TOYOTA YARIS 2020 PHONG CáCH CAMRY GIá 668 TRI?U ??NG

Ngày 15/10/2020

Xổ số miền bắc thứ bảyYaris hatchback b?n nâng c?p ra m?t v?i ??ng c? 1,5 lít không ??i, thêm ti?n nghi và t?ng giá 18 tri?u ??ng.

Tin T?c Liên Quan

Ngày 15/10/2020

TOYOTA INNOVA 2020 RA M?T, GIá CAO NH?T 997 TRI?U ??NG

Xổ số miền bắc thứ bảy Innova m?i nang c?p nh? phom dáng, b? sung camera lùi, màn hình c?m ?ng 7 inch trên b?n s? sàn 2.0E, t?ng 18 tri?u ? b?n cao nh?t 2.0V.

Xổ số miền bắc thứ bảyNgày 19/09/2020

TOYOTA HILUX 2020: BùNG N? V?I LO?T C?NG NGH? HàNG ??U

Xổ số miền bắc thứ bảy V?i b? dày 50 n?m, Toyota Hilux ?ang d?n kh?ng ??nh v? th? c?a mình trong phan khúc bán t?i v? tính b?n b?, ?? tin c?y và kh? n?ng v?n hành. B??c sang

Ngày 19/09/2020

TOYOTA C?NG B? GIá BáN M?I CHO RUSH, GI?M 35 TRI?U ??NG

Toyota v?a c?ng b? v? vi?c ?i?u ch?nh giá bán l? cho m?u Rush t?i Vi?t Nam. Theo ?ó, giá bán c?a Rush s? là 633 tri?u ??ng, gi?m 35 tri?u so v?i m?c g