Vay Tài Chính

Xổ số miền bắc thứ bảyVay t? Toyota mua xe Toyota

Gi?i thi?u

“Vay t? Toyota mua xe Toyota” là m?t D?ch v? Tài chính c?a C?ng Ty TNHH M?t Thành Viên Tài Chính Toyota Vi?t Nam – Toyota Financial Service Vi?t Nam (TFSVN). 
TFSVN là c?ng ty tài chính 100% v?n n??c ngoài ???c ??u t? b?i T?p ?oàn Tài Chính Toyota Nh?t B?n. TFSVN là c?ng ty tài chính c?a nhà s?n xu?t xe h?i duy nh?t t?i Vi?t Nam hi?n nay. Chúng t?i ho?t ??ng h??ng t?i m?c tiêu cung c?p d?ch v? tài chính cho Khách hàng mua xe Toyota và các ??i ly ?y quy?n c?a Toyota v?i các s?n ph?m tài chính ?a d?ng và h?p d?n. 
S?n ph?m tài chính c?nh tranh: 
L?i su?t c?nh tranh, th?i gian vay v?n linh ho?t t? 1 ??n 5 n?m, th? t?c ??n gi?n, xét duy?t tín d?ng nhanh chóng. Khách hàng kh?ng ph?i ch? lau ?? có th? có ???c kho?n tín d?ng c?n thi?t cho vi?c mua xe. V?i th?i h?n vay v?n linh ho?t t? 1 ??n 5 n?m, khách hàng có th? l?a ch?n s?n ph?m tài chính thích h?p nh?t v?i ?i?u ki?n tài chính c?a mình. 
S?n ph?m tài chính ?a d?ng: 
Các s?n ph?m và d?ch v? ?a d?ng c?a TFS lu?n thích h?p cho m?i nhu c?u và ngan sách c?a t?ng Khách hàng, giúp Khách hàng có thêm c? h?i s? h?u xe Toyota. 
Thu?n ti?n: 
M? hình m?t ??u m?i “one-stop shop” thu?n ti?n cho Khách hàng mua xe Toyota. Ch? c?n t?i b?t k? ??i ly ?y quy?n c?a Toyota trên toàn qu?c, Khách hàng có th? l?a ch?n cho mình chi?c xe Toyota yêu thích, cùng s? h? tr? tài chính t? TFSVN c?ng nh? B?o hi?m cho chi?c xe c?a mình. 
Ch?t l??ng Toyota: 
TFSVN cam k?t cung c?p s?n ph?m và d?ch v? tài chính tiêu chu?n ch?t l??ng toàn c?u c?a Toyota, v?i ph??ng cham ho?t ??ng "Khách hàng là trên h?t”

?i?u Ki?n Vay

Xổ số miền bắc thứ bảyCác cá nhan có nhu c?u mua xe Toyota, ch?ng minh ???c tai s?n, kh? n?ng tr? n? c?a mình và ?? nh?ng ?i?u ki?n sau:

Có ?? tu?i
t? 18-65

Có h? kh?u th??ng trú
t?i Vi?t Nam

Có ??y ?? n?ng l?c pháp lu?t và n?ng l?c hành vi dan s?

Có gi?y phép lao ??ng t?i VN (Ng??i n??c ngoài)

?áp ?ng các y/c ???c c?p tín d?ng cho NHNNVN quy ??nh

Quy Trình Mua Xe

Kí h?p ??ng tín d?ng
Nhan viên ti?n hành các th? t?c ??ng kí/??ng ki?m
TFS ki?m tra gi?y t? và gi?i ngan
Chuy?n ti?n vào tài kho?n Toyota Hà ??ng
Giao xe cho khách hàng
??ng kí giao d?ch ??m b?o

H? S? Vay V?n

H? s? vay v?n bao g?m

Ch?ng minh th? nhan dan

S? h? kh?u

Gi?y ch?ng nh?n tình tr?ng h?n nhan

Gi?y t? ch?ng minh kh? n?ng tài chính

??ng ky vay mua xe Toyota theo m?u c?a TFSVN

Ch?ng t? ?ính kèm
T?i m?u v?

Cau H?i Th??ng G?p