VIOS 2020: VUI T?T V?I X? YêU, GIá CH? T? 470 TRI?U ??NG

Ngày 2/01/2020

Vios phiên b?n 2020 là chi?c xe ???c ch? ??i nh?t trong mùa T?t 2020 b? sung thêm nhi?u tính n?ng ti?n ích hi?n ??i và an toàn v?i m?c giá không ??i trên phiên b?n G CVT hay ch? t? 470 tri?u ??ng cho phiên b?n th?p h?n, giúp hi?n th?c hóa nhu c?u s? d?ng xe Toyota c?a ng??i dân Vi?t Nam. ?ây c?ng là món quà xuân may m?n mà Toyota Vi?t Nam dành t?ng cho khách hàng yêu m?n và ?ng h? Toyota trong su?t th?i gian qua.

?ang t?i IMG_2625.JPG…


N?m 2003, Toyota Vi?t Nam chính th?c gi?i thi?u m?u xe Vios chính hãng t?i ng??i tiêu dùng, ngay l?p t?c ?ã t?o nên c?n s?t và trong su?t 16 n?m qua, Vios luôn là cái tên ???c nh?c ??n nhi?u nh?t khi nói v? th? tr??ng xe h?i.T? nh?ng ngày ??u v?i ch? 260 xe/tháng, ??n nay, Vios ??t doanh s? trung bình h?n 2.000 xe/tháng, là m?u xe ??u tiên và duy nh?t trên th? tr??ng ch?m m?c 3.400 xe/tháng. H?n 150.000 chi?c Vios ?ã t?i tay khách hàng Vi?t trên kh?p m?i mi?n ??t n??c v?i s? tin yêu v? m?t m?u xe b?n b? và ti?t ki?m ?ã ???c minh ch?ng và ghi nh?n sau nhi?u n?m s? d?ng. C?ng trong ch?ng ?y n?m k? t? khi ra m?t, Vios luôn n?m ? v? trí s? 1 trong s? các m?u xe bán ch?y nh?t th? tr??ng mà ch?a có m?t ??i th? nào có th? ?u?i k?p. Vios thành công là nh? vào nh?ng giá tr? c?t lõi c?a th??ng hi?u xe c?a Toyota bên c?nh nh?ng c?i ti?n toàn di?n phù h?p v?i th? hi?u c?a khách hàng.

?ang t?i IMG_2711.JPG…

?ang t?i IMG_2636.JPG…

Vios 2020 – Chi?c xe “c? nhà ??u yêu”?


Phiên b?n 2020 c?a Vios v?a ???c Toyota Vi?t Nam ra m?t m?t l?n n?a kh?ng ??nh tôn ch? “No Quality, No Life – Ch?t l??ng làm nên t?t c?” mà th??ng hi?u xe h?i ??n t? Nh?t B?n ?ang theo ?u?i. S? thay ??i không ??n t? ngo?i th?t mà t?i t? nh?ng ti?n nghi bên trong và các tính n?ng an toàn. Ga t? ??ng (cruise control) ???c b? sung trên phiên b?n G giúp ng??i lái nhàn nhã h?n trên xa l? ho?c cao t?c mà không s? b? quá t?c ??. Nó c?ng giúp Vios ?ã ti?t ki?m nhiên li?u nay l?i càng ít hao x?ng h?n (t? 5.74 – 5.8 lít/100 km trong ?i?u ki?n ???ng h?n h?p). Toyota c?ng trang b? thêm c?m bi?n góc tr??c sau và camera lùi cho t?t c? các phiên b?n khi?n cho vi?c xoay tr? trong ?i?u ki?n ch?t h?p c?a bãi ?? hay t?c ???ng k?t xe tr? nên d? dàng h?n bao gi? h?t.

