Toyota Wigo

B?t tr?n nh?p vui

352.000.000?
Giá ?? xu?t 1
6.8/4.2
Tiêu th? nhiên li?u 37

B?c - 1D6

Giá và màu có th? khác nhau t?ng phiên b?n

?i?m n?i b?t

Ngo?i th?t
Ngo?i th?t
TOYOTA WIGO là m?u xe nh? s? h?u ngo?i hình ??m ch?t th? thao v?i ng?n ng? thi?t k? tr? trung và nhi?u l?a ch?n v? màu s?c. TOYOTA WIGO x?ng ?áng là chi?c xe h?i ??u tiên c?a b?n.
Xem thêm
N?i th?t
S?ng ??ng t?ng ???ng nét. Kh?ng gian n?i th?t r?ng r?i cùng các tính n?ng ???c thi?t k? than thi?n v?i ng??i dùng
Xem thêm
N?i th?t
V?n Hành
V?n Hành
Toyota Wigo ???c trang b? kh? n?ng t?ng t?c t?t, ti?t ki?m nhiên li?u và b?n b? su?t ch?ng ???ng dài
Xem thêm
An toàn
Toyota wigo ???c trang b? h? th?ng phanh ABS và h? th?ng túi khí cho ng??i lái và hành khách. Giúp ng??i c?m lái có th? ?i?u khi?n xe an toàn trong nh?ng tình hu?ng nguy c?p
Xem thêm
An toàn

?i?m n?i b?t