Yaris

Thay ??i ?? b?t phá

650.000.000?
Giá ?? xu?t 1
7.0/4.9
Tiêu th? nhiên li?u 37

Cam - 4R8

Giá và màu có th? khác nhau t?ng phiên b?n

?i?m n?i b?t

Cu?n hút m?i ánh nhìn
Yaris th? h? m?i v?i thi?t k? ??t phá, ?n t??ng, dáng v? n?ng ??ng và cá tính mang ??n c?m giác ??y kiêu h?nh và t? hào khi s? h?u m?t dòng xe ??m d?u ?n riêng
Xem thêm
N?i th?t tinh t?, kh?ng gian khoáng ??t
Kh?ng gian r?ng r?i, ti?n nghi, ???c m? r?ng v?i ?? ng? gh? 25 ??, t?a ??u ?m phía tr??c v?i k?t c?u gi?m ch?n th??ng c? giúp hành khách tho?i mái, th? gi?n và an tam khi di chuy?n.
Xem thêm
N?i th?t tinh t?, kh?ng gian khoáng ??t
V?n hành êm ái
Yaris phiên b?n m?i v?n hành m?nh m? và ti?t ki?m nhiên li?u. Chi?c xe v?n hành êm ái, t?ng t?c m??t mà, kh?ng có c?m giác rung gi?t khi lên s?
Xem thêm
An toàn v??t tr?i
Yaris th? h? m?i ???c trang b? ??y ?? các tính n?ng an toàn giúp mang l?i c?m giác an tam trên m?i chuy?n ?i
Xem thêm
An toàn v??t tr?i

?i?m n?i b?t