peugeot, Fiat, Hyundai, …áp d?ng.

Công ngh? VNT c?i thi?n hi?u qu? tiêu th? nhiên li?u c?a ??ng c?, ??ng th?i giúp t?ng công su?t và mô-men xo?n l?n l??t kho?ng 40% và 30% so v?i ??ng c? c?. H? th?ng này ho?t ??ng nh? m?t cánh qu?t ?i?u khi?n b?ng mô-t?, có th? thay ??i góc m? tích h?p bên trong turbo ?? ?i?u ch?nh t?c ?? và áp su?t c?a dòng khí tùy theo tình tr?ng ho?t ??ng c?a b??m ga, ?? t?ng công su?t và t?ng hi?u qu? tiêu th? nhiên li?u.

Toyota Hilux 2.8 Adventure 2020 v?i trang b? b? t?ng áp bi?n thiên VNT (Variable Nozzle Turbo), giúp nâng công su?t t?i 40% so v?i ??ng c? c?. Toyota còn công b? r?ng ngoài công su?t và s?c kéo t?ng, thì nh?ng m?c tiêu th? nhiên li?u trung bình c?ng ???c c?i thi?n 11%. V?i công su?t t?ng 40%, kh? n?ng t?ng t?c c?a xe ?ã c?i thi?n ?áng k? ??c bi?t là ? d?i t?c ?? trung bình. ?i?u này ?ã ???c minh ch?ng rõ r?t trên chi?c Fortuner 2.5 tr??c ?ây.

Xổ số miền bắc thứ bảyBên c?nh ?ó, Toyota Hilux 2020 c?ng s? ?i kèm v?i h? th?ng tr? l?c lái th?y l?c bi?n thiên (VFC) cho thanh r?ng tr? l?c và tay lái bánh r?ng. H? th?ng này có tác d?ng giúp mang l?i c?m giác lái phù h?p h?n tùy thu?c vào t?c ?? ph??ng ti?n.

??ng th?i, h? th?ng VFC c?ng ???c cho là ít yêu c?u h?n v? b?m tr? l?c lái ?? c?i thi?n kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u khi xe v?n hành. Ngoài ra, nó c?ng giúp lái xe nh? nhàng ? t?c ?? th?p nh?ng l?i ?n ??nh ? t?c ?? cao (?i?m khác bi?t v?i tr? l?c ?i?n là tr? l?c d?u VFC c?m nh?n chính xác h?n v? ph?n h?i m?t ???ng lên vô l?ng c?a lái xe).

Xổ số miền bắc thứ bảyNgoài ra, Toyota Hilux th? h? 2020 còn ???c nhà s?n xu?t c?i ti?n h? th?ng treo Super Flex Suspension giúp xe ?? xóc, lái êm h?n nh?ng v?n ??m b?o kh? n?ng off-road t?t nh?t.

Toyota ?ang phân ph?i Hilux 2020 v?i 4 phiên b?n, g?m 2.4L 4×2 MT, 2.4L 4×2 AT, 2.4L 4×4 MT và 2.8L 4×4 AT Adventure có giá bán l?n l??t là 628 tri?u, 674 tri?u, 799 tri?u và 913 tri?u ??ng. V?i tùy ch?n màu tr?ng ng?c trai, m?c giá s? ??t h?n 8 tri?u ??ng.

K? th?a tinh hoa c?a m?t m?u bán t?i lâu ??i nh?t trong phân khúc cùng nh?ng c?i ti?n v? h? th?ng ??ng l?c, kh? n?ng off-road bên c?nh v? ngoài th? thao tr? trung, n?ng ??ng ?ã giúp Hilux 2020 tr? thành l?a ch?n t?t y?u cho nhu c?u v? m?t chi?c xe bán t?i b?n b?, ti?t ki?m, ti?n nghi v?i c?m giác lái ??y h?ng kh?i c?ng nh? kh? n?ng chuyên ch?.

Xổ số miền bắc thứ bảyThông tin chi ti?t v? s?n ph?m ??c gi? xem thêm .


Chia s? bài vi?t

Tin T?c Liên Quan

Ngày 15/10/2020

TOYOTA INNOVA 2020 RA M?T, GIá CAO NH?T 997 TRI?U ??NG

Xổ số miền bắc thứ bảy Innova m?i nang c?p nh? phom dáng, b? sung camera lùi, màn hình c?m ?ng 7 inch trên b?n s? sàn 2.0E, t?ng 18 tri?u ? b?n cao nh?t 2.0V.

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 15/10/2020

TOYOTA YARIS 2020 PHONG CáCH CAMRY GIá 668 TRI?U ??NG

Yaris hatchback b?n nang c?p ra m?t v?i ??ng c? 1,5 lít kh?ng ??i, thêm ti?n nghi và t?ng giá 18 tri?u ??ng.

Ngày 19/09/2020

TOYOTA C?NG B? GIá BáN M?I CHO RUSH, GI?M 35 TRI?U ??NG

Xổ số miền bắc thứ bảy Toyota v?a c?ng b? v? vi?c ?i?u ch?nh giá bán l? cho m?u Rush t?i Vi?t Nam. Theo ?ó, giá bán c?a Rush s? là 633 tri?u ??ng, gi?m 35 tri?u so v?i m?c g