Rush

S?n thách th?c, tìm l?i riêng

668.000.000?
Giá ?? xu?t 1
8.2/5.8
Tiêu th? nhiên li?u 37

B?c - 1E7

Giá và màu có th? khác nhau t?ng phiên b?n

?i?m n?i b?t

NGO?I TH?T
V?i di?n m?o kh?e kho?n cùng ???ng nét tinh t? ??n t?ng chi ti?t, TOYOTA RUSH ??i di?n cho tinh th?n khát khao chinh ph?c nh?ng t?m cao m?i.
Xem thêm
N?I TH?T
Ng?n ng? thi?t k? th?ng minh, tinh t? ??n t?ng góc ?? ?? ng??i lái và hành khách ???c t?n h??ng c?m giác tho?i mái t?i ?a.
Xem thêm
N?I TH?T
V?N HàNH
Kh? n?ng v?n hành m?nh m? có th? di chuy?n trên nhi?u ??a hình.
Xem thêm
AN TOàN
Trang b? an toàn t?i tiên ti?n tiêu chu?n 5 sao ASEAN NCAP phù h?p v?i nh?ng khách hàng gia ?ình yêu thích m?t chi?c xe SUV r?ng r?i tho?i mái.
Xem thêm
AN TOàN

?i?m n?i b?t

asdf

sdfsd