?ang t?i NSP151L-EEXGKU_LHD_Ivory_01-Vios.jpg…

?ang t?i Cruise control.jpg…

?ang t?i YASD1805-4054.jpg…

??c bi?t, h? th?ng gi?i trí trên Vios 2020 (t?t c? các phiên b?n) ?ã h? tr? Apple car play/Android Auto giúp k?t n?i tr?c ti?p v?i smartphone c?a ch? nhân và b?n có th? s? d?ng r?t d? dàng và thu?n ti?n. V?i phiên b?n E (CVT và MT) khách hàng ?ã có thêm l?a ch?n 3 túi khí ho?c 7 túi khí ?áp ?ng nhu c?u ?a d?ng và ngân sách c?a m?i khách hàng. Bên c?nh ?ó, là m?t trong s? ít các m?u xe trên th? tr??ng ??t tiêu chu?n an toàn 5 sao c?a Asean NCAP, Vios mang l?i s? an tâm cho ng??i lái và hành khách trên m?i hành trình. Gh? n? trên phiên b?n E 2019 c?ng ??i thành gh? da cho b?n E CVT và PVC v?i b?n E MT 2020, toàn b? ??u DVD ?ã thay th? toàn b? ??u CD. V?i phiên b?n E MT s? sàn, th??ng ???c nhi?u ng??i kinh doanh d?ch v? ?a chu?ng c?ng ?ã ???c Toyota b? sung thêm nhi?u tính n?ng ti?n ích m?i nh? ?èn s??ng mù, phanh sau tang tr?ng ???c nâng c?p lên phanh ??a và g??ng chi?u h?u ngoài g?p ?i?n.

?ang t?i Apple carplay.jpg…

Nhi?u công ngh? ti?n ích c?p nh?t ? Vios m?i?


?ang t?i NSP151L-EEXGKU_LHD_Ivory_06-Re2.jpg…

?ang t?i NSP151L-EEXGKU_LHD_Ivory_06-Re.jpg…

???c b? sung thêm nhi?u tính n?ng ti?n ích và an toàn nh?ng giá bán c?a Vios 2020 v?n r?t c?nh tranh, ?i?u này khi?n ng??i tiêu dùng ???c l?i r?t nhi?u. Nh? phiên b?n G t?ng r?t nhi?u ti?n ích (ki?m soát hành trình, c?m bi?n góc tr??c sau, camera lùi, apple car...) nh?ng giá bán không ??i, trong khi ?ó, các phiên b?n khác có giá bán ch? t? 470 tri?u ??ng khi?n ai c?ng có th? “ch?m tay” vào gi?c m? Vios. M?t khác, vi?c s? h?u m?t chi?c Vios gi? ?ây càng d? dàng khi b?n ch? c?n có trong tay t? 94 tri?u ??ng cho 20% giá tr? c?a xe. Ph?n còn l?i ?? công ty Tài chính Toyota lo. Theo ?ó, công ty Tài chính Toyota s? cho vay ?u ?ãi v?i lãi su?t là 5.99%/n?m trong 6 tháng ??u tiên cùng v?i th?i gian vay t?i thi?u là 84 tháng.Ch??ng trình áp d?ng trên toàn qu?c, không gi?i h?n v? ph?m vi ??a lý v?i th? t?c nhanh g?n, 1 ??u m?i và không phát sinh b?t c? kho?n chi phí gì.

?ang t?i IMG_2802.JPG…

Thêm n?a, n?u sau ch?ng 2 – 3 n?m s? d?ng, b?n mu?n nâng ??i xe lên các dòng SUV nh? Fortuner, MPV nh? Innova hay v?n trung thành v?i sedan nh?ng sang tr?ng h?n là Camry thì vi?c bán l?i chi?c Vios c?ng r?t gi? giá. Theo r?t nhi?u th?ng kê c?a các ??i lý Toyota mi?n B?c n?m 2018, giá tr? bán l?i c?a chi?c Vios sau 1 n?m ? m?c kho?ng h?n 90%, sau 2 n?m là h?n 83%, trong khi các ??i th? có th? gi?m t?i t? 30 – 50% sau 1 - 3 n?m s? d?ng khi bán l?i.

Vi?c xe Vios gi? giá là do sau nhi?u n?m s? d?ng, chi?c xe luôn có thi?t k? không l?i m?t, l?i không ng?ng c?i ti?n. N?i th?t trong xe r?t b?n, ch?c ch?n và ch?t l??ng, luôn nh? ngày ??u.

