TOYOTA RUSH: CHO NG???I SA?NH CH?I

Ngày 8/09/2020 Xổ số miền bắc thứ bảy

Toyota Rush: Cho ng???i sa?nh ch?i
 

SUV 7 chô? hâ?p dâ?n nhâ?t Viê?t Nam

Xổ số miền bắc thứ bảyTrên thi? tr???ng ô tô Viê?t Nam hiê?n nay, viê?c ti?m kiê?m mô?t mâ?u xe 7 chô? m??i tâ?m gia? d???i 700 triê?u ?ô?ng không co? nhiê?u, trong ?o? nô?i lên ca?c ??ng viên n??ng ky? nh? Toyota Rush, Mitsubishi Xpander hay Suzuki Ertiga…

Ng???i ta th???ng no?i “sô? ?ông ch?a ch??c ?a? ?u?ng”. Câu no?i na?y d???ng nh? ?u?ng v??i tr???ng h??p Toyota Rush. Mâ?u xe nhâ?p khâ?u nguyên chiê?c t?? Indonesia to? ra thua thiê?t giai ?o?n ??u khi so vê? doanh sô? ba?n nê?u so v??i ca?c ?ô?i thu? ca?nh tranh. Tuy nhiên, v??i nh??ng ng???i am hiê?u, sa?nh ch?i thi? ?ây la? mô?t l??a cho?n thông minh trong tâ?m gia?. Vi? sao vâ?y ?

Th?? nhâ?t, Toyota Rush v???t trô?i vê? kha? n?ng vâ?n ha?nh. Co? thê? no?i, trong tâ?m gia? d???i 700 triê?u ?ô?ng thi? Toyota Rush gâ?n nh? la? mâ?u xe thê? thao ?i?a hi?nh (SUV) duy nhâ?t co? thiê?t kê? 7 chô? ngô?i. Cu? thê?, Toyota Rush hô?i tu? ?â?y ?u? tô? châ?t cu?a mô?t chiê?c SUV th??c thu?, bao gô?m hê? dâ?n ?ô?ng câ?u sau, khung xe r??i, ng??n h?n, nho? h?n va? cao h?n ?ô?i thu? ca?nh tranh. 

?u ?iê?m l??n nhâ?t va? ne?t ???c tr?ng cu?a Rush so v??i ?ô?i thu? la? co? hê? dâ?n ?ô?ng câ?u sau. Nh?? thiê?t kê? na?y ma? Rush co? kha? n?ng t?ng tô?c tô?t h?n khi khô?i l???ng ????c dô?n la?i phi?a sau ?ô?ng th??i tro?ng l???ng cân b??ng gi??a phâ?n ?â?u xe va? ?uôi xe thay vi? ?ô? dô?n vê? phi?a tr???c v??i xe dâ?n ?ô?ng câ?u tr???c. 

 
 

Xổ số miền bắc thứ bảyNgoa?i ra, ba?nh tr???c cu?a Rush chi? la?m nhiê?m vu? dâ?n h???ng ch?? không co?n kiêm nhiê?m truyê?n l??c, nh?? ?o? xe quay vo?ng chi?nh xa?c, nhe? nha?ng h?n. Xe câ?u sau cu?ng co? go?c cua l??n h?n, ôm cua dê? da?ng h?n va? không bi? ca?m gia?c xe bi? ke?o lê?ch sang mô?t bên khi t?ng tô?c. ???c biê?t, v??i nh??ng ng???i ?am mê thê? thao thi? ‘drift’ la? mô?t ???c sa?n trên xe câ?u sau nh? Rush.

V??i khung xe r??i, Rush chi?u l??c v??n, xo??n tô?t h?n khi di chuyê?n trên nh??ng cung ????ng kho? kh?n, ?ô?ng th??i tiê?ng ô?n t?? lô?p xe truyê?n t??i khoang la?i i?t h?n so v??i xe co? kê?t câ?u khung liê?n. Cu?ng v??i ?o?, thiê?t kê? nho? go?n, cao v??i khoa?ng sa?ng gâ?m l??n giu?p Rush v???t trô?i so v??i ?ô?i thu? khi v???t ca?c ?i?a hi?nh kho?. 

