TOYOTA INNOVA 2020 RA M?T, GIá CAO NH?T 997 TRI?U ??NG

Ngày 15/10/2020 Xổ số miền bắc thứ bảy

Xổ số miền bắc thứ bảyInnova m?i nâng c?p nh? phom dáng, b? sung camera lùi, màn hình c?m ?ng 7 inch trên b?n s? sàn 2.0E, t?ng 18 tri?u ? b?n cao nh?t 2.0V.

 b?n 2.0G và 2.0G Venturer, liên doanh Nh?t nâng c?p ?èn pha t? halogen lên LED d?ng th?u kính, h? th?ng cân b?ng góc chi?u, ?èn ch? d?n ???ng. Hai b?n này có thêm chìa khóa thông minh, kh?i ??ng b?ng nút b?m và c?a kính ?i?u khi?n m?t ch?m, ch?ng k?t, camrera lùi, s? l??ng c?m bi?n h? tr? ?? xe t?ng t? 2 lên 6.

B?n th?p nh?t Innova 2.0E MT h??ng ??n nhóm khách hàng ch?y d?ch v?, b? sung màn hình c?m ?ng 7 inch k?t n?i ?i?n tho?i thông minh, l?n ??u có camera lùi và 6 c?m bi?n. Trong khi b?n 2.0V cao c?p nh?t có thêm ?èn s??ng mù LED, c?m bi?n lùi c?ng 6 v? trí nh? nâng c?p ? các b?n th?p h?n.

Ngoài nh?ng thay ??i k? trên, Innova v?n duy trì ??ng c? c?, lo?i 2 lít VVT-i, công su?t 137 mã l?c t?i vòng tua máy 5.600 vòng/phút, mô-men xo?n c?c ??i 183 Nm t?i 4.000 vòng/phút. H?p s? sàn 5 c?p ho?c t? ??ng 6 c?p.

Xổ số miền bắc thứ bảyB?ng giá Innova 2020:

Phiên b?n Màu Giá m?i Thay ??i
2.0V AT Tr?ng ng?c trai 997 +18
Màu khác 989
2.0G Venturer Tr?ng ng?c trai 887 Không ??i
Màu khác 879
2.0G AT Tr?ng ng?c trai 873 +18
Màu khác 865
2.0E MT T?t c? các màu 750 -21

??n v?: tri?u ??ng

Innova thu?c nhóm 3 s?n ph?m ch? l?c v? doanh s? c?a Toyota t?i Vi?t Nam, bên c?nh Vios và Fortuner. Ngo?i tr? ?u th? Vios v?n duy trì, l??ng tiêu th? c?a Fortuner và Innova ??u s?t gi?m m?nh. Innova m?t ngôi v??ng doanh s? phân khúc MPV t? 2019 vào tay Mitsubishi Xpander.

Xổ số miền bắc thứ bảySo v?i Innova, Xpander có nhi?u l?i th? h?n cho l?p khách hàng m?i. K? c? nhu c?u dùng gia ?ình hay ch?y d?ch v?, tài x? c?ng không ph?i th??ng xuyên s? d?ng c? 7 ch? trên xe, vì v?y d?ng 5+2 c?a Xpander c?ng ?? thay vì 7 ch? ?úng ngh?a nh? Innova. Bên c?nh ?ó, m?c giá t? g?n 800 tri?u ??n ch?m ng??ng 1 t? ??ng c?a Innova là quá s?c v?i ph?n l?n ng??i mua xe l?n ??u. Ngoài ra, m?u xe c?a Mitsubishi c?ng có l?i th? thi?t k? tr? trung và cá tính h?n. Nh?ng ?i?u này khi?n Innova m?t d?n ch? ??ng.

D?ch b?nh th?i gian qua càng khi?n s?c mua ??i v?i các dòng xe ?a ph?n h??ng ??n nhóm khách hàng ch?y d?ch v?, công ty thêm ph?n ?m ??m. Innova là m?t trong s? ?ó.

Xổ số miền bắc thứ bảyTrong tháng 9, Toyota Innova ch? bán 239 xe, l?y k? t? ??u 2020 ??t 3.338 xe, gi?m ??n 63% so v?i cùng k? 2019, m?t con s? ?áng báo ??ng. Trong khi ?ó, doanh s? Xpander (bao g?m Xpander Cross) là 9.906 xe, Suzuki Ertiga + XL7 ??t 3.921 xe.

Th? ph?n doanh s? phân khúc xe 7 ch? giá d??i 1 t? ??ng (9 tháng 2020)??n v?: xe/Ngu?n: VAMA/Doanh s? Xpander bao g?m Xpander CrossMitsubishi XpanderMitsubishi XpanderToyota InnovaToyota InnovaToyota AvanzaToyota AvanzaToyota RushToyota RushKia RondoKia RondoSuzuki ErtigaSuzuki ErtigaSuzuki XL7Suzuki XL7

Xổ số miền bắc thứ bảyThay ??i trên Innova 2020 so v?i b?n c? là không nhi?u ??t phá. Nh?ng ?i?m m?nh l?n nh?t c?a Innova nh? không gian n?i th?t r?ng rãi, b?n b? và nh?n di?n th??ng hi?u Toyota ?ang ??ng tr??c thách th?c l?n t? s? v??n lên c?a các ??i th? m?i, th? ph?n ngày càng b? chia nh?.


Chia s? bài vi?t

Tin T?c Liên Quan

Ngày 15/10/2020

TOYOTA YARIS 2020 PHONG CáCH CAMRY GIá 668 TRI?U ??NG

Xổ số miền bắc thứ bảy Yaris hatchback b?n nang c?p ra m?t v?i ??ng c? 1,5 lít kh?ng ??i, thêm ti?n nghi và t?ng giá 18 tri?u ??ng.

Ngày 19/09/2020

TOYOTA HILUX 2020: BùNG N? V?I LO?T C?NG NGH? HàNG ??U

Xổ số miền bắc thứ bảy V?i b? dày 50 n?m, Toyota Hilux ?ang d?n kh?ng ??nh v? th? c?a mình trong phan khúc bán t?i v? tính b?n b?, ?? tin c?y và kh? n?ng v?n hành. B??c sang

Ngày 19/09/2020

TOYOTA C?NG B? GIá BáN M?I CHO RUSH, GI?M 35 TRI?U ??NG

Xổ số miền bắc thứ bảy Toyota v?a c?ng b? v? vi?c ?i?u ch?nh giá bán l? cho m?u Rush t?i Vi?t Nam. Theo ?ó, giá bán c?a Rush s? là 633 tri?u ??ng, gi?m 35 tri?u so v?i m?c g