Vì nh?ng giá tr? ?ó, Vios luôn d?n ??u v? doanh s? bán trên th? tr??ng: tháng 12/2019, doanh s? bán ??c tính là 3337 xe ??a doanh s? dòng Vios n?m 2019 lên 27.345 xe.

?ang t?i IMG_2725.JPG…

M?u xe 2020 mang l?i nhi?u c?m h?ng sau tay lái
?

Vios v?n th??ng ???c xem là chi?c xe “qu?c dân”, chi?c xe ??u tiên cho m?i ng??i Vi?t. Anh Nguy?n Hoàng Quân (Vinh, Ngh? An) ?ang s? d?ng chi?c Vios 2010 chia s? “xe mình có tu?i ??i g?n 10 n?m mà g?n nh? ch?ng h?ng hóc gì, ch? thay th? ba cái l?t v?t kh?u hao, tính ra s? ti?n s? d?ng và s?a ch?a m?t n?m ch? b?ng cái xe máy Sh mà thôi”. H?n n?a, v?i 63 ??i lý và tr?m d?ch v? ph? r?ng trên toàn qu?c thì ng??i dùng xe Toyota nói chung và Vios nói riêng càng hoàn toàn tin t??ng.

?ang t?i IMG_2794.JPG…

Vios gi? nguyên giá tr? c?t lõi ““Ch?t l??ng – ?? b?n - ?? tin c?y”
?

Th? h? hi?n t?i c?a Vios th?c s? ?ã hi?n ??i, tr? trung, th? thao h?n v? ngo?i th?t bên c?nh nh?ng trang b? n?i th?t r?t ??y ?? c?ng nh? hàng lo?t các tính n?ng an toàn ?? b?o v? hành khách. M?c ?? ti?t ki?m nhiên li?u c?a Vios c?ng là m?t “t??ng ?ài” mà ch?a chi?c xe sedan h?ng B nào ?ánh ?? ???c, ?ó c?ng là m?t trong nh?ng lý do ng??i Vi?t r?t chu?ng Vios. Vios 2020 quá phù h?p cho nhóm ??i t??ng khách hàng tr? mu?n m?t chi?c xe cá tính th? thao, nhóm khách hàng gia ?ình v?i khoang n?i th?t r?ng rãi và an toàn, nhóm các doanh nghi?p kinh doanh d?ch v? v?i s? b?n b?, tính kinh t? và ti?t ki?m nhiên li?u t?i ?u nh?t.

?ang t?i IMG_2682.JPG…

Vios l?a ch?n lý t??ng v?i c? nh?ng ch? nhân kinh doanh c?ng nh? các khách hàng cá nhân?


?ang t?i IMG_2653.JPG…

Vios 2020 s? chính th?c có m?t t?i các ??i lý c?a Toyota trên toàn qu?c v?i m?c giá bán l? nh? sau:

4866665_Screenshot_2019-12-31_15.11.29.png
M?c giá trên ?ã bao g?m 10% VAT


Chia s? bài vi?t

Tin T?c Liên Quan

Ngày 15/10/2020

TOYOTA INNOVA 2020 RA M?T, GIá CAO NH?T 997 TRI?U ??NG

Xổ số miền bắc thứ bảy Innova m?i nang c?p nh? phom dáng, b? sung camera lùi, màn hình c?m ?ng 7 inch trên b?n s? sàn 2.0E, t?ng 18 tri?u ? b?n cao nh?t 2.0V.

Ngày 15/10/2020

TOYOTA YARIS 2020 PHONG CáCH CAMRY GIá 668 TRI?U ??NG

Xổ số miền bắc thứ bảy Yaris hatchback b?n nang c?p ra m?t v?i ??ng c? 1,5 lít kh?ng ??i, thêm ti?n nghi và t?ng giá 18 tri?u ??ng.

Ngày 19/09/2020

TOYOTA HILUX 2020: BùNG N? V?I LO?T C?NG NGH? HàNG ??U

V?i b? dày 50 n?m, Toyota Hilux ?ang d?n kh?ng ??nh v? th? c?a mình trong phan khúc bán t?i v? tính b?n b?, ?? tin c?y và kh? n?ng v?n hành. B??c sang