T? Ch? Tài Chính

B?n ?? s?n sàng mua chi?c xe Toyata. H?y b?t ??u ngay!

Gi?i thi?u

Khách hàng t? ch? v? tài chính hay khách hàng 100% tr? th?ng là khách hàng có ?? n?ng l?c tài chính ?? th?c hi?n mua bán, giao d?ch. ?u ?i?m c?a vi?c tr? th?ng 100% là b?n s? kh?ng m?t các kho?n chi phí cho ngan hàng ho?c các t? ch?c tín d?ng khác, và kh?ng ch?u các y?u t? r?i ro khác t? th? tr??ng tài chính, các bi?n ??ng v? l?i vay. Th? t?c tr? th?ng xe Toyota khá ??n gi?n, b?n ch? c?n ??t c?c khi ky h?p ??ng và thanh toán 100% giá tr? c?a xe khi nh?n xe. 

Quy Trình Mua Xe

Chu?n b? h? s?

1. Hóa ??n mua xe ( b?n chính).?
2. Phi?u ki?m tra ch?t l??ng xu?t x??ng c?a xe (b?n chính).?
3. Gi?y ch?ng nh?n ch?t l??ng An toàn k? thu?t ( copy).?
4. Hóa ??n nhà máy xu?t cho ??i Ly(b?n chính).?
5. Mua B?o hi?m TNDS b?t bu?c khi l?u hành xe.?
6. ?óng phí s? d?ng ???ng b? theo t?ng th?i gian l?a ch?n c?a Quy khách (th?ng th??ng là các m?c : 12; 18; 24; 30 tháng).?
7. B?n sao gi?y phép ?KKD, Gi?y gi?i thi?u g?i Phòng CSGT?B-?SCA T?nh/TP ??n ??i ??ng ky và Qu?n ly ph??ng ti?n giao th?ng ???ng b? ?? ??ng ky xe ( áp d?ng cho KH là C?ng ty).?
8. S? H? Kh?u, CMTND b?n chính và copy (áp d?ng cho KH là cá nhan).?
9. Quy khách photo t?t c? các gi?y t? trên ?? l?u.

N?p thu? tr??c b?

1. Quy khách ?em b? H? s? ?? chu?n b? ??n Phòng thu? làm tr??c b?.?

2. ??n Phòng thu? Qu?n/Huy?n n?i có GPKD m?i nh?t ?? n?p thu? ( áp d?ng cho KH là c?ng ty).?

3. ??n chi c?c thu? T?nh/TP n?p thu? ( áp d?ng cho cá nhan/C?ng Ty n??c ngoài).?

4. ??n Phòng thu? Qu?n/Huy?n n?i ch? xe có H? kh?u th??ng trú ?? n?p thu?.?

5. L?y 2 t? khai thu? và khai theo h??ng d?n c?a C? quan thu?.

??ng ky bi?n s? xe

1. Mang xe c?n ??ng ky bi?n s? và b? H? s? nh?n l?i t? C? quan ?? ?óng thu? ??n ??i ??ng ky Phòng CSGT T?nh/TP làm ??ng ky bi?n s? xe.?

2. ?i?n th?ng tin vào t? khai ??ng ky xe l?y t?i n?i ??ng ky, n?u là KH là C?ng ty thì c?n ph?i có ch? k? ng??i ??i di?n và d?u C?ng ty trên t? khai. Sau khi n?p t? khai và H? s? xe, Quy khách s? b?c s? xe và nh?n gi?y h?n ??n l?y bi?n s? xe.

Cau H?i Th??ng G?p