TOYOTA WIGO M?I 2020 – NH? G?N L??T PH?

Ngày 16/07/2020 Xổ số miền bắc thứ bảy

 • Thi?t k? ngo?i th?t n?ng ??ng và th? thao;
 • N?i th?t tinh t? v?i b?ng táp lô hi?n ??i;
 • B? sung thêm nhi?u tính n?ng ti?n ích bao g?m: 1.Kh?i ??ng b?ng nút b?m 2.DVD v?i k?t n?i smart link 3.B?ng ?i?u khi?n ?i?u hòa ?i?n t? 4.Camera lùi.

Công ty Ô tô Toyota Vi?t Nam (TMV) chính th?c gi?i thi?u Toyota Wigo 2020 v?i nh?ng c?i ti?n v??t tr?i v? m?t thi?t k? và ti?n nghi v?i giá bán vô cùng h?p d?n, hi?n th?c hóa gi?c m? s? h?u xe h?i c?a ng??i dân Vi?t NamXổ số miền bắc thứ bảy. Toyota Wigo m?i 2020 s? chính th?c có m?t t?i toàn b? h? th?ng ??i lý c?a Toyota trên toàn qu?c k? t? ngày 16/07/2020.

L?n ??u tiên ra m?t n?m 2003, Wigo nhanh chóng ???c khách hàng ?ón nh?n t?i các th? tr??ng qu?c t? nh? Philippine và Indonesia. N?m 2019, Wigo l?t vào top 10 m?u xe bán chay nh?t t?i th? tr??ng Philippine v?i doanh s? h?n 18,000 xe. N?m 2018, Toyota chính th?c gi?i thi?u Toyota Wigo t?i th? tr??ng Vi?t Nam v?i hai phiên b?n, mang thêm s? l?a ch?n ??n cho khách hàng trong phân khúc xe ?ô th? c? nh?.

?? ?áp ?ng nhu c?u và ti?n ích ngày càng cao c?a khách hàng, Toyota không ng?ng n? l?c c?i ti?n s?n ph?m và ti?p t?c gi?i thi?u Wigo phiên b?n m?i 2020 v?i nh?ng ?i?m thay ??i n?i tr?i nh?: thi?t k? ngo?i th?t n?ng ??ng và th? thao h?n; n?i th?t tinh t? v?i b?ng táp lô hi?n ??i; cùng hàng lo?t các tính n?ng ti?n ích nh?: kh?i ??ng nút b?m, DVD v?i k?t n?i smart link, b?ng ?i?u khi?n ?i?u hòa ?i?n t? và camera lùi. Bên c?nh ?ó, Wigo có thi?t k? nh? g?n, v?n hành d? dàng di chuy?n trên ???ng ph?, không gian r?ng rãi mang l?i s? tho?i mái cho ng??i lái và hành khách.

Th?a h??ng nh?ng giá tr? c?t lõi c?a Toyota nh? “Ch?t l??ng – ?? b?n b? - ?? tin c?y”, m?c tiêu hao nhiên li?u th?p, ph? tùng s?n có d? thay th?, d?ch v? ch?t l??ng cao và chuyên nghi?p t?i các h? th?ng ??i lý/chi nhánh tr?i dài kh?p c? n??c, Wigo ?ã và ?ang là ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i và là s? l?a ch?n an tâm c?a nh?ng khách hàng Vi?t l?n ??u s? h?u xe h?i, ??c bi?t là khách hàng n? và các gia ?ình tr?.

 1. Thi?t k? n?ng ??ng và th? thao
 • Ph?n ??u xe s? h?u thi?t k? thay ??i ?n t??ng v?i l??i t?n nhi?t hình thang góp ph?n t?o v? m?nh m? và n?ng ??ng h?n.
 • Thi?t k? bên hông th? thao h?n b?ng nh?ng ???ng d?p n?i ???c h? th?p và kéo dài m??t mà t? c?n tr??c ??n ?uôi xe.
 • Mâm ?úc 14 inch v?i thi?t k? nan xe m?i tr? trung và kh?e kho?n góp ph?n mang l?i di?n m?o th? thao h?n.


2. N?i th?t tinh t? và r?ng rãi hàng ??u phân khúc cùng hàng lo?t các tính n?ng ti?n nghi m?i

 • Trên c? hai phiên b?n (AT&MT) ??u ???c c?i ti?n và b? sung nhi?u ti?n ích cho ng??i s? d?ng nh?: chìa khóa thông minh, kh?i ??ng b?ng nút b?m. B?ng táp lô tinh t?, hi?n ??i h?n v?i ?i?u khi?n ?i?u hòa ???c nâng c?p t? d?ng núm xoay lên nút b?m và giao di?n màn hình ?i?n t?.
 • Phiên b?n G AT b? sung k?t n?i ?i?n tho?i smart link t?i ?a hóa ti?n ích và giúp ng??i s? d?ng d? dàng k?t n?i v?i ?i?n tho?i di ??ng. Phiên b?n MT nâng c?p h? th?ng gi?i trí t? CD lên DVD.

3. Nâng c?p an toàn và tính n?ng h? tr? ng??i lái

 • G??ng chi?u h?u nâng c?p t? g?p c? lên g?p ?i?n cùng tích h?p báo r?. Wigo 2020 c?ng ???c trang b? thêm camera lùi h? tr? ng??i lái khi d?ng ?? xeTính n?ng này ??u ???c trang b? trên c? hai phiên b?n (AT&MT).

 • Bên c?nh ?ó Wigo ??t tiêu chu?n an toàn 4 sao ASEAN NCAP v?i trang b? nh?ng tính n?ng an toàn b? ??ng và ch? ??ng nh? 2 túi khí, dây ?ai 3 ?i?m t?i 5 v? trí, h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS và h? th?ng phân ph?i l?c phanh ?i?n t? EBD, mang l?i s? an tâm cho ng??i lái và hành khách.

Chi ti?t m?c giá bán l? Wigo 2020 nh? sau:

? WIGO 5MT s? sàn: 352.000.000? (Nh?p kh?u nguyên chi?c)

?Xổ số miền bắc thứ bảy WIGO 4AT s? t? ??ng: 384.000.000? (Nh?p kh?u nguyên chi?c)


Chia s? bài vi?t

Tin T?c Liên Quan

Ngày 15/10/2020

TOYOTA INNOVA 2020 RA M?T, GIá CAO NH?T 997 TRI?U ??NG

Innova m?i nang c?p nh? phom dáng, b? sung camera lùi, màn hình c?m ?ng 7 inch trên b?n s? sàn 2.0E, t?ng 18 tri?u ? b?n cao nh?t 2.0V.

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 15/10/2020

TOYOTA YARIS 2020 PHONG CáCH CAMRY GIá 668 TRI?U ??NG

Yaris hatchback b?n nang c?p ra m?t v?i ??ng c? 1,5 lít kh?ng ??i, thêm ti?n nghi và t?ng giá 18 tri?u ??ng.

Ngày 19/09/2020

TOYOTA HILUX 2020: BùNG N? V?I LO?T C?NG NGH? HàNG ??U

V?i b? dày 50 n?m, Toyota Hilux ?ang d?n kh?ng ??nh v? th? c?a mình trong phan khúc bán t?i v? tính b?n b?, ?? tin c?y và kh? n?ng v?n hành. B??c sang