Th?? hai, Rush co? thiê?t kê? ngoa?i thâ?t kho?e kho??n, n?ng ?ô?ng. Tuy nhiên, trong khi ngoa?i hi?nh ?e?p – xâ?u la? yê?u tô? ?i?nh ti?nh ch?? không ?i?nh l???ng nên so sa?nh se? râ?t kho? kh?n, thi? viê?c nh??ng trang bi? thê? thao, hiê?n ?a?i giu?p Rush dâ?n tr???c ?ô?i thu? ca?nh tranh. Nh??ng trang bi? nô?i bâ?t ?? ngoa?i thâ?t cu?a Rush co? thê? kê? ?ê?n nh? hê? thô?ng ?e?n chiê?u sa?ng LED t?? ?ô?ng, lô?p xe 17 inch l??n h?n ?ô?i thu?, ?ng ten vây ca? mâ?p, thanh ??? no?c xe…

Xổ số miền bắc thứ bảyTh?? ba, m??c du? vê? trang bi? nô?i thâ?t gâ?n t??ng t?? nh? ca?c ?ô?i thu? v??i thiê?t kê? 7 chô? ngô?i, ghê? ni?, ghê? la?i chi?nh tay, kh??i ?ô?ng nu?t nhâ?n, gâ?p ghê? tiê?n l??i ?? ca?c ha?ng ghê? th?? 2 va? 3…nh?ng Rush la?i nhi?nh h?n nh?? ?iê?u ho?a t?? ?ô?ng 2 vu?ng v??i hê? thô?ng gia?i tri? 8 loa, trong khi ?ô?i thu? m??i chi? ????c trang bi? ?iê?u ho?a chi?nh c?. 

 
 

Th?? t?, Toyota Rush không chi? ????c trang bi? nh??ng tiêu chuâ?n an toa?n ?â?y ?u? nh? hê? thô?ng chô?ng bo? c??ng phanh ABS, hô? tr?? l??c phanh khâ?n câ?p BA, phân bô? l??c phanh ?iê?n t??, ô?n ?i?nh thân xe ?iê?n t?? VSC, kiê?m soa?t l??c ke?o, hô? tr?? kh??i ha?nh ngang dô?c, camera lu?i… ma? co?n v???t trô?i ?ô?i thu? nh?? co? t??i 6 tu?i khi?, hê? thô?ng ca?m biê?n lu?i. ???c biê?t, trong phân khu?c, Toyota Rush la? mâ?u xe duy nhâ?t ?a?t chuâ?n an toa?n 5 sao theo ?a?nh gia? cu?a ASEAN NCAP. 

Xổ số miền bắc thứ bảyTh?? n?m, ?ô?ng c? cu?a Rush ma?nh me?, tiê?t kiê?m nhiên liê?u. Cu? thê?, Rush ????c trang bi? kh?i ??ng c? 1,5 lít phun x?ng ?i?n t?, công su?t c?c ??i 102 mã l?c t?i 6.300 vòng /phút, mô men xo?n c?c ??i 134 Nm t?i 4.200 vòng/phút, ?i cùng h?p s? t? ??ng 4 c?p. M??c tiêu hao nhiên liê?u trong ?iê?u kiê?n th?? nghiê?m cu?a Toyota Rush chi? khoa?ng 6,7 li?t/100 km ????ng hô?n h??p. 

Ng???i du?ng ?a?nh gia? Toyota Rush: “Qua? h??p ly?”

Không chi? v???t trô?i vê? m??t ly? thuyê?t khi so sa?nh thiê?t kê?, trang bi? ma? Toyota Rush co?n th??c s?? hâ?p dâ?n v??i nh??ng ai co? c? hô?i tra?i nghiê?m ha?ng nga?y. ?a sô? nh??ng ng???i ?a? câ?m la?i Rush ?ê?u nhâ?n thâ?y mâ?u xe na?y h?n h??n ?ô?i thu? vê? vâ?n ha?nh va? an toa?n. 

Anh Hoa?ng Tuâ?n, mô?t ng???i du?ng Toyota Rush ?? Quô?c Oai, Ha? Nô?i cho biê?t, anh mua xe t?? cuô?i n?m 2019, t??i nay ?a? cha?y ????c 9.000 km va? hoa?n toa?n ha?i lo?ng vê? l??a cho?n cu?a mi?nh.

“Tr???c khi mua xe tôi cu?ng ???n ?o cân nh??c v??i mô?t va?i mâ?u xe ha?ng kha?c. Tuy nhiên sau khi la?i th??, tôi quyê?t ?i?nh cho?n Rush” – anh Tuâ?n no?i- “Th??c tê? qua h?n 9.000 km, tôi râ?t ha?i lo?ng vê? chiê?c xe na?y. Tôi ?a? cu?ng gia ?i?nh ?i nhiê?u n?i, trong ?o? co? ca? ?i cao tô?c hay ?i?a hi?nh kho?. Co? lâ?n tôi ch?? 5 ng???i l??n ?i Sapa ma? thâ?y vâ?n râ?t ok. Ba?n tôi ?i nh??ng xe kha?c cu?ng tâ?m tiê?n to? ra kha? vâ?t va?, xe i? h?n nhiê?u”.

Xổ số miền bắc thứ bảyMô?t kha?ch ha?ng kha?c ta?i Ha? Nô?i la? anh Nguyê?n Ha? cho biê?t, anh cho?n Rush vi? co? nhiê?u ?u ?iê?m nh? gâ?m cao trong tâ?m tiê?n h??p ly?, th??ng hiê?u tô?t, phu? tu?ng thay thê? cu?a Toyota dê? da?ng va? th???ng không bi? mâ?t gia?. 

 

“Tuy nhiên sau 5.000 km, tôi co?n thâ?y Rush qua? hay, ?i ?i?a hi?nhkho? m??i ca?m nhâ?n s?? kha?c biê?t v??i xe Nhâ?t kha?c dâ?n ?ô?ng câ?u tr???c. Không nh??ng thê?, kha? n?ng tiê?t kiê?m nhiên liê?u cu?a xe cu?ng tô?t, ????ng hô?n h??p ch?a ?ê?n 8 li?t. Tuy nhiên nê?u xe ????c trang bi? ghê? da va? ???c biê?t sa?n da thi? tô?t h?n v??i ?iê?u kiê?n khi? hâ?u miê?n B??c”- Anh Ha? chia se?.

Xổ số miền bắc thứ bảyVê? phâ?n mi?nh, anh Trung Hiê?u (quâ?n 3, TP. HCM) cho hay, tiêu chi? cu?a anh khi ti?m mua xe 7 chô? cho gia ?i?nh la? an toa?n, dê? du?ng dê? s??a.

Xổ số miền bắc thứ bảy“Bây gi?? giao thông râ?t kho? l???ng, nên tôi cho?n Rush vi? mâ?u xe na?y co? 6 tu?i khi?, an toa?n 5 sao. ???c biê?t tôi ?a? du?ng xe Toyota nhiê?u n?m, th??ng hiê?u na?y luôn dê? xa?i, dê? s??a, la?i tiê?t kiê?m x?ng. Th??c tê? sau na?y không biê?t thê? na?o ch?? gi?? tôi ?a? cha?y ????c h?n 6.000 km va? thâ?y qua? h??p ly?”- anh Hiê?u no?i.


Chia s? bài vi?t

Tin T?c Liên Quan

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 15/10/2020

TOYOTA INNOVA 2020 RA M?T, GIá CAO NH?T 997 TRI?U ??NG

Xổ số miền bắc thứ bảy Innova m?i nang c?p nh? phom dáng, b? sung camera lùi, màn hình c?m ?ng 7 inch trên b?n s? sàn 2.0E, t?ng 18 tri?u ? b?n cao nh?t 2.0V.

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 15/10/2020

TOYOTA YARIS 2020 PHONG CáCH CAMRY GIá 668 TRI?U ??NG

Yaris hatchback b?n nang c?p ra m?t v?i ??ng c? 1,5 lít kh?ng ??i, thêm ti?n nghi và t?ng giá 18 tri?u ??ng.

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 19/09/2020

TOYOTA HILUX 2020: BùNG N? V?I LO?T C?NG NGH? HàNG ??U

V?i b? dày 50 n?m, Toyota Hilux ?ang d?n kh?ng ??nh v? th? c?a mình trong phan khúc bán t?i v? tính b?n b?, ?? tin c?y và kh? n?ng v?n hành. B??